Pr.Kwiek’s ProEssentials HighArt

ExistenceConditioningsDzialaniaActionsAppearancePerformPhilosDocumenta
HistorPraxeologyNonmonotonicAnalyticsVarietiesSculpturePaintingDesignPoetry.

Ostatnia Nota katalogowa (18.08.2019) / My Last Catalogue Note

Przemysław Kwiek wyszedł od klasycznego studium rzeźby (aktu) zamieniając je na Dokumentowane Działania Materiałowo-Przestrzenne („w konkretnych uwarunkowaniach polityczno–umysłowo–życiowych) – tak wtedy (1967) określił swoją nową procesualną materialistyczno-medialną praktykę.
Aktualnie na polskich Wyższych Uczelniach Sztuki powstało ok. 6. wydziałów o nazwie: Działania Przestrzenne. W zw. tymi faktami wydaje się słuszne przypisanie Mu określenia Nowator (Prekursor). Jego Dyplom był pierwszą realistyczną i publiczną Rzeźbą Performatywną, której ciąg realizacyjny i dzisiaj możemy śledzić krok po kroku na podstawie celowo robionej wtedy pierwszej kolorowej Dokumentacji diapozytywowej - /działalność/dyplom-1999-70/działalność/dyplom-1999-702.
– Tak, że wczesne jego realizacje można nazywać jako awangardowe i alternatywne wobec wtedy obowiązującego paradygmatu: kto to jest i co i jak robi Artysta.
Większość z nich dokonał w sposób równorzędny z Zofią Kulik jako KwieKulik (1971-1988; skończyła tę samą Pracownię Rzeźby w 1971 r.). Ten dorobek jest szczegółowo udokumentowany w niedawno wydanej monumentalnej „Księdze” „KwieKulik”.
Od r. 1988 uprawia własną formę, którą nazywa Appearance (Pojawienie się, wygląd; która może być Performance’m, ale nie musi; do tej pory ponad 300 Appearance’ów i ponad 600 punktów Wyszczególnienia Działalności). Należy do tzw. Artystów przemilczanych na śmierć (jak i Jego pokolenie), choć ostatnio ukazują się entuzjastyczne recenzje najlepszych krytyków młodszych generacji o Jego indywidualnej działalności (Gorczyca, Banasiak) oraz starszych wybitnych kulturoznawców (JS. Wojciechowski).
W notach o uczestnikach międzynarodowych Festiwali Sztuki określany jest przez organizatorów, jako „Legendarny Polski Artysta”. Ukuł zwrot Artysta Wyklęty Sztuki Wysokiej; stworzył termin na gatunek Sztuki, jaki wypracował – Nominualizm.
Uważa, że istnieje tzw. "Szkoła Warszawska Artystów Sztuki Wysokiej XX i XXI", która ma ponad 50-letnią tradycję (po wojnie i długą przedwojenną).
18.08.2019, Pr.K. ©.

===

ENGLISH:

Przemysław Kwiek came out of the classical study of sculpture (act) replacing it with Documented Material and Spatial Activities ("in specific political, mental and life conditions) - that's how (1967) he described his new processual materialistic and media practice. /działalność/dyplom-1999-70; /działalność/dyplom-1999-702. Currently, about 6 faculties named Spatial Activities have been established at Polish Art Academies. In connection with these facts it seems right to attribute to him the term Novator. His Diploma was the first realistic and public Performative Sculpture, the implementation string of which can be followed step by step on the basis of the first colourful diapositive Documentation intentionally made at that time - / activity / diploma-1999-70; / Activities / diploma-1999-702.
- Yes, that his early works can be called avant-garde and alternative to the paradigm in force at the time: who is this and what and how does the artist do.
Most of them were done in an equal manner with Zofia Kulik as KwieKulik (1971-1988; she graduated from the same Sculpture Studio in 1971). This output is documented in detail in the recently published monumental "Book" "KwieKulik".
Since 1988, he has been cultivating his own form, which he calls Appearance (Appearance; which may or may not be Performance; to date, more than 300 Appearances and over 600 Activities Specification points). It belongs to the so-called Artists silenced to death (as well as his generation), although recently there have been appeared enthusiastic reviews of the best younger generation critics about his individual activity (Gorczyca, Banasiak) and senior eminent culture experts (J.S. Wojciechowski).
In the notes about participants of International Art Festivals, he is described by the organizers as "Legendary Polish Artist". He coined the phrase The Cursed High Art Artist; created the term for the genre of Art he developed: Nominualism. He believes that there is a so-called "Warsaw School of Artists of the High Art of XX and XXI", which has over 50 years of tradition (after the war and a long pre-war one).

18.08.2019, Pr.K. ©. 

    REFORMACJA SZTUKI (NIE REFORMA) - 10 TEZ PR. KWIEKA (2018):

  1). CAŁE ŻYCIE SPOŁECZEŃSTWA, JAK I KAŻDEGO Z OSOBNA, MA BYĆ KREACJĄ.

  2). KREACJA, TO EKONOMICZNE ZACHOWANIE SIĘ W PROCESIE - ZAWSZE ORYGINALNE,

       DO KAŻDEJ CHWILI MINIONEJ.

  3). ARTYSTA BEZINTERESOWNIE WERYFIKUJE JAKOŚĆ KREACJI INNEGO, KTÓRY PODDAJE MU

       SIĘ, BY Z ARTYSTĄ JĄ KONSTYTUOWAĆ.

  4). KREACJI NIE MOŻNA ANI KUPIĆ, ANI SPRZEDAĆ.

  5). NIE MA BRAKU KREACJI, ANI JEJ NADMIARU.

  6). LEPSZE JEST NAUCZANIE, JAK BYĆ KREATYWNYM, NIŻ KREACJE KUPOWAĆ.

  7). NIE MA BOGATYCH I BIEDNYCH, SĄ TYLKO BARDZIEJ LUB MNIEJ KREATYWNI.

  8). POCHODNE FORMY KREACJI, TO NIE KREACJA.

  9). NIE MA SZTUKI BEZ ARTYSTY, ALE KREACJA NIE MUSI BYĆ SZTUKĄ.

10). UMIERAJĄCY SĄ Z KREACJI ZWOLNIENI. ŻYCIE GAŚNIE, JAK ZDMUCHNIĘTA ŚWIECZKA.   

   

      Art's Reformation (not a reform) - 10 Pr. Kwiek's thesis (2018):

  1. The entire life of society, as everyone and everyone, must be a creation.
  2. Creation is economic behavior in the process - always original, to every moment past.
  3. The artist disinterestedly verifies the quality of the creation of another those which submit to him to constitute it with the artist.
  4. Creation cannot be bought or sell.
  5. There is no lack or excess of creation.
  6. Teaching how to be creative is better than creations buy
  7. There are no rich and poor, they are only more or less creative.
  8. Derivative forms of creation is not creation.
  9. There is no art without an artist, but creation must not be art.
  10. Death from creation are free. Life is fading, like a blown-out candle.

Anegdota 2018.02.17 sob. Z cyklu „Rozdzielenie Farby od Anegdoty”. Post na Facebook.

Dla zaawansowanych. English below. Anegdota 2018.02.17 sob. Z cyklu „Rozdzielenie Farby od Anegdoty”. „Plus Minus” nr 6/2018: „NOWY WSPANIAŁY INTERNET”. Ja: „JAKA SZTUKA DZISIAJ I JUTRO? ARTCOIN”.
Pr. Kwiek ©. Cena 199 500 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!

                          JAKA SZTUKA DZISIAJ I JUTRO. Artcoin?[1]

1.    „OmniBaza” (termin Pr.K. – TPK), to baza danych (Big Data) wszystkiego (– możliwego; – możliwego, ale nie codziennego; – niemożliwego, ale możliwego do wyobrażenia[2]):
a) „Czaso-skutków estetycznych”, (TPK i KK; – widoki, obrazy, teksty[3]; receptorem jest oko),
b) wszystkich dźwięków (dźwięki, ich zespoły, muzyka; receptorem jest ucho),
c) wszystkich „Behawiorantów” (TPK; – „użycia” ciała[4], performatyka; receptorem jest oko+ucho+skóra+nos+smak).

2.    Generować „OmniBazy” może człowiek (nadać formę; jeśli to Artysta i „skieruje ją” do „widza”, to będzie to Sztuka – podpisana). Generować „z niej” może też i nie Artysta („zwyklak”[5]) w celu otrzymania „Quasi Sztuki” (TPK) wdg własnego „widzi mi się”. Także może to „robić” i maszyna.[6]

3.    Generowanie odbywa się „wynikająco” w blokach – łańcuchem („Krokami”, TPK 1997), a więc techniką „blockchain”. Zapewni to „rozproszenie” i niezniszczalność ogniw „OmniBazy”. A więc „chmura” cyfrowa uzyska status dzieła-obiektu (trwałego)[7]. A metoda, w świecie fizycznym, to „sprawne” „Działanie” (TPK i KK 1967, z dużej litery); w świecie cyfrowym, to działanie (z małej litery) algorytmów (oprogramowania).

4.    „Blockchains” jako „Całostki” (TPK i KK 1972), czyli „Pieces of High Art” stają się (zasilają) „OmniBazę” w procesie. Staje się ona coraz większa („OmniBaza” się „uczy”). „Całostki”, tu Dzieła Sztuki, są jednocześnie „walutą cyfrową” – „kryptowalutą”[8], ich wartość podlega zmiennemu rynkowemu „kursowi”[9]. W świecie fizycznym są tradycyjnymi „obiektami” (Sztuki)[10]. Też w połączeniu z „ręczną” „obróbką” bezpośrednią człowieka.
W świecie cyfrowym, są „do zdobycia” na zasadzie sieci rozproszonej peer-to-peer (BitTorrent).

5.    Znikają pośrednicy-krytycy, Galerie komercyjne, pricelisty, aukcje, itp. – stają się zbędne. Historia Sztuki zamienia się w doskonałą znajomości „OmniBazy”[11].

6.    „OmniBaza” może być a) „bio” – mózg, b) „mecha” (mechaniczna) – cyfrowa, c) „bio-mecha” (TPK).

7.    „Robić to” można w pojedynkę i „wieloosobowo” (Współdziałania).

—–
   To wszystko. Tyle i aż tyle...

----

For advanced. Anecdote 2018.02.17 Sat. From the series ‘Separation of Paint from Anecdote’. ‘Plus Minus’ No. 6/2018: ‘A NEW GREAT INTERNET’. Me: ‘WHAT ART TODAY AND TOMORROW? Artcoin’.
Pr. Kwiek ©. Price 69 900 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately)!

                         WHAT ART TODAY AND TOMORROW? Artcoin (?).

1.     ‘OmniBase’ (Pr.K.’s term – TPK) is a database (Big Data) of everything (– possible; – possible, but not every day; – impossible, but possible to imagine):
a) ‘Aesthetic time-result’ (TPK and KK; – views, images, texts – the receptor is the eye),
b) All sounds (sounds, their conglomerates, music – the receptor is the ear),
c) All ‘Behaviorants’ (TPK, – ‘use’ of the body, performatics; – the receptor is the eye+ear+skin+nose+taste).

2.     Man can generate ‘from it’ (give form; if it is an Artist and ‘directs it’ to the ‘viewer’, it will be Art – signed). Generate ‘from it’ may also not an Artist (‘ordinaryer’) in order to receive ‘Quasi Art’ (TPK) in own ‘sees me’. It can also be a machine.

3.     Generating takes place ‘as a result’ in blocks – as a chain (‘Step by Step’ – TPK 1997), and thus the ‘blockchain’ technique. This will ensure the ‘dispersion’ and indestructibility of the ‘OmniBase’ cells. So the digital ‘cloud’ will obtain the status of a permanent (solid) object. And the method, in the physical world, is a ‘purposeful’ ‘Action’ (TPK and KK 1967, with a capital letter); in the digital world, this is the operation (a lowercase letter) of algorithms (software).

4.     ‘Block chains’ as ‘Calostka’ (‘Separate Whole’: TPK and KK 1972), meaning ‘Pieces of High Art’ become (feed) ‘OmniBase’ in the process. It is becoming bigger (‘OmniBase’ is ‘learning’). ‘Calostka’, here 'Works of Art, are simultaneously a ‘digital currency’ – ‘crypto currency’, their value is subject to a volatile market ‘course’. In the physical world they are traditional ‘objects’ (of Art).
In digital, they are ‘to be acquired’ on the principle of a peer-to-peer network (BitTorrent).

5.     The brokers-Critics, commercial Galleries, pricelists, auctions, etc. disappear – they become unnecessary. The history of Art turns into an excellent knowledge of essence of the ‘OmniBase’.

6.     ‘OmniBase’ may be: – a) ‘bio’ – the brain; – b) ‘mecha’ (mechanical) – digital; – c) ‘bio-mecha’ (TPK).

7.     ‘Do it’ can be done alone and ‘multi-person’ (Interactions).

  That's all. So much and only so much ...

----

Przypisy:

[1] Zasady Pr. Kwieka 1967-2018

[2] Patrz „Iksy” KK.

[3] Aczkolwiek tekst „odbiera” się oczyma, to „treść” (znaczenie) uświadamia się w mózgu w procesie rozumienia. W wypadku obrazów i innych tak samo, ale „nadawcą” nie jest tylko tekst.

[4] Istnieje kilkadziesiąt „Behawiorantów” (termin Pr.K. – TPK) zwykle możliwych do wymienienia przez grupę studentów np. Wydziału Projektowania ASP, w ciągu jednogodzinnej sesji, tzn. możliwych „ekspresji” ciała i wielu ich „konfiguracji” (także i tysiące „Konglomeratów” – TPK – takich „konfiguracji”): np. płacz..., śmiech..., machnięcie lewą ręką..., machanie powtarzane prawą ręką z otwartą dłonią..., plucie..., krzyk..., śmiech..., kiwanie głową..., itp. – trzykropek znaczy, że są tysiące „odmian” tej „ekspresji” – w nieskończoność.

[5] Nie pejoratywne określenie „Nie Artysty” – „zwykłego zjadacza chleba”.

[6] „Sztuczna Inteligencja” – Robot; np. „przyjmując” „na wejściu”, co może być Sztuką dla np. 60 % ludzkiej populacji, „realizuje” ją. (Może też zrealizować i taką, która jest Sztuką dla 1% populacji młodej i wykształconej, itp...).

[7] Jak odlew brązowy, forma kamienna, obraz olejny, itp.

[8] Są zabezpieczone kryptograficznie; tak, że niemożliwe jest dokonanie zmian w „zamkniętej” „Całostce”.

[9] Zasada realizacji „pieniądza” cyfrowego (Bitcoin, Ether), tu zmodyfikowana do „świata” Sztuki.

[10] Możliwymi do uzyskania sterowanymi cyfrowo Robotami (np. takim „Robotem” może być drukarka cyfrowa 3D, „cyfrowy pędzel”, cyfrowa wycinarka np. blachy stalowej, takaż spawarka, drukarka atramentowa, itd.
Też w połączeniu z „ręczną” „obróbką” bezpośrednią człowieka...

[11] I „wkładu” do niej poszczególnych jednostek w danym czasie. Choć i taką „sprawozdawczość” „OmniBaza” wyświetli.

====


627. Pr. Kwiek, Appearance 309, VIDEO GRZEGORZA PORCZA: https://youtu.be/mLqbK3pLgUQ
– w drugiej części video Autor „rozwija” powyższy plakat z „Bolączkami” (13min.35 sek.); XI Festiwal Performance „Koło Czasu”. /Napis: „Pr. Kwiek A. 311; 19-20 Działanie 71-17; Na grupę tancerzy; Duży bęben; Gong, talerze, pył (idea 1971); I »BOLĄCZKI 1978« (idea 2017)”. Dodatkowo bonus („Okrzyk”; patrz: App. 307): „Cała Polska z Was się śmieje! Komuniści i złodzieje!”. Cyt. z zaproszenia: „...Festiwal Performance »Koło Czasu« jest jedyną cykliczną imprezą artystyczną w Toruniu, która w całości poświęcona jest działaniom o charakterze performatywnym i wideo performance. Festiwal cykliczny, od 2007 roku, jest przede wszystkim spotkaniem młodych twórców – absolwentów i studentów polskich uczelni artystycznych. Zapraszani są także artyści uznani w tej dyscyplinie sztuki, aby młodzi mieli szansę na konfrontację w swoich własnych poszukiwaniach. Założycielem Festiwalu „Koło Czasu” jest Marian Stępak, profesor na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. (...) Od 2010 r. Festiwal Performance odbywa się gościnnie w Centrum Sztuki Współczesnej »Znaki Czasu« w Toruniu (...). Część działań przeprowadzanych jest w przestrzeni otwartej, jak przyległy do CSW Bulwar Sztuki lub w tkance miasta (...). Koordynacja Kuratorska: pracownicy merytoryczni CSW – Mateusz  Kozieradzki i Renata Sargalska.
Sztuka performance jest mało popularna w Toruniu i regionie, więc warto Ją propagować. Tym bardziej, że jest to dyscyplina rozwijająca się bardzo energicznie i wielowątkowo, zwłaszcza wśród młodych twórców. Jeden z wątków polega na celowym włączaniu odbiorców w interakcję. To niezwykle ważne w sytuacji, kiedy bariera pomiędzy artystą jest nadal duża – jak np. w tradycyjnej „plastyce”. Interakcje z publicznością mogą nastąpić w każdej sytuacji, bowiem performance to sztuka, która nie lubi zbyt dopracowanych scenariuszy. Będą artyści z całej Polski, absolwenci i studenci UMK. Od 2012 roku „Koło Czasu” jest Festiwalem Międzynarodowym. W tegorocznej, jedenastej edycji, weźmie udział dwudziestu sześciu twórców performance z Polski, Ukrainy, Irlandii, Szkocji i Czech. Kuratorzy: Marian Stępak, Mateusz Kozieradzki. Wydarzeniem towarzyszącym będzie ekspozycja autorstwa lwowskiego artysty Wolodymyra Topiya w Galerii ZPAP – Nurt. [Marta Bartczak, Mateusz Bautembach, Jędrzej Cichosz, Dariusz Fodczuk, Łukasz Głowacki, Barbara Gryka, Konrad Juściński, Volodymyr Kaufman, Krzysztof Kula, Krzysztof Kulbicki, Piotr Kumor, Przemysław Kwiek, Mikołaj Makiłła, Justyna Piotrowska, Przemysław Przepióra, Natalia Reszka, Patryk Różycki, Agata Rucińska, Patryk Rybus, Marcin Stachoń, Marian Stępak, Jiri Suruvka, Alina Śmietana, Volodymyr Topiy, Wiesław Wachowski]/. CSW, Toruń 24–26.11.2017.

===