699 (2). Na Facebook 15 razy: 1). Anegdota 2019.02.17 niedz. Z cyklu „Rozdzielenie Farby od Anegdoty”.
Projekt na wiosnę i lato 2019: „Awangarda Bzy Maluje Na Kamieniu”;
2). Anegdota 2019.02.20 śr. Z cyklu „Rozdziel nie Farby od Anegdoty”. Projekt na Wiosnę 2019. „Polityka” 8/2019: „Nasz Drogi Prezes. Ile kosztuje J. Kaczyński?” Ja: „Awangarda Spowiada Się Bzom. (Ile kosztuje Pr. Kwiek? – minus 200 zł. na miesiąc!)”. Opis: między krzakiem kwitnących bzów, a mną, wisi stalowa krata – zastępnik kratki konfesjonału. Klęczę. Przez kratę spowiadam się Bzom. Ale nie z „grzechów”. Pr. Kwiek ©. Cena 199 999 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!
3) Anegdota 2019.02.23 sob. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”. Dla zaawansowanych. English below. „Plus-Minus” 8/2019: „PO CO SIĘ SPIERAĆ O OKRĄGŁY STÓŁ”. Ja: „W ZAMIAN ZA OBECNOŚĆ WOJSK USA W POLSCE ŻĄDAMY OBECNOŚCI W USA AWANGARDOWYCH POLSKICH ARTYSTÓW WYKLĘTYCH SZTUKI WYSOKIEJ!” (np. przez dwa lata; a gdyby D. Trump „Harpagonił” – termin Pr.K. – to zapłaci Minister P. Gliński). 52 lata Polskiej Sztuki „Działań”. Wspomaganie Sztuczną Inteligencją. Wstawione zdjęcia: „Musztra Statuł Wolności c.d.” (co druga Statua ma poderżnięte gardło), 21.05.2004. Pr. Kwiek ©. Cena 299 900 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)! Anecdote 2019.02.23 Sat. From the series “Separation of Paint from the Anecdote”. For advanced. ‘Plus-Minus’ 8/2019: “FOR WHAT TO ARGUE ABOUT THE ROUND TABLE”. Me: “IN REPLACEMENT FOR THE PRESENCE OF AMERICAN SOLDIERS IN POLAND, WE DEMAND THE PRESENCE OF POLISH CURSED AVANT-GARDE ARTISTS OF THE HIGH ART IN THE USA!” (e.g. for two years; and if Trump turned out to be the Harpagon – this stay would be financed by Minister P. Glinski). 52 Years of Polish Action (Process) Art. Help of the Artificial Intelligence. Inserted photos: ‘Military Drill Statues of Liberty; part II’ (every second Statue has a cut throat), 21.05.2004. Pr. Kwiek ©. Price 99 900 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately!).
4). Anegdota 2019.02.27 śr. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”. Dla zaawansowanych. English below. Polityka 9/2019: „PANIE NA LEWO Polityczne postawy Polek. Ja: „POLITYCZNE POSTAWY Pr. KWIEKA. Na obrazie lewym: Żądamy spokoju między Arabami a Żydami! Na obrazie prawym: Niech żyje Wolny Czas i Ci co wiedzą, co z nim robić – Artyści”. Wstawione zdjęcia: 2 obrazy z cyklu „Awangarda Bzy Maluje jako plansze” (Dąbrowa 10.2005).
Pr. Kwiek ©. Cena 244 990 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!
Anecdote 2019.02.27 Wen. From the series ‘Separation of Paint from the Anecdote’. For advanced. Polityka 9/2019: ‘‘LADIES ON THE LEFT Political attitudes of Polish women’’. Me: ‘‘POLITICAL ATTITUDES OF Pr. KWIEK. On the left image: »We demand peace between Arabs and Jews!«. On the right picture: »Long live Free Time and Those who know what to do with it – Artists«’’. Inserted photos: 2 paintings from the series ‘‘Avant-garde Paints Lilacs as boards’’ (Dabrowa 10.2005).
Pr. Kwiek ©. Price 85 990 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately!).
5) Anegdota 2019.03.02 sob. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”. Dla zaawansowanych. English below. „Plus-Minus” 9/2019: „POMNIKOWA WALKA O PAMIĘĆ”. Ja: „PERFUMY NOWOŚĆ 2019! Z okazji Dnia Kobiet (8 marca 2019) Pr. Kwiek wprowadza na rynek najnowszy Awangardowy Zapach o nazwie »PrK 19«”. Cena za flakon (projektu Autora: głowa Pomnika) 360 zł.
Pr. Kwiek ©. Cena 200 999 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!
Anecdote 2019.03.02 Sat. From the series Separation of Paint from the Anecdote”. For advanced. “Plus-Minus” 9/2019: “MEMORIAL STRUGGLE FOR MEMORY’’. Me: ‘‘PERFUMES NEW 2019! On the occasion of Women's Day (8 March 2019) Pr. Kwiek launches the latest Avant-garde Fragrance called ‘PrK 19’’. Price per bottle (Author's project: monument’s head) PLN 360.
Pr. Kwiek ©. Price 91 550 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately!).
6) Anegdota 2019.03.13 śr. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”. Dla zaawansowanych. English below. Polityka 11/2019 (s. 92): „ZNIKAM. PISZCIE NA BRUKSELĘ”. Ja: WIELOASPEKTOWY SYF W TORUNIU. Moje rozporządzenie: (dotyczy osób, które kupiły bilet na spotkanie i wernisaż z Abramović i nie mieli nic przeciwko, oraz osób, którym nie podobał się mój udział w wystawie S. Marca »Chcę być Kobietą« w Galerii XX1 08.03.2019 i dali temu wyraz w postach Facebookowych). Te osoby, będą musiały teraz zapłacić sumy od 75 do 500 zł za wejścia na spotkania ze mną, a za uczestnictwa w moich wernisażach – 50 zł! Także proszę te osoby o niewchodzenie na moje Facebookowe konto i oglądanie (za darmo) zamieszczanych tam moich Dzieł”.
Pr. Kwiek ©. Cena 220 590 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!
Anecdote 2019.03.13 Wen. From the series ‘Separation of Paint from the Anecdote’. For advanced. Polityka 11/2019 (p. 92): “I DISAPPEAR. WRITE TO BRUSSELS”. Me: “MULTI-FACETED SHAME IN TORUŃ. My regulation: (applies to people who bought a ticket for the meeting and vernissage of Abramović and hadn’t nothing against, and those who did not like my participation in the exhibition ‘I want to be a woman’ by S. Marzec in XX1 Gallery, 08.03.2019 and gave this expression in his Facebook posts). These people will have to pay the sum from 75 to 500 zl for the entrance to the meetings with me, and for participation in my Vernissages – 50 zl! I also ask those people not to enter my Facebook account and watch (for free) My “Works” posted there’’.
Pr. Kwiek ©. Price 89 900 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately!).
7) Anegdota 2019.03.23 sob. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”. Dla zaawansowanych. English below. „Plus-Minus” 12/2019: „KOŚCIÓŁ DO BICIA”. Ja: „ZAPROSZENIA 2005-2019. /Rzeźba, z której jestem bardzo zadowolony (czas pracy 14 lat; zaproszenia nie wszystkie). Plama od śledzia w oleju/”.
Pr. Kwiek ©. Cena 201 990 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!
Anecdote 2019.03.23 Sat. From the series Separation of Paint from the Anecdote”. For advanced. “Plus-Minus” 12/2019: “CHURCH FOR BEATING’’. Me: ‘‘INVITATIONS 2005-2019. /Sculpture from which I am very pleased (working time 14 years; invitations not all. A stain from herring in oil/’’.
Pr. Kwiek ©. Price 90 250 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately!).
8) Anegdota 2019.03.27 śr. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”. Dla zaawansowanych. English below. „Polityka” 13/2019: „O HOMOPARANOI I HOMOPROPAGANDZIE”. Ja: „POLSKA FLAGA: BIEL I CZERWIEŃ W »ZWIĄZKU PARTNERSKIM«”.
Pr. Kwiek ©. Cena 120 500 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!
Anecdote 2019.03.27 Wen. From the series ‘Separation of Paint from the Anecdote’. For advanced. “Polityka” 13/2019: “HOMOPARANOIA AND HOMOPROPAGANDA”. Me: “POLISH FLAG: WHITE AND RED IN ‘PARTNERSHIP’”.
Pr. Kwiek ©. Price 45 500 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately!).
9) Anegdota 2019.03.30 sob. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”. Dla zaawansowanych. English below. „Plus-Minus” 13/2019: „ILE WART JEST ETHOS”. Ja: „…CHCIAŁEM POWIEDZIEĆ JEDNĄ RZECZ… POLSKA TO PROZAICZNY KRAJ!”. Realizacja przy pomocy „Sztucznej Inteligencji”. 52 lata Polskiej Sztuki „Działań”!
Pr. Kwiek ©. Cena 181 990 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!
Anecdote 2019.03.30 Sat. From the series Separation of Paint from the Anecdote”. For advanced. “Plus-Minus” 13/2019: “HOW MUCH IS ETHOS WORTH”. Me: “... I WANTED TO SAY ONE THING... POLAND IS A PROSAIC COUNTRY!”. Realization with the help of “Artificial Intelligence”. 52 years of Polish Action Art!
Pr. Kwiek ©. Price 80 200 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately)!
10) Anegdota 2019.04.01 pon. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”. Dla zaawansowanych. English below. „Do Rzeczy” 14/2019: „MIT 200 000 TYSIĘCY”. Ja: „METAFORA »SZTUKI DZIAŁAŃ« (w »Procesie«) – TO SCHODY, PO KTÓRYCH SIĘ NIE WCHODZI, ALE SIĘ »IDZIE« DO PRZODU (w poziomie i tylko do przodu; bo schodami można także zejść)”. Schody JK.
Pr. Kwiek ©. Cena 220 400 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!
Anecdote 2019.04.01 Mon. From the series ‘Separation of Paint from the Anecdote’. For advanced. “Do Rzeczy” 14/2019: “MYTH 200 000 THOUSAND”. Me: “METHAPHOR OF ART OF ACTIONS” (in the “Process”) – THAT’S THE STAIRS ON WHICH ONE DO NOT ENTER UP BUT IS GOING FORWARD (horizontally and only forward; because You can also go down the stairs). JK’s stairs.
Pr. Kwiek ©. Price 45 000 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately!).
11) Anegdota 2019.04.03 śr. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”. Dla zaawansowanych. English below. „Polityka” 14/2019: „WŁADZA ZAPRASZA NA BAL Rachunek przyjdzie po wyborach”. Ja: „PR. KWIEK ZAPRASZA NA BAL (kostiumowy). Cena za wstęp 245 000 zł. Dla Wyklętych Artystów Sztuki Wysokiej (Procesualnej) za darmo!”.
Pr. Kwiek ©. Cena 200 500 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!
Anecdote 2019.04.03 Wen. From the series “Separation of Paint from the Anecdote”. For advanced. “Polityka” 14/2019: “AUTHORITIES INVITES YOU TO THE BALL The bill will come after the election”. Me: “Pr. KWIEK INVITES YOU TO THE BALL (masked). Price for admission 89 000 €. Cursed Artists of High Art (Processual) for free”.
Pr. Kwiek ©. Price 79 500 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately!).
12) Anegdota 2019.04.08 pon. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”. Dla zaawansowanych. English below. „Do Rzeczy” 15/2019: „WOJNA W WATYKANIE”. Ja: „ZROBIĘ RETROSPEKTYWĘ W IZRAELU (w Polsce muszę być petentem – niestety; koszt 1 200 000 zł)”.
Pr. Kwiek ©. Cena 220 400 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!
Anecdote 2019.04.08 Mon. From the series “Separation of Paint from the Anecdote”. For advanced. “Do Rzeczy” 15/2019: “WAR IN VATICAN”. Me: “I WILL MAKE a RETROSPECTIVE in ISRAEL (in Poland I must be a suppliant – unfortunately; cost PLN 1 200 000)”.
Pr. Kwiek ©. Price 85 070 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately)!
13) Anegdota 2019.04.09 wt. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”. Oto mój komentarz na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/976655889389403/?active_tab=about
=== Tak się akurat składa, że najważniejsze „Awangardy”, które zmieniały ówczesne paradygmaty „nowoczesności” formy i treści Sztuk (polityka! niektóre z nich działające do dzisiaj), powstały po roku 1968!
Także zaproponowały one inne sposoby funkcjonowania „Sztuk” w Społeczeństwie. Tak też się składa, że ich dokonania stały się niepisanymi zasadami dzisiejszej „nowoczesności”. Więc Konferencja będzie pracować nad „retro” „jądrem” (tzn., że owoce Konferencji mogą „trafić w płot” lub być „sztuką dla sztuki”) ===.
Seminarium "Polityki/Awangardy", organizowane przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, które odbędzie się w dniach 24-25.10.2019, stanowić będzie TRZECIE z tegorocznych spotkań w cyklu "3xP. Polityczne konteksty awangardy (1918-1968)". O całym projekcie przeczytać można w dalszej części zaproszenia. (załączono zdjęcie „Kija” + Kraty, zawieszone przed wejściem do garażu)

14) Anegdota 2019.04.10 śr. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”. Dla zaawansowanych. English below. „Polityka” 15/2019: „DNI NAUCZYCIELI”. Ja: „1) PR. KWIEK, HONOR i OJCZYZNA! 2) AMSTERDAM MA REMBRANDTA, PARYŻ PICASSA, BERLIN HITLERA, LONDYN HENRYKA VIII, AMERYKA POLLOCKA… WARSZAWA MA PR. KWIEKA! …Informuje się, że zauważono u Pr. K. początki rozwoju kabotyńskiej megalomanii!”
Pr. Kwiek ©. Cena 220 200 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!
Anecdote 2019.04.10 Wen. From the series “Separation of Paint from the Anecdote”. For advanced. “Polityka” 15/2019: “DAYS OF TEACHERS”. Me: “1) PR. KWIEK, HONOR and HOMELAND! 2) AMSTERDAM HAS REMBRANDT, PARIS PICASSO, BERLIN HITLER, LONDON HENRY VIII, AMERICA POLLOCK... WARSAW HAS Pr. KWIEK! About Pr. K: the beginnings of the development of its kabotyn megalomania were noticed”.
Pr. Kwiek ©. Price 83 600 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately!).
15) Anegdota 2019.04.13 sob. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”. Dla zaawansowanych. English below. „Plus-Minus” 15/2019: „Złodzieje idei. OSIĄGNĄĆ SUKCES CUDZYM KOSZTEM”. Ja: „DOROBEK POLSKICH NAUCZYCIELI: UCZNIOWIE ŚLEPI, GŁUSI, BEZMYŚLNI NA NOWOCZESNĄ SZTUKĘ WYSOKĄ!...”. Wstawione zdjęcie: Pr. Kwiek wśród swych uczniów. Punkt 245; Appearance 69; Warsztaty Sztuki Multimedialnej i Muzyki Improwizowanej /Kwietniewski, Pr. Kwiek, Libera, Skarbek, Mazzoll, Trzaska; prowadzenie 2. dniowych warsztatów; udział w warsztatach M. Trzaski/; Biuro Inicjatyw Twórczych Anny Baumgart (2. od lewej); Galeria BWA, Zielona Góra 01-06.07.1999. 52 lata Polskiej Sztuki »Działań« i »Medializacji Obiekcjonizmu« (termin PrK). Pomysł i Realizacja przy pomocy „Sztucznej Inteligencji”.
Pr. Kwiek ©. Cena 243 199 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!
Anecdote 2019.04.13 Sat. From the series Separation of Paint from the Anecdote”. For advanced. “Plus-Minus” 15/2019: “Thieves of ideas. ACHIEVING SUCCESS ON THE SOMEONE ELSE's EXPENSE”. Me: “ACHIEVEMENTS OF POLISH TEACHERS: PUPILS BLINDNESS, DEAFNESS, THOUGHTLESS AND SILLINESS TO THE MODERN HIGH ART!”. Inserted Picture: Pr. Kwiek among his pupils. 245; Appearance 69; Workshops of Multimedia Arts and Improvised Music /Kwietniewski, Pr. Kwiek, Libera, Skarbek, Mazzoll, Trzaska; running 2. days workshops; participation in Trzaska’s workshop/; Anna Baumgart's Creative Initiative Office (2nd from the left); Gallery BWA, Zielona Gora 01-06.07.1999. Idea and Realization with the help of “Artificial Intelligence”. 52 years of Polish Actions Art and “Medializations of Gadgets (Pr.K term)”!
Pr. Kwiek ©. Price 82 300 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately)!

700. „Cień Wolności” II (patrz punkt 684) / Wystawa „Cień wolności” jest spojrzeniem na dzieje minionego stulecia przez pryzmat sztuki. Pokazane jest ono w dziełach artystów różnych generacji. Historie i podania, mity i legendy – bliskie i odległe, losy ogólne i lokalne oglądane są z perspektywy nostalgicznej pamięci, ironicznego dystansu bądź mistyfikacji. Są świadectwami traum, dotykają tematów tabu wstydliwie przemilczanych w „jasnych narracjach”. Tak opowiedziana historia odbiega od historii przedstawianej w świetle patosu. Ukazuje złożoność losów nie w oślepiającym blasku a w łagodnym dla oka i tolerującym subtelne niuanse cieniu.
Artyści: Paweł Althamer, Mirosław Bałka, Marek Chlanda, Edward Dwurnik, Karolina Grzywnowicz, Tadeusz Kantor, Martyna Kielesińska, Grzegorz Klaman, Kamil Kuskowski, Przemysław Kwiek, Zbigniew Libera, Krystyna Pasterczyk, Wojciech Prażmowski, Józef Robakowski, Jerzy Truszkowski, Michał Smandek, Radek Szlęzak, Mikołaj Szpaczyński, Piotr Zarębski. Pierwsza edycja wystawy odbyła się w ramach Festiwalu Ars Cameralis w 2018 roku, organizatorzy: Instytucja Kultury Ars Cameralis we współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.Kkurator: Marek Zieliński, koordynacja: Karolina Pikosz. Dyrektor Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy Karolina Leśnik zaprasza na otwarcie. Wernisaż 6 marca 2019 r. o godz. 18.00; wystawa potrwa do 5 maja 2019/.

701. A. 366; „CHCĘ BYĆ KOBIETĄ!” /Pierwsza w Polsce emancypacyjna wystawa, na której kilkunastu uznanych artystów walczy o równouprawnienie, lecz tym razem w perspektywie tej drugiej, „gorszej płci”. Artyści walczą tu także w obronie feminizmu, przeciw zamienianiu go ze strategii emancypacji w ideologię panowania. Nie bez pewnej (auto)ironii.
Czy chcesz żyć średnio 10 lat dłużej? Chcesz za to pracować 5 laty krócej? Chcesz odpoczywać statystycznie na emeryturze 21 lata, a nie 6? Czy chcesz 8 razy mniej być narażonym na samobójstwo (w całej Europie relacje samobójstw mężczyzn i kobiet to „tylko” około 4 do 1, jedynie Polska jest wyjątkiem)? Czy chcesz dostawać wyroki sądowe niższe nawet o połowę? Czy na randkach wolisz płacić za dwie osoby czy nie płacić wcale? Czy – przy średnich zarobkach – pracując między 60 a 65 rokiem życia chcesz za tę samą pracę dostawać ok. 150 tys. więcej (otrzymując jednocześnie pensję i emeryturę lub tzw. dodatek motywacyjny podnoszący emeryturę o 35%)? Czy chcesz 10 razy mniej być narażonym na bezdomność? Czy, gdy statek idzie na dno, wolisz jeść suchary w szalupie, czy tonąć w zimnej wodzie? Czy chcesz, aby twoja osobista agresywność były odbierana jako element walki o emancypację? Czy… Czy chcesz być uprzywilejowaną „ofiarą” czy dyskryminowanym „katem” (zauważ te cudzysłowy)? Jeśli tak, to chcesz być kobietą! Udział biorą: Jerzy Kosałka, Przemysław Kwiek, Ryszard Ługowski, Sławomir Marzec, Dariusz Mlącki, Paweł Nowak, Jan Rylke, Tomasz Sikorski, Paweł Susid, Andrzej Szarek, Tomasz Zawadzki, Jan S. Wojciechowski. Kurator: Sławomir Marzec. Wernisaż wystawy w dniu 8 marca w warszawskiej Galerii XXI godz. 17; czynna do 15.03/.

702. A. 367; Info na Facebooku + repro pracy Pawła „Cierpliwość; Opanowanie; Odwaga…”. Info: Osoby obecne na cyklicznym spotkaniu z okazji imienin Pawła Kwieka (zapraszający) w dniu 16.03.2019 na ul. Grodzieńskiej na Warszawskiej Pradze. Słuchano utworów B. Kowalskiego, oglądano unikatowe albumy foto. Pawła i Jego widoczne prace, rozmawiano o bieżących wydarzeniach ze świata Sztuki (Toruń, "Chcę być Kobietą"), polityki...
1. Pr. Kwiek, 2. Krzysztof Knittel z małżonką, 3. Piotr Weychert, 4. Marek Goździewski, 5. Krzysztof Wojciechowski, 6. Marek Grygiel, 7. Bartosz Kowalski, 8. Reżyser..., 9. Chojecki junior, 10. Krzysztof Furmanek, 11. Późna żona Ojca, 12. Paulina Jędrzejewska z partnerem, 13. Karinka, 11. Sąsiadka Pawła, 12. ... Wszyscy zmieścili się w malutkim pokoju z malutką kuchnią, które Paweł dostał po wielu wielu latach mieszkania w oszronionym zimą pomieszczeniu przy 11 Listopada. (Przepraszam za ułomne wyszczególnienie; będę wdzięczny za uzupełnienia).

703. A. 368; Iwona Lemke w Galerii Arton, Foksal 11, Warszawa 05.04.2019.

704. A. 369; „Transcendencja obrazu”, Jan Niksiński; Galeria „Walka Młodych”, Warszawa Ursynów 06.04.2019.

705. A. 370; „Po co otwierać archiwa?”. Dyskusja panelowa z udziałem Mariki Kuźmicz, Karoliny Majewskiej-Güde i Wiktorii Szczupackiej. W ramach dyskusji panelowej „Po co otwierać archiwa?” trzy ekspertki: Marika Kuźmicz (Fundacja Arton), Karolina Majewska-Güde (Artum Fundacja – Ewa Partum Museum) i Wiktoria Szczupacka (Fundacja Kulik-KwieKulik) rozmawiać będą o sposobach pracy nad archiwami praktyk artystycznych. W nawiązaniu do wystawy Ewa Partum „Moja galeria jest ideą”, Archiwum Galerii Adres. Ekspertki w szczególności skupią się na zagadnieniu sposobów archiwizacji i formach archiwizacji praktyk galeryjnych…; Galeria Studio, PKiN, Warszawa 11.04.2019.

706. A. 371; Obiad u Idy (córka); Warszawa 28.04.2019.

707. A. 372; Bzy + Pisma /zdjęcia „Rzeźby, z której jestem b. zadowolony”: umiesczona tak, by była widoczna z ulicy; krzak fioletowego bzu otoczony z 4. stron wbitymi w ziemię „Kijami” i 2. u góry + 2 – razem 8 kijów (patrz App. 338: – 10 „Kijów” wystawionych jako „Dzieła” na mojej wystawie indywidualnej w Galerii „Walka Młodych” Rylkego 28.07.2018); z kijów zwisają powiązane zespoły (roczniki) magazynów komputerowych: „Expert”, „PCWK”, „Komputer Świat”, itp.; jakieś 1/10 wszystkich komputerowych, a jakieś 1/40 wszystkich zgromadzonych i przeczytanych; wszystkie dokładnie przeczytane przeze mnie. Inne „paczki” z magazynami nie komputerowymi – „Polityki”, „Neesweeki”, „Plusy-Minusy”, „Do Rzeczy”, „W Sieci” i inne, ze znacznikami odwołującymi się do fragmentów tekstów, które uważam za ważne, planowane są do użycia w podobny sposób – też jako samodzielne części większej „Instalacyjnej” całości w innym czasie (site specific)/; Dąbrowa ogród 04.05.2019.

708. A. 373; Bzy + Pisma+ Folia /zdjęcia+film; „Rzeźba” ta sama co w App. 372, tylko osłonięta powiewającą „matującą” folią: podziękowania dla wiatru/; Dąbrowa ogród 05.05.2019.

709. A. 374; Galeria „Walka Młodych” /https://www.facebook.com/events/2217410561709512/
►ZAPROSZENIE. „SZKOŁA WARSZAWSKA XXI wieku »NA ŻYWO« – Co to? kiedy? kto?...” i kilka Niespodzianek! Konfrontacja z żywymi przedstawicielami i sympatykami. Projekcje, Artefakty, Teksty, Wspomnienia, Przyszłość, Dyskusja. Na początek: www.rylke.pl/p_kwiek.pdf i www.rylke.pl/j_rylke.pdf i www.janpiekarczyk.art.pl; 18.05.2019 o godz. 16 – a potem będzie jako NOC MUZEÓW (załóżmy, że do 21:00). Uwaga! Prosi się przychodzących, by przynieśli ze sobą coś, co można by pokazać jako „Dzieło”!
Pracownia Jana Rylke (j.rylke@gmail.com, tel. 602488581), dawniej Związku Walki Młodych, obecnie Andrzeja Romockiego „Morro” 1 m. 85, IX piętro, róg Ciszewskiego i KEN, Metro Stokłosy.
=== Email Pr. Kwieka z dnia 20.06.2006 do Agaty Smalcerz, dyr. Galerii Bielskiej (fragment):
(...) A propos, wystawa „Szkoły Warszawskiej” (tak, tak – jest taka!), to byłaby prawdziwa rewelacja – odpowiednio ustawiona problemowo!
● Roboczo: KwieKulik, Piekarczyk, Rylke, Świdziński, Sikorski, Wojciechowski, Malicki, Paweł Kwiek, Wiśniewski, Konieczny, Partum, Piotrowski, może Zarębski i ci co, być może nie wiedzą, że w niej są, ale są, chociażby przez to, że intensywnie obserwowali, z poważnym stosunkiem do przejawów działania „Szkoły”, które to działania ważyły na ich twórczości – Truszkowski, Bałdyga, Kowalski, Gutt, Przyjemski, Fodczuk, Bogacka, Rogala, Krzysztoń, Ojda (...)
● „Na dzień dzisiejszy” trzeba dodać ciąg dalszy: Petryk, Ługowski, Skwarcan, Górowska, Grubba, Dziadkiewicz, Kula, Chmioła, Lilpop, Kowalczyk, Iza Cha, Kotwica, Koczanowska. Teodorczu; k-Możdżyńska.....
● Nie żyją niestety potężni: Partum, Wiśniewski, Piekarczyk... Koniec Zaproszenia.
Zawiesiłem 2 prace oprawione w ramki za szybą: 1. „Granat i Banan” KwieKulik (vintage), 2. Justyna Górowska w zdjęciu Rolkego i rysunek Oskara Chmioły; wygłosiłem „mowę” – uzupełnienia do tekstu przepisanego z magnetofonu, wygłoszonego podczas – cytuję punkt Wyszczególnienia Działalności: /Appearance 107 ; „Z punktu widzenia pomnika: co to jest Szkoła Warszawska – performance w instalacji. Co to jest Appearance i czym się różni od Performance – »wystawa chwilowa«. Andzia [Rottenberg]: Anegdota z dn. 18.11.2004. Dokument filmowy video J. Rylkego z Appearance 39: Pr.K. »performuje« z udziałem J. Piekarczyka podczas »Realizacji« »Nasze Kobiety« w Muzeum Narodowym w W-wie, jako przykład bezbłędnej (wzorcowej) dokumentacji performance, dokonywanej »na żywo«. »Sztuka jako relacyjna baza danych« – anons. »Lipton Tea Ice« – performance” /min: pokaz gotowego obrazu 100x140 cm „Niedopasy” z dodatkiem tekstu: „Co to jest Appearance i czym się różni od Performance? Zapytaj Kwieka or Piekarczyka”, patrz p. 304; pokaz „naprawionej” ekspozycji „Dyplomu Pr.K.”, patrz p. 300; pokaz obrazu olejnego kwiatów malowanych z natury w klatce złożonej z 6. krat stalowych Kwieka, patrz App. 31, 34, 43; Klub Performance; Gal. Kordegarda, Warszawa 18.01.2005/ – a teraz udostępnionego w Internecie.

710. A. 375 – ciąg dalszy Appearance’ów „z Bzami” – 372, 373; „Kwitnące Maki + Pisma” /zdjęcia+film; z cyklu „Rzeźba, z której jestem b. zadowolony”. „Rzeźba” jest widoczna z ulicy; wśród kwitnących „cynobrowo” polnych maków, 7 dębowych kijów jest przymocowanych „srebrną” taśmą do wbitych w ziemię kołków, po obu stronach ścieżki od furtki do domu (po lewej 5 kijów, po prawej 2 kije, patrząc się na ulicę); do kijów przymocowane są „paczki” „pism”: z lewej 4 „paczki „Polityki” i po jednej „Do Rzeczy” i „W Sieci” – z prawej po jednej „paczce” „Uważam że”, „Do Rzeczy” i „PC Format”. (Patrz App. 338: – 10 „Kijów” wystawionych jako „Dzieła” na mojej wystawie indywidualnej w Galerii „Walka Młodych” Rylkego, 28.07.2018). Pisma teraz użyte, to jakieś 1/40 komputerowych (1996-2018) i jakieś 1/60 wszystkich innych, niekomputerowych, dokładnie przeczytanych. Dalsze „Polityki”, „Newsweeki”, „Plusy-Minusy”, „Do Rzeczy”, „W Sieci”, „Time’sy” i inne (gromadzone ok. 20. lat), z zakładkami do fragm. tekstów, które zakreśliłem jako ważne, planowane są do użycia w podobny sposób w innym czasie (site specific)/; Dąbrowa 20.05.2019.
From the series ‘Sculpture, from which I am very happy’. Appearance 375 (continuation of Appearance ‘with Lilacs’ – 372, 373): ‘Blooming field poppies + Writings’ /‘Sculpture’ is visible from the street; among the blooming ‘in Cynober’ field poppy, 7 oak sticks is attached with ‘silver’ tape to the pounded into ground bars on both sides of the path, from the gate to the House (on the left 5 sticks, on the right 2 sticks, looking at the street); to the sticks are attached ‘parcels’ of magazines: on the left 4 ‘packages’ of ‘Politics” and one ‘To the things’, one ‘On the Net’ - on the right, one ‘package’ ‘To Things’, one ‘I Think that’ and one ‘PC Format’ (See App. 338: – 10 Sticks exhibited as ‘Works’ on my individual exhibition in the Rylke’s ‘Fight Young’ Gallery, 28.07.2018). The scriptures now used, are some of 1/40 computer (1996-2018) and some 1/60 all other, non-computerized, thoroughly read. Further ‘Politics’, ‘Newsweeks’, ‘Plus-Minus’ ‘To Things’, ‘On the Web’, ‘Times’ and others (collected about 20 years), with bookmarks to parts of texts that I circled as important, are planned to be used in a similar way at different times (site specific)/; Dabrowa 20.05.2019.

711. A. 376; Laureaci Nagrody Społecznej “Opoka” im. Piotra Skórzyńskiego: Jacek Lilpop; IX Edycja, Warszawa, Żoliborz, Kościół im. św. Stanisława Kostki „Amicus”, 03.06.2019.

712. A. 377; „Parada Równości” – uczestnictwo z transparentem w kształcie litery „W” i akcja ze smarfonem w Pawilonie „Sex Edukations”; Warszawa 08.06.2019.

713. Tego samego dnia na Facebooku umieszczam 15 autozdjęć zdjęć z parady. Podpis: Anegdota 2019.06.08 sob. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”. Dla zaawansowanych. „PARADA RÓWNOŚCI 2019” (przed wymarszem); Pawilon „Sex Education”: Pr. Kwiek z transparentem „W” (tzn. „Wolność” jest lepsza od „Równości”).
Pr. Kwiek ©. Cena 188 999 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!
Anecdote 2019.06.08 Sat. From the series “Separation of Paint from the Anecdote”. For advanced. “PARADE of EQUALITY 2019” (before marching out), pavilion “Sex Education”: Pr. Kwiek with the banner “W” (i.e. “Freedom” is better than “Equality”).
Pr. Kwiek ©. Price 77 999 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately!).

714. Rzeźba, z której jestem b. zadowolony – „Pomnik Wolności”: konstrukcja w ogrodzie przed wejściem do mojego domu – stos płyt chodnikowych (Cokół) + 4 dębowe kije (z pozostałościami na nich z poprzednich akcji, patrz App. 372, 373, 375) + „Krata” (stalowa) „Mazowsze” (cena 89 $). Dąbrowa 11.06.2019.

715. A. 378 i 379; „Footnote 12: No Medium” (Olga Kowalska, Magdalena Łazarczyk, Grzegorz Stefański, Maciej Szczęśniak; Kurator: Barbara Piwowarska), Biuro Wystaw, Nowy Świat. Wieczorem otwarcie wystawy 10 lat Wydziału Sztuki Mediów na ASP przy ul. Spokojnej (z Pawłem Susidem i Sławomirem Ratajskim), Warszawa 14.06.2019

716. ▪ App. bez numeru (między App. 379 a 380). Fundacja Arton. A. Paruzel: „Szczekał na mnie wnuk psa, który szczekał na Strzemińskiego”. Warszawa 15.06.2019.

717. A. 380; ZAPROSZENIE! Anegdota 2019.06.10 pon. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”. Dla zaawansowanych. English below. ZAPROSZENIE + CO POKAŻĘ NA WYSTAWIE. Ta praca będzie pokazana na Ursynowskich Spotk. Twórców w Gal. „Wieża”, przy Kościele Parafii Wniebowstąp. Pańskiego; otwarcie 17.06.2019 o godz. 19:00, Aleja KEN 101.
To jest zestaw plakatu z Appearance 78: „Two Performclips and the War” (wypowiadam wojnę Finlandii), patrz p. 171-2 i App. 28, 30; 70, 76; „Exit”: International Festival for Unusual Live Performances (by Roi Vaara); Culture Center Cable Factory, Helsinki 03.03.2001 – ze zdjęciami z Appearance 96: „Radykalne poetyki rewizjonizmu” /wystawa indyw.; min „Odpoczynek czerwonej szarfy” – premiera kompozycji 3D z czerwonego płótna (elementu z „banku materiałów” KwieKulik z końca lat 60-tych), siekiery, pnia, worków z węglem z bieda-szybu i złośliwie niebezpiecznych „dzieł sztuki-bomb”; Bytom. Centr. Kultury, Gal. Kronika, Bytom 16.01.2004/.
Pr. Kwiek ©. Cena 80 600 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!
Anecdote 2019.06.10 Mon. From the series “Separation of Paint from the Anecdote”. For advanced. INVITATION + WHAT I WILL SHOW AT THE EXHIBITION. This work will be shown at the Ursynow’s Meeting of Creators in the Gallery “Tower”, at the Parish Church of the Ascension of the Lord, opening 17.06.2019 at 19:00, Alley KEN 101. – Set from the poster from Appearance 78: “Two Performclips and the War” (I declare war to Finland), see point 171-2 and App. 28, 30; 70, 76; “Exit”: International Festival for Unusual Live Performances (by Roi Vaara); Culture Center Cable Factory, Helsinki 03.03.2001 and photos from Appearance 96: “Radical Poetics of Revisionism” /individual exhibition; among others “Rest of the Red sash” premiere of the 3D composition of the red cloth – an element from the “material Bank” KwieKulik from the end of 60-ties, trunk, bags filled with carbon from amateur mines and the maliciously dangerous “works of art-bomb”; Bytom’s Centre of Culture, Chronicle Gallery, Bytom 16.01.2004/.
Pr. Kwiek ©. Price 15 100 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately!).

718. Rzeźba, z której jestem b. zadowolony – „Pomnik Wolności II”: konstrukcja w ogrodzie przed wejściem do mojego domu – stos płyt chodnikowych (Cokół) + 8 dębowych kijów (z pozostałościami na nich z poprzednich akcji, patrz App. 372, 373, 375) + „Kraty” (stalowe): „Mazowsze” (cena 89 $) i „Wieśniak” (250 $). Dąbrowa 19.06.2019.

719. Na Facebooku umieszczam 2 autozdjęcia jako: – Anegdota 2019.06.21 pt. Z cyklu „Rozdzielnie Farby od Anegdoty”. Dla zaawansowanych. TE LILIE MOŻNA ZJEŚĆ! Już zjedzenie 6. z nich (z tych tu – z mojego Ogrodu) przedłuży życie o 6 miesięcy! Udowodnione naukowo! Tylko dla „Rozumnych w Sprawach Nowoczesnych”! Cena za jedną lilię tylko 1000 zł. (ubrany nażółto, w niebieskiej czapeczce, siedzę wśród łanu pomarańczowo-brązowych liliowców rosnących wzdłuż ścieżki do domu w Dąbrowie i wskazuję na nie palcem; na zdjęciu pierwszym markuję lewą ręką telefon przy uchu i otwieram usta).
Pr. Kwiek ©. Cena 110 100 zł. A co z Farbą? Sprzedam (na czerpanym papierze, osobno)!
Anecdote 2019.06.21 Fr. From the series “Separation of Paint from the Anecdote”. For advanced. THESE LILIES YOU CAN EAT! Already eating 6 of them (of those here – from my Garden) will extend life to everyone by 6 months! Scientifically proven! Only for “Intelligent in Modern Affairs”! Price for one lily 300 €
Pr. Kwiek ©. Price 55 000 €. And what about Paint? I will sell (on handmade paper, separately!).
Do wieczora 26.06.2019 (środa) post uzyskał 90 Lajków (w tym 15 „Super” i 2 „HaHa”), 18 komentarzy i 4 upowszechnienia! Ostatnio moje tzw. „Okładki” uzyskiwały +- 10-20 lajków, mimo o wiele większego nakładu pracy „koncepcyjnej” i specjalistycznej graficznej!

720. A. 381; Edward Dwurnik – otwarcie wystawy „Zbiórka na placu” (zdjęcia mojej osoby zrobili: K. Włodarska i K. Ciszkowski); Gal. „Raster”, Warszawa 22.06.2019.

721. A. 382; Pr. K., J.S.Wojciechowski, J. Rylke – spotkanie robocze; kawiarnia Bliklego, pl. Wilsona, Warszawa 02.06.2019.

722. Przepisywanie nagrania z otwarcia wystawy i spotkania (patrz A. 374; 18.05.2019) – tekst dostępny w „GAZETCE ŚCIENNEJ nr 01/2019”. Wolnym Niezależnym Wydawnictwie Pr. Kwieka [Zaproszenie: „SZKOŁA WARSZAWSKA XXI wieku »NA ŻYWO« – Co to? kiedy? kto?...” i kilka Niespodzianek! Konfrontacja z żywymi przedstawicielami i sympatykami. Projekcje, Artefakty, Teksty, Wspomnienia, Przyszłość, Dyskusja. Na początek: www.rylke.pl/p_kwiek.pdf i www.rylke.pl/j_rylke.pdf i www.janpiekarczyk.art.pl. Galeria „Walka Młodych”: spotkanie odbędzie się w sobotę 18 maja o godz. 16.00, a potem będzie trwać dalej jako NOC MUZEÓW (załóżmy, że do 21:00). Uwaga! Prosi się przychodzących, by przynieśli ze sobą coś, co można by pokazać jako „Dzieło”! (...)]; Dąbrowa, lipiec 2019.

723. Przepisywanie nagrania z otwarcia mojej Wystawy Indywidualnej (App. 338) w Galerii „Walka Młodych” w dniu 28.06.2019; Dąbrowa, sierpień 2019.

724. Umieszczenie na Facebooku linku do PDF-u: „Fascynujący dokument! Dowiedz się prawdy czasu i miejsca!
»GAZETKA ŚCIENNA nr 01/2019«. Wolne Niezależne Wydawnictwo Pr. Kwieka. Fascynujący dokument! Dowiedz się prawdy czasu i miejsca! http://files.clickweb.home.pl/28/74/2874fb2d-1597-402f-8516-4cf3f81d9274.pdf, Już dostępna w formie cyfrowej za darmo! (egzemplarz papierowy kosztuje 1000 zł sztuka – nakład 10)”; 12.09.2019.

725. A. 383; XX1, Wystawa Indyw. Pauliny Sylwestrowicz „Obszary niepamięci” (wieczorem rozmowa z R. Ługowskim i M. Krzyżanowskim); Warszawa 10.09.2019.

726. A. 384; Fundacja Arton, „Przypadek Jadwigi S.”; Warszawa 14.09.2019.

727.