Pr.Kwiek’s ProEssentials HighArt

ExistenceConditioningsDzialaniaActionsAppearancePerformPhilosDocumenta
HistorPraxeologyNonmonotonicAnalyticsVarietiesSculpturePaintingDesignPoetry.

Ostatnia Nota katalogowa (18.08.2019) / My Last Catalogue Note

   PRZEMYSŁAW KWIEK w wieku 10. lat rozpoczyna systematyczną naukę rysunku i malarstwa (1955) u malarki Ireny Żabianki. W roku 1958 zdaje egzamin do elitarnego Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie.
W latach 1959 – 1963 uczył się indywidualnie klasycznego rysunku i malarstwa u Niny i Czesława Wdowiszewskich (członka Bractwa Św. Łukasza); rzeźby u Heleny Stachurskiej – uczennicy Xawerego Dunikowskiego. Studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1963 – 1970 w indywidualnym toku nauczania u profesorów: Ludwiki Nitschowej, Józefa Pakulskiego, Bogusława Szwacza, Jerzego Jarnuszkiewicza, Oskara Hansena, Mieczysława Porębskiego. 6 wyróżnień w pracowniach: litografii, rysunku, rzeźby, brył i płaszczyzn; stypendium naukowe.

   Wyszedł od klasycznego studium rzeźby (aktu) zamieniając je na Dokumentowane Działania Materiałowo-Przestrzenne („w konkretnych uwarunkowaniach polityczno–umysłowo–życiowych) – tak wtedy (1967) określił swoją nową procesualną materialistyczno-medialną praktykę.

   Aktualnie na polskich Wyższych Uczelniach Sztuki powstało ok. 6. wydziałów o nazwie: Działania Przestrzenne. W zw. tymi faktami wydaje się słuszne przypisanie Mu określenia Nowator (Prekursor). Jego Dyplom był pierwszą realistyczną i publiczną Rzeźbą Performatywną, której ciąg realizacyjny i dzisiaj możemy śledzić krok po kroku na podstawie celowo robionej wtedy pierwszej kolorowej Dokumentacji diapozytywowej - /działalność/dyplom-1999-70/działalność/dyplom-1999-702.
  – Tak, że wczesne jego realizacje można nazywać jako awangardowe i alternatywne wobec wtedy obowiązującego paradygmatu: kto to jest i co i jak robi Artysta.
Większość z nich dokonał w sposób równorzędny z Zofią Kulik jako KwieKulik (1971-1988; skończyła tę samą Pracownię Rzeźby w 1971 r.). Ten dorobek jest szczegółowo udokumentowany w niedawno wydanej monumentalnej „Księdze” „KwieKulik”.
  Od r. 1988 uprawia własną formę, którą nazywa Appearance (Pojawienie się, wygląd; która może być Performance’m, ale nie musi; do tej pory ponad 300 Appearance’ów i ponad 600 punktów Wyszczególnienia Działalności). Należy do tzw. Artystów przemilczanych na śmierć (jak i Jego pokolenie), choć ostatnio ukazują się entuzjastyczne recenzje najlepszych krytyków młodszych generacji o Jego indywidualnej działalności (Gorczyca, Banasiak) oraz starszych wybitnych kulturoznawców (JS. Wojciechowski).
   W notach o uczestnikach międzynarodowych Festiwali Sztuki określany jest przez organizatorów, jako „Legendarny Polski Artysta”. Ukuł zwrot Artysta Wyklęty Sztuki Wysokiej; stworzył termin na gatunek Sztuki, jaki wypracował – Nominualizm.
  Uważa, że istnieje tzw. "Szkoła Warszawska Artystów Sztuki Wysokiej XX i XXI", która ma ponad 50-letnią tradycję (po wojnie i długą przedwojenną).

18.08.2019, Pr.K. ©.

===

ENGLISH:
Born in Warsaw in 1945. At the age of ten, PRZEMYSLAW KWIEK started studies of drawing and painting (1955) with the painter Irena Zabianka. In 1958, he passed exams to the elitist College of Visual Arts in Lazienkowska street in Warsaw. From 1959 to 1963 he took private lessons in classical drawing and painting from Nina and Czeslaw Wdowiszewski’s (Czeslaw was the member of St. Luke Brotherhood) and lessons of sculpture from Helena Stachurska, a disciple of Xawery Dunikowski. He studied sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw (following an individual curriculum) from 1963 to 1970 with prof. Ludwika Nitchowa, prof. Jozef Pakulski, prof. Boguslaw Szwacz, prof. Jerzy  Jarnuszkiewicz, prof. Oskar Hansen and prof. Mieczyslaw Porebski – graduating with 6 distinctions in the studios of lithography, drawing, sculpture, and volumes and surfaces.
Pr. K. came out of the classical study of sculpture (nude) replacing it with Documented Material and Spatial Activities ("in specific political, mental and life conditions) - that's how (1967) he described his new processual materialistic and media practice. /działalność/dyplom-1999-70; /działalność/dyplom-1999-702. Currently, about 6 faculties named Spatial Activities have been established at Polish Art Academies. In connection with these facts it seems right to attribute to him the term Novator. His Diploma was the first realistic and public Performative Sculpture, the implementation string of which can be followed step by step on the basis of the first colourful diapositive Documentation intentionally made at that time - / activity / diploma-1999-70; / Activities / diploma-1999-702.

- Yes, that his early works can be called avant-garde and alternative to the paradigm in force at the time: who is this and what and how does the artist do.
Most of them were done in an equal manner with Zofia Kulik as KwieKulik (1971-1988; she graduated from the same Sculpture Studio in 1971). This output is documented in detail in the recently published monumental "Book" "KwieKulik".
Since 1988, he has been cultivating his own form, which he calls Appearance (Appearance; which may or may not be Performance; to date, more than 300 Appearances and over 600 Activities Specification points). It belongs to the so-called Artists silenced to death (as well as his generation), although recently there have been appeared enthusiastic reviews of the best younger generation critics about his individual activity (Gorczyca, Banasiak) and senior eminent culture experts (J.S. Wojciechowski).
In the notes about participants of International Art Festivals, he is described by the organizers as "Legendary Polish Artist". He coined the phrase The Cursed High Art Artist; created the term for the genre of Art he developed: Nominualism. He believes that there is a so-called "Warsaw School of Artists of the High Art of XX and XXI", which has over 50 years of tradition (after the war and a long pre-war one). 

    REFORMACJA SZTUKI (NIE REFORMA) - 10 TEZ PR. KWIEKA (2018):

  1). CAŁE ŻYCIE SPOŁECZEŃSTWA, JAK I KAŻDEGO Z OSOBNA, MA BYĆ KREACJĄ.

  2). KREACJA, TO EKONOMICZNE ZACHOWANIE SIĘ W PROCESIE - ZAWSZE ORYGINALNE,

       DO KAŻDEJ CHWILI MINIONEJ.

  3). ARTYSTA BEZINTERESOWNIE WERYFIKUJE JAKOŚĆ KREACJI INNEGO, KTÓRY PODDAJE MU

       SIĘ, BY Z ARTYSTĄ JĄ KONSTYTUOWAĆ.

  4). KREACJI NIE MOŻNA ANI KUPIĆ, ANI SPRZEDAĆ.

  5). NIE MA BRAKU KREACJI, ANI JEJ NADMIARU.

  6). LEPSZE JEST NAUCZANIE, JAK BYĆ KREATYWNYM, NIŻ KREACJE KUPOWAĆ.

  7). NIE MA BOGATYCH I BIEDNYCH, SĄ TYLKO BARDZIEJ LUB MNIEJ KREATYWNI.

  8). POCHODNE FORMY KREACJI, TO NIE KREACJA.

  9). NIE MA SZTUKI BEZ ARTYSTY, ALE KREACJA NIE MUSI BYĆ SZTUKĄ.

10). UMIERAJĄCY SĄ Z KREACJI ZWOLNIENI. ŻYCIE GAŚNIE, JAK ZDMUCHNIĘTA ŚWIECZKA.   

   

      Art's Reformation (not a reform) - 10 Pr. Kwiek's thesis (2018):

  1. The entire life of society, as everyone and everyone, must be a creation.
  2. Creation is economic behavior in the process - always original, to every moment past.
  3. The artist disinterestedly verifies the quality of the creation of another those which submit to him to constitute it with the artist.
  4. Creation cannot be bought or sell.
  5. There is no lack or excess of creation.
  6. Teaching how to be creative is better than creations buy
  7. There are no rich and poor, they are only more or less creative.
  8. Derivative forms of creation is not creation.
  9. There is no art without an artist, but creation must not be art.
  10. Death from creation are free. Life is fading, like a blown-out candle.

MANIFEST 2021.09.08

1) „Każda Sztuka jest Kulturą, ale nie każda Kultura jest Sztuką”.

2) Obecne „Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu” będzie się nazywać

„Ministerstwem Sztuki” (będzie ono domyślnie i „Kultury” – patrz punkt 1.).

3) Galerie komercyjne albo będą wpierw merytoryczne (ewentualnie komercyjne „w tle”), albo nie będą istnieć.

4) Sztuka, jej forma, opiera się przynajmniej „po równo” na
a) materialnym obiekcjoniźmie i
b) na niematerialnym efemerycznym procesualiźmie. Te 2 czynniki wytwarzają zarówno „pośrednika” – materialne artefakty (ten „pośrednik” z kolei wytwarza niematerialne odczucia, sądy, wartości) jak i równowarte niematerialne, oddziałujące wprost (bez „pośrednika”), odczucia, sądy, wartości – w jaźni ludzkiej. „Artefakt” niematerialny. „Materialny obiekcjonizm” (a) będzie stać niżej w hierarchii wartości niż „efemera” (b), bo wymagał do realizacji dodatkowego niekreatywnego czasu (a więc będzie tańszy z komercyjnego punktu widzenia – dzisiaj jest odwrotnie).

5) Ponieważ większość (99%) „publiki” rozumie Sztukę jako materialny „obiekcjonizm”, to bardziej „moralna” będzie „Sztuka Procesualna” (Wysoka). I bardziej wartościowa (a więc droższa). Awangardowa, bo zaistniała wbrew powszechnemu „poczuciu” (sile większości).

6) Równolegle do Akademii Sztuk Pięknych powstanie Akademia Sztuk Rzemieślniczych. Z nauczaniem teorii takim samym jak w ASP, poszerzonym o Inżynierię, Politechnikę itp.

„Czystymi” Artystami będą tylko ci pierwsi. Nie będzie Ich obowiązywało, tzw. „wykonawstwo”. Ponieważ dla społeczeństwa będzie to niezrozumiałe, to Państwo będzie tę grupę opłacać (jak medyków, policjantów, nauczycieli, itp.). Jej poszerzone ramy objęłyby – słowo „Pięknych” może wtedy zniknąć – dziedziny dotąd nie przynależne do „Sztuk Pięknych” jak teatr, aktorstwo, film, muzykę, balet, Internet, „cyfrę”, słowo, itd.

7) Co 10 lat będzie ocena Komisji złożonej z Akademików Polskich („Nieśmiertelnych”), czy status „Artysty” (absolwenta „Akademii Sztuk”) ma być utrzymany czy odebrany. Także „Rzemieślnik” mógłby zostać „Artystą” w ocenie Komisji (po pozytywnej weryfikacji społecznej)

8) Żeby „posiadać” nie trzeba pomieszczeń (magazynów). Redefinicja „posiadania”.

„Posiadać” można np. konto na Facebooku, stronę WWW, konto bankowe czy w komputerze folder pełen plików-zdjęć. Wszystko to nie rzeczy. A istnieją fizycznie tylko „rzeczy”. Czyli kolekcjoner może „zbierać nieistniejące” (i płacić za to). Aktualnie „Kolekcjonerzy”, gromadząc „rzeczy”, muszą mieć świadomość, że gromadzą nie Sztukę, a rzemiosło (zawłaszczając prywatą otwartego na „soc” „pośrednika”, patrz p. 4.). I uczestniczą w „niemoralnym” procederze (popartym ignorancją większości).

9) Przynajmniej 3 „ciała” instytucjonalne będą „przyznane” tym „Artystom”: własny samorządny program TV –TVPArt.pl, portal Internetowy i (istniejące) Centrum Sztuki Współczesnej. Obecne TVP Kultura, CSW, MSN, Zachęta, Kraków, Toruń itd. nie „obsługują” Sztuki Wysokiej, takiej jak wyłożona w punkcie 4.

10) Zostanie powołany miesięcznik (papierowy) „Rycerz Awangardy”.

C.D.N

MANIFESTO 2021.09.08

1) “All Art is Culture, but not All Culture is Art”.

2) The current “Ministry of Culture, National Heritage and Sport” will be called

the „Ministry of Art” (it will be by default also “Culture” – see point 1.).

3) Commercial Art Galleries will either be substantive first (or commercial “in the background”) or will not exist.

4) Art, its form, is based at least „equally” on a) material objectionism and b) on immaterial ephemeral processualism. These 2 factors produce both the „mediator” – material artifacts (these “intermediary” in turn produces immaterial feelings, judgments, values) and equally immaterial, interacting directly (without the “mediator”), feelings, judgments, values – in the human self. Immaterial “artifact”. “Material objectionism” (a) will be lower in the hierarchy of values than “ephemeral” (b) because it required additional non-creative time to realize (and so will be cheaper from a commercial point of view – today it is the opposite).

5) Since the majority (99%) of the „public” understand Art as material „objectionism”, “Processual Art” (High) will be more “moral”. And more valuable (and therefore more expensive). Avant-garde, because it was born against the common “feeling” (the power of the majority).

6) Parallel to the Academy of Fine Arts, the Academy of Craft Arts will be established. With the teaching of theory, the same as in the Academy of Fine Arts, extended to Engineering, Polytechnic, etc.

The “pure” Artists will be only the former. They will not be bound by the so-called “execution”. Since it will be incomprehensible to society, the State will pay for this group (such as medics, policemen, teachers, etc.). The extended framework would include – the word “Fine” may then disappear – fields not yet belonging to the “Fine Arts” such as Theatre, Acting, Film, Photo, Music, Ballet, Internet, “Digit”, Words, etc.

7) Every 10 years there will be an assessment of the Commission composed of Polish Academicians (“Immortals”) whether the status of “Artist” (graduate of the new “Academy of Arts”) is to be maintained or withdrawn. Also, a “Craftsman” could become an “Artist” in the Commission's opinion (after positive social verification).

8) To “own” one do not need rooms (warehouses). Redefinition of “possession”. You can “have” e.g., a Facebook account, a website, a bank account, or a folder full of photo files on your computer. Everything is not “things”. And there are only physically “things”. That is, the collector can “collect non-existent” (and pay for it). Currently, “Collectors”, when collecting “things”, must be aware that they are gathering not Art, but craftsmanship (appropriating the private of an “intermediary” open to “soc”). And they participate in “immoral” practices (supported by the ignorance of the majority).

9) At least 3 institutional “bodies” will be “awarded” to Artist: its own self-governing TV program – TVPArt.pl, Internet portal and (existing) Center for Contemporary Art.

The current TVP Culture, CCA, MSN, Zacheta, Krakow, Torun, etc. do not “support” High Art, such as the one presented in point 4.

10) A monthly (paper) “Knight of the Avant-garde” will be established.

To be continued.Anegdota 2018.02.17 sob. Z cyklu „Rozdzielenie Farby od Anegdoty”. Post na Facebook.

Dla zaawansowanych. English below. Anegdota 2018.02.17 sob. Z cyklu „Rozdzielenie Farby od Anegdoty”. „Plus Minus” nr 6/2018: „NOWY WSPANIAŁY INTERNET”. Ja: „JAKA SZTUKA DZISIAJ I JUTRO? ARTCOIN”.
Pr. Kwiek ©. Cena 199 500 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!

                          JAKA SZTUKA DZISIAJ I JUTRO. Artcoin? [1]

1.    „OmniBaza” (termin Pr.K. – TPK), to baza danych (Big Data) wszystkiego (– możliwego; – możliwego, ale nie codziennego; – niemożliwego, ale możliwego do wyobrażenia[2]):
a) „Czaso-skutków estetycznych”, (TPK i KK; – widoki, obrazy, teksty[3]; receptorem jest oko),
b) wszystkich dźwięków (dźwięki, ich zespoły, muzyka; receptorem jest ucho),
c) wszystkich „Behawiorantów” (TPK; – „użycia” ciała[4], performatyka; receptorem jest oko+ucho+skóra+nos+smak).

2.    Generować „OmniBazy” może człowiek (nadać formę; jeśli to Artysta i „skieruje ją” do „widza”, to będzie to Sztuka – podpisana). Generować „z niej” może też i nie Artysta („zwyklak”[5]) w celu otrzymania „Quasi Sztuki” (TPK) wdg własnego „widzi mi się”. Także może to „robić” i maszyna.[6]

3.    Generowanie odbywa się „wynikająco” w blokach – łańcuchem („Krokami”, TPK 1997), a więc techniką „blockchain”. Zapewni to „rozproszenie” i niezniszczalność ogniw „OmniBazy”. A więc „chmura” cyfrowa uzyska status dzieła-obiektu (trwałego)[7]. A metoda, w świecie fizycznym, to „sprawne” „Działanie” (TPK i KK 1967, z dużej litery); w świecie cyfrowym, to działanie (z małej litery) algorytmów (oprogramowania).

4.    „Blockchains” jako „Całostki” (TPK i KK 1972), czyli „Pieces of High Art” stają się (zasilają) „OmniBazę” w procesie. Staje się ona coraz większa („OmniBaza” się „uczy”). „Całostki”, tu Dzieła Sztuki, są jednocześnie „walutą cyfrową” – „kryptowalutą”[8], ich wartość podlega zmiennemu rynkowemu „kursowi”[9]. W świecie fizycznym są tradycyjnymi „obiektami” (Sztuki)[10]. Też w połączeniu z „ręczną” „obróbką” bezpośrednią człowieka.
W świecie cyfrowym, są „do zdobycia” na zasadzie sieci rozproszonej peer-to-peer (BitTorrent).

5.    Znikają pośrednicy-krytycy, Galerie komercyjne, pricelisty, aukcje, itp. – stają się zbędne. Historia Sztuki zamienia się w doskonałą znajomości „OmniBazy”[11].

6.    „OmniBaza” może być a) „bio” – mózg, b) „mecha” (mechaniczna) – cyfrowa, c) „bio-mecha” (TPK).

7.    „Robić to” można w pojedynkę i „wieloosobowo” (Współdziałania).

—–
   To wszystko. Tyle i aż tyle...

----

For advanced. Anecdote 2018.02.17 Sat. From the series ‘Separation of Paint from Anecdote’. ‘Plus Minus’ No. 6/2018: ‘A NEW GREAT INTERNET’. Me: ‘WHAT ART TODAY AND TOMORROW? Artcoin’.
Pr. Kwiek ©. Price 69 900 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately)!

                         WHAT ART TODAY AND TOMORROW? Artcoin (1).

1.     ‘OmniBase’ (Pr.K.’s term – TPK) is a database (Big Data) of everything (– possible; – possible, but not every day; – impossible, but possible to imagine):
a) ‘Aesthetic time-result’ (TPK and KK; – views, images, texts – the receptor is the eye),
b) All sounds (sounds, their conglomerates, music – the receptor is the ear),
c) All ‘Behaviorants’ (TPK, – ‘use’ of the body, performatics; – the receptor is the eye+ear+skin+nose+taste).

2.     Man can generate ‘from it’ (give form; if it is an Artist and ‘directs it’ to the ‘viewer’, it will be Art – signed). Generate ‘from it’ may also not an Artist (‘ordinaryer’) in order to receive ‘Quasi Art’ (TPK) in own ‘sees me’. It can also be a machine.

3.     Generating takes place ‘as a result’ in blocks – as a chain (‘Step by Step’ – TPK 1997), and thus the ‘blockchain’ technique. This will ensure the ‘dispersion’ and indestructibility of the ‘OmniBase’ cells. So the digital ‘cloud’ will obtain the status of a permanent (solid) object. And the method, in the physical world, is a ‘purposeful’ ‘Action’ (TPK and KK 1967, with a capital letter); in the digital world, this is the operation (a lowercase letter) of algorithms (software).

4.     ‘Block chains’ as ‘Calostka’ (‘Separate Whole’: TPK and KK 1972), meaning ‘Pieces of High Art’ become (feed) ‘OmniBase’ in the process. It is becoming bigger (‘OmniBase’ is ‘learning’). ‘Calostka’, here 'Works of Art, are simultaneously a ‘digital currency’ – ‘crypto currency’, their value is subject to a volatile market ‘course’. In the physical world they are traditional ‘objects’ (of Art).
In digital, they are ‘to be acquired’ on the principle of a peer-to-peer network (BitTorrent).

5.     The brokers-Critics, commercial Galleries, pricelists, auctions, etc. disappear – they become unnecessary. The history of Art turns into an excellent knowledge of essence of the ‘OmniBase’.

6.     ‘OmniBase’ may be: – a) ‘bio’ – the brain; – b) ‘mecha’ (mechanical) – digital; – c) ‘bio-mecha’ (TPK).

7.     ‘Do it’ can be done alone and ‘multi-person’ (Interactions).

  That's all. So much and only so much ...

----

Przypisy:

[1] Zasady Pr. Kwieka 1967-2018

[2] Patrz „Iksy” KK.

[3] Aczkolwiek tekst „odbiera” się oczyma, to „treść” (znaczenie) uświadamia się w mózgu w procesie rozumienia. W wypadku obrazów i innych tak samo, ale „nadawcą” nie jest tylko tekst.

[4] Istnieje kilkadziesiąt „Behawiorantów” (termin Pr.K. – TPK) zwykle możliwych do wymienienia przez grupę studentów np. Wydziału Projektowania ASP, w ciągu jednogodzinnej sesji, tzn. możliwych „ekspresji” ciała i wielu ich „konfiguracji” (także i tysiące „Konglomeratów” – TPK – takich „konfiguracji”): np. płacz..., śmiech..., machnięcie lewą ręką..., machanie powtarzane prawą ręką z otwartą dłonią..., plucie..., krzyk..., śmiech..., kiwanie głową..., itp. – trzykropek znaczy, że są tysiące „odmian” tej „ekspresji” – w nieskończoność.

[5] Nie pejoratywne określenie „Nie Artysty” – „zwykłego zjadacza chleba”.

[6] „Sztuczna Inteligencja” – Robot; np. „przyjmując” „na wejściu”, co może być Sztuką dla np. 60 % ludzkiej populacji, „realizuje” ją. (Może też zrealizować i taką, która jest Sztuką dla 1% populacji młodej i wykształconej, itp...).

[7] Jak odlew brązowy, forma kamienna, obraz olejny, itp.

[8] Są zabezpieczone kryptograficznie; tak, że niemożliwe jest dokonanie zmian w „zamkniętej” „Całostce”.

[9] Zasada realizacji „pieniądza” cyfrowego (Bitcoin, Ether), tu zmodyfikowana do „świata” Sztuki.

[10] Możliwymi do uzyskania sterowanymi cyfrowo Robotami (np. takim „Robotem” może być drukarka cyfrowa 3D, „cyfrowy pędzel”, cyfrowa wycinarka np. blachy stalowej, takaż spawarka, drukarka atramentowa, itd.
Też w połączeniu z „ręczną” „obróbką” bezpośrednią człowieka...

[11] I „wkładu” do niej poszczególnych jednostek w danym czasie. Choć i taką „sprawozdawczość” „OmniBaza” wyświetli.

====


627. Pr. Kwiek, Appearance 309, VIDEO GRZEGORZA PORCZA: https://youtu.be/mLqbK3pLgUQ
– w drugiej części video Autor „rozwija” powyższy plakat z „Bolączkami” (13min.35 sek.); XI Festiwal Performance „Koło Czasu”. /Napis: „Pr. Kwiek A. 311; 19-20 Działanie 71-17; Na grupę tancerzy; Duży bęben; Gong, talerze, pył (idea 1971); I »BOLĄCZKI 1978« (idea 2017)”. Dodatkowo bonus („Okrzyk”; patrz: App. 307): „Cała Polska z Was się śmieje! Komuniści i złodzieje!”. Cyt. z zaproszenia: „...Festiwal Performance »Koło Czasu« jest jedyną cykliczną imprezą artystyczną w Toruniu, która w całości poświęcona jest działaniom o charakterze performatywnym i wideo performance. Festiwal cykliczny, od 2007 roku, jest przede wszystkim spotkaniem młodych twórców – absolwentów i studentów polskich uczelni artystycznych. Zapraszani są także artyści uznani w tej dyscyplinie sztuki, aby młodzi mieli szansę na konfrontację w swoich własnych poszukiwaniach. Założycielem Festiwalu „Koło Czasu” jest Marian Stępak, profesor na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. (...) Od 2010 r. Festiwal Performance odbywa się gościnnie w Centrum Sztuki Współczesnej »Znaki Czasu« w Toruniu (...). Część działań przeprowadzanych jest w przestrzeni otwartej, jak przyległy do CSW Bulwar Sztuki lub w tkance miasta (...). Koordynacja Kuratorska: pracownicy merytoryczni CSW – Mateusz  Kozieradzki i Renata Sargalska.
Sztuka performance jest mało popularna w Toruniu i regionie, więc warto Ją propagować. Tym bardziej, że jest to dyscyplina rozwijająca się bardzo energicznie i wielowątkowo, zwłaszcza wśród młodych twórców. Jeden z wątków polega na celowym włączaniu odbiorców w interakcję. To niezwykle ważne w sytuacji, kiedy bariera pomiędzy artystą jest nadal duża – jak np. w tradycyjnej „plastyce”. Interakcje z publicznością mogą nastąpić w każdej sytuacji, bowiem performance to sztuka, która nie lubi zbyt dopracowanych scenariuszy. Będą artyści z całej Polski, absolwenci i studenci UMK. Od 2012 roku „Koło Czasu” jest Festiwalem Międzynarodowym. W tegorocznej, jedenastej edycji, weźmie udział dwudziestu sześciu twórców performance z Polski, Ukrainy, Irlandii, Szkocji i Czech. Kuratorzy: Marian Stępak, Mateusz Kozieradzki. Wydarzeniem towarzyszącym będzie ekspozycja autorstwa lwowskiego artysty Wolodymyra Topiya w Galerii ZPAP – Nurt. [Marta Bartczak, Mateusz Bautembach, Jędrzej Cichosz, Dariusz Fodczuk, Łukasz Głowacki, Barbara Gryka, Konrad Juściński, Volodymyr Kaufman, Krzysztof Kula, Krzysztof Kulbicki, Piotr Kumor, Przemysław Kwiek, Mikołaj Makiłła, Justyna Piotrowska, Przemysław Przepióra, Natalia Reszka, Patryk Różycki, Agata Rucińska, Patryk Rybus, Marcin Stachoń, Marian Stępak, Jiri Suruvka, Alina Śmietana, Volodymyr Topiy, Wiesław Wachowski]/. CSW, Toruń 24–26.11.2017.

===