"Okładki"_Plus Minus nr 50/2017

Anegdota 2017.12.16 sob. Z cyklu „Rozdzielenie Farby od Anegdoty”.
Post na Facebook. Pr. Kwiek ©.
===

20171216_Plus-Minus_Obraz Bezrobocie Zchta Lublin_malyjpg

English below. Anegdota 2017.12.16 sob. Z cyklu „Rozdzielenie Farby od Anegdoty”. „Plus Minus” nr 50/2017: „#ME TOO”. Ja: „ZAPROSZENIE... OGÓŁEM NA BEZROBOCIU 9 LAT i 3 i PÓŁ MIESIĄCA (!)...”.
Na co: – na spotkanie z Przemysławem Kwiekiem w cyklu Artyści Lubelskiej Kolekcji i na (napis) „Pr. Kwiek, Appearance 310; 1971 Działanie 2017; Na kolorowe proszki; Płótno pościelowe; Miód, wodę (idea 1971); i Podsumowanie (idea 2017)”.
Prowadzący: – dr TOMASZ ZAŁUSKI (UŁ i ASP). Gdzie: – Centrum Spotkania Kultur, plac Teatralny 1, Mediateka OKO (poziom 0). Kiedy: – 19 grudnia, wtorek; godz. 18:00.
Bezrobocie c.d.: Na bezrobociu na zasiłku (w sumie 2 lata i 6 miesięcy): od 5. lipca 1991 do 5. stycznia 1992 (6 miesięcy); od 14. kwietnia 1993 do 13. kwietnia 1994 (12 miesięcy); od 20. lipca 1995 do 19. lipca 1996 (12 miesięcy). Na bezrobociu bez prawa do zasiłku (w sumie 6 lat i 9 i pół miesiąca): od 14. grudnia 1999 do 9. lutego 2006 (5 lat i 2 miesiące); od 1. lutego 2007 do 6. czerwca 2008 (1 rok i 4 miesiące); od 27. sierpnia 2009 do 17. grudnia 2009 (3 i pół miesiąca).
Podziękowania dla: – Zbigniew Sobczuk (!), Adrian Konrad Przywara.
Pr. Kwiek ©. Cena 302 000 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!
https://www.facebook.com/events/1199859123478579/

CERTYFIKAT AUTENTYCZNOŚCI (16.11.2017).
Ja, Przemysław Kwiek, ur. x lutego 19xx r., zamieszkały: 05-092 Łomianki, xxxxxxx 22; mail: a@prkwiek.pl, www.prkwiek.pl; nr dowodu osobistego AXG53xxxx – zaświadczam, że obraz olejny jesiennego pejzażu leśnego, malowanego „z natury” przez kratę stalową (z której „wyrosły” druty kolczaste pomalowane przeze mnie na kolory jesieni), przymocowaną na stałe do obrazu – są, jak i krata, wykonane przeze mnie osobiście.
Tak samo jak i maszynopis, z moimi „wstawkami” rysunkowymi i obramowaniami. Tekst maszynopisu jest mojego autorstwa, jak i jego kompozycja i formatowanie – przedstawia autentyczne fakty. Jest on oprawiony w tzw. (autorską) „oprawę Kwieka”, tj. umieszczony na tekturze „z pudła” i „zawinięty” ochronnie w tzw. „estrofol”, błyszczący przeźroczysty sztuczny „papier”, który zwykle służy do zawijania wiązanek kwiatów.
Obraz jest namalowany na lnianym płótnie farbami olejnymi.
Oprawiony maszynopis zwisa na tzw. kolorowych „ściągaczach”, zaczepionych o druty kolczaste, są one (jak i krepina kolorowa) „moim” materiałem – ściągacze zostały dostarczone w swoim czasie z Ameryki w dużych ilościach przez Matkę Z. K. – H. K.
Są też slajdy przedstawiające, jak Ja ten obraz maluję w plenerze.
Posiadam też dużo autentycznych nagrań, gdy cyklicznie jestem zmuszony podpisywać „listę obecności” w Łomiankowskim Gminnym Urzędzie Pracy, że nie zarobiłem określonej sumy.
O czym zaświadczam poniżej własnym podpisem:
Mgr Sztuki, Wyklęty Artysta Sztuki Wysokiej:

The Anecdote-Graphic Art 2017.12.16 Sat. From the cycle ‘Separation of Paint from the Anecdote’. ‘Plus Minus’ No. 50/2017: ‘#ME TOO’. Me: ‘INVITATION... GENERALLY UNEMPLOYED 9 YEARS AND 3 AND HALF OF THE MONTH (!)...’.
For what: – for a meeting with Przemysław Kwiek in the series Artists of the Lublin Collection and on (inscription) ‘Pr. Kwiek, Appearance 310; 1971 Dzialanie [Action] 2017; On colored powders; Sheeting; Honey, water (idea 1971); and Summary (idea 2017)’.
Leading: – dr Tomasz Załuski (University of Lodz and Academy of Fine Arts). Where: – ‘Meetings of Cultures’ Center, Theater Square 1, Mediateka OKO (level 0). When: – December 19, Tuesday; h. 18:00. Unemployment, continued: on unemployment with the right to benefits (for a total of 2 years and 6 months): from July 5, 1991 to January 5, 1992 (six months); from April 14, 1993 to April 13, 1994 (12 months); from July 20, 1995 to July 19, 1996 (12 months). On unemployment without the right to benefit (in total 6 years and 9 and a half months): from December 14, 1999 to February 9, 2006 (5 years and 2 months); from February 1, 2007 to June 6, 2008 (1 year and 4 months); from August 27, 2009 to December 17, 2009 (three and a half months).
Thanks for: – Zbigniew Sobczuk (!), Adrian Konrad Przywara.
Pr. Kwiek ©. Price 74 100 €. And what about Paint? I will sell (on hand made paper, separately)!