Lata 1968-69 Pr. Kwiek u Hansena. Działanie na podświetlanym stole

30.X.1968.

Pierwsza korekta u profesora z 10. profili od krzywika. I problem dla mnie – wykorzystać te rys. do dalszej pracy i zadanie od - prof. – profilami pokazać problem dynamiki i statyki. Zaistniała możliwość miksowania rysunku za pomocą aparatu i możliwość dla mnie: wykorzystanie tych rys.

31.X.1968.

Z 10. rys. wybieram 3 dające możliwość dużej ilości kombinacji. Przez ruchy i kombinacje 3 ruchów otrzymuję niezliczoną ilość układów kresek o różnych nastrojach. Zadanie – z wybranych i wykadrowanych gmatwanin zakreślić profile o charakterze dynamicznym i statycznym.

8.XI.1968

1. 2. 3. 4. Pracuję na jednym kadrze dla 4 profili. Na hasło dynamika i statyka – wybieram profil.

5. 6. Pracuję na ruchomych rys. i ruchomym papierze komponując układy gmatwanin do późniejszego komponowania.

1. – dynamika – wybieram ostre, małe, zamknięte formy na całym formacie dosyć przypadkowo. 2. – wybieram profil dający złudzenie konstrukcji, wisząca forma, układ centralny do kartki: przykuwająca wzrok część formy z rysunku nieokreślającym części zewnętrznej od wewnętrznej. 3. dynamika. wybieram formy wżerające się (?) boki kartki, formy przypadku., brak kompozycji poszczególnych form w stosunku do różnych boków i kartki, uczucie wirowania, a osi. Przy zaakcentowaniu środka przez dośrodk. formę. Przez małą formę w dolnej krawędzi. 4. statyka. Konstruowanie na zasadzie 1. – przez inne hasło wybieram formy obłe, łagodne, równomiernie przeplatające się z mniejszymi, uczucie perspektywy i wirowania z lewa do prawa, gdy w 1. wirowanie różne. 5. statyka. Dwie duże formy po przekątnej równoważone przez mniejsze, kontrastowe – uwzgl. stanu kartki, kompozycja uwzględniająca inny charakter strony prawej i lewej w naszych odczuciach i góry i dołu. 6. dynamika – kompozycja strony, góra, dół. Realizuję chęć powtarzania wielkości, elementów form odległości między form, co sprawia wrażenie wycinka ciągłego układu.

Optyczne podobieństwo projektu na skutek pracy na gmatwaninach (krzywych). Problemy: a) czy zaczerniać formy zamknięte. Jeśli nie to nowe możliwości pracy – kreska, kolory kredki jako forma (profil), odpada rysowanie form. Problem (?) przedstawiony za pomocą kresek (jedna nad drugą) i b) praca dalsza nad uzyskaniem profili, np. uczytelnienie zaistniałej komponowanej innymi elementami (rysunek, tusz, flamaster) w myśl wyżej wymienionej analizy, c) na teoretycznych polach 1. kartki komponowanie układów dynamicznych i statycznych, d) praca formami o różnych walorach – możliwe nakładania paru układów na siebie.

11.XI.1968

Problem dla mnie – zrealizować punkt a), b), c) d) na nowych profilach, a nie zaczernianiu profilów. Rysuję dynamikę i statykę na zasadzie 8.XI. za pomocą kresek czarnych nakładam. 7. dynamika na zasadzie 4. dużych form powtarzających się, zamkniętych, owalnych – przesuwających się w prawo. Jeden owal cały na kartce z owali utworzonych u góry a jeden z boku i dołu. Cecha – z kartki nie można odczytać danego wyjaśnienia. 8. statyka – trzy pola pionowe. Kompozycja 4. gmatwanin. Centrum kompozycji przesunięte w prawo. Cztery formy nakładane z kresek są jakby przejścia dynamiki zbudowanej na zasadzie krążenia tych form po okręgu. Forma dolna ustatycznia układ będąc rytmią. Cecha – to wystarczająca czytelność.

12.XI.1968

b) dynamika na zasadzie z 8.XI – zagmatwana konstrukcja krzywych. Sprawia wrażenie części, wyrywki jakiejś całości, brak ustosunkowań do boków kartki. Biorąc pod uwagę boki całość jest statyką. 10. to (statyka) samo tylko ujęte w (?) sugerujące zamknięte całości w stosunku do boków kartki. Przerysowuję układy i uczytelniam (na rysunkach). d) nakładam na siebie układ 6. i 5., każdy ma zaczernione owale na szarość, nałożenie szarości – czarny. 11. – niemożliwość zaczernienia układu z a), powstał nowy przypadkowy profil (zamknięte formy), nie interesujący mnie ze względu na statykę i dynamikę. Problem chybiony ze względu na realizację (zaczernione) i czasochłonność, lecz trafiony ze względu na stół.

13.XI. 1968

Uczytelniłem 9. i 10. 12. na zasadzie: - plastyczny cytat w/s. zdania. Powtarzam dyscypliny boków kartki wyrw. układów z kompozycji w stosunku do faktycznych boków kartki. – i wskazując, że układ jest w pełni dynamiczny do teoretycznych boków. 13. na – zasadzie – rysuję linię z rogów kartki tak, że punkt zbieżny tych linii znajduje się w środku układu owalnego. Inaczej – wykreślam linie wyznaczające 4 trójkąty o wspólnym wierzchołku w środku układu, trójkąty te mają po jednym boku, boku kartki – układ jest więc na kartce.

14.XI.1968

Problemy, wnioski z 12.XI.1968 – ogromna ilość możliwości form, rodzajów uczytelnienia układów innymi elementami. Nowa możliwość – wprowadzenie form literackich, jako haseł wywoławczych do wywoływania ciągów skojarzeń, które objaśniają, uczytelniają układy. Realizuję c). 14. – rysuję dynamikę w lewym boku kartki. Dynamika przedstawiona za pomocą kresek. Na zasadzie jednakowego przekroju w różnych miejscach gmatwaniny. Gmatwanina zbudowana po elipsie. Obok po prawej stronie statyka. Układ jest statyczny w stosunku do swego teoretycznego pola (okręgu). Nie wykazuje żadnych możliwości rozwoju, a więc brak struktury. Gdy dynamika wskazuje na możliwości rozwoju, urwane kreski sugerują możliwość dalszego dorysowania – układ jest dynamiczny ze względu na potencjalny rozwój i statyka jest statyczna w stosunku do boków kartki. Gdy dynamiką jest wycinek. Więc pokazując całość dynamiki (narysowanej, całość jaka jest sugerowana – zmieniłaby się na maksymalną statykę w stosunku do swojego teoretycznego pola i w tym wypadku do boków kartki. W tym wypadku dynamika ingeruje w układ statyczny (jako całość, kartka). Rysuję dynamikę. Układ jest dynamiczny ze względu na powtarzanie się łuków połączonych wzdłuż własnego pola teoretycznego. Układy dynamiczne ze względu na swoje pole teoretyczne. Dają się wyodrębnić odcinki układu w miejscu, gdzie pola teoretyczne zmieniają kierunki. Układy dynamiczne ze względu na pod. rozwój. Rozważając możliwość potencjalnego rozwoju, układ ten, dynamiczny, może być częścią układu statycznego, wielkiego w stosunku do danego układu.

18.XI.1968

Wnioski z wykonania a) b) c) d). a) rezygnuję z zaczernienia form jako pracochłonne i dalej pracuję tylko na kreskach jako formach, jest logiczne i konsekwentne ze względu na zaczęcie pracy na gmatwaninie, b) rezygnuję z uczytelnienia form zamkniętych i ich stos. dlatego, że zrezygnowałem operowania formą zamkniętą (patrz wnioski z pracy 12.XI.1968 b)). Możliwości nakładania gmatwanin różnokolorowych. Możliwość paru dynamik i statyk na jednej kartce, c) nowe problemy – problem potencjalnego rozwoju i pola formy w związku ze statyką i dynamiką. Problem kartki. d) problem odpada ze względu na brak form zamkniętych. Zadanie. Rozwiązać problem z c). Rezygnuję ze stołu. Operuję prostą i punktem. 15. – rysuję punkt w kwadracie A kartki. Jest to dynamika w stosunku do siebie, bo wykorzystuję możliwości rozwoju, a statyka w stosunku do kwadratu A. 15) zaszeregowanie możliwości rozwoju w jakimkolwiek bądź kierunku pr. różne formy sugeracji. 17) prosta szczególny przypadek rozwoju punktu. Jest dynamika w stosunku do boków x y.

22.XI.1968

Korekta profesora.

25.XI.1968

Nowe problemy po korekcie. Nowe podejście do ćwiczenia 9. Ogólnie jest statyka w stosunku do boków. Po dłuższym wpatrywaniu się w formę staje się ona dywan [dynamiką], kiedy podczas patrzenia człowiek zapomina o bokach, lub w trakcie zbliżania się do kartki. Środki użyte w tych pracach mają charakter bardziej dynamiczny niż statyczny. Jednak środki te dają możność skonstruowania statyki bardziej statycznej niż są skonstruowane: typ dalszej pracy: 1) kontynuować robiąc więcej doświadczeń, 2) poszukiwać środków bardziej adekwatnych do statyki, 3) robić w ten sposób inne problemy (bryła ciężka, lekka), 4) spróbować wyjaśnić dotychczasową pracę (do korekty) środkami plastycznymi (i dokumentacja).

27.XI.1968

Próby rysunku flamastrami – czteroma kolorami – w celu uczytelnienia układów. Trzeba stworzyć nowy układ związany integralnie z danym i tylko z nim słuszny.

28.XI.1968 (?)

Próby rysunku z natury w fabryce lamp elektronicznych „TEWA”, ustawienie problemów – człowiek i maszyna, człowiek, ołówek, maszyna – czerwień (1,2). W (3,4) dochodzą elementy dodatkowe – niebieski i czarny flamaster. Linie maszyn (a) są (w swoim obrębie) dynamiczne, człowiek (b) statyczny – jedna linia zamknięta (geneza – okręg) w sumie, człowiek z maszyną jest statyką ze względu na kontrast linii a i b. Oba układy linii nie mają możliwości rozwojowych (na rysunku). A w rzeczywistości? – też, ze względu na funkcje to jest: człowiek ze względu na wyznaczone czynności ruchowe, maszyna ze względu na jednakowe czynności, dla jednakowych cyklów jej działania – w rysunku (2,3,4,). Tylko 1.5 ma układ dynamiczny ze względu na głowę powtórki układu człowiek – maszyna. W wypadku 1.5, czynności człowiek i maszyna w powtórzonych układach są takie same (wiele nitek produkcyjnych). W jednej nitce każda maszyna różni się budową a człowiek ruchami (od funkcji). Układ całej nitki jest dynamiczny ze względu na powtórki człowiek – maszyna.

9.XII.1968

Rysunek (15) w prawym górnym rogu 10. jako ekwiwalent maszyny i jedną linią zamkniętej – ekwiwalent człowieka. Po linii równoległej do góry dół, powtarzam układy w myśl rysunku 1,5. Dynamika: maszyn, układów człowiek i maszyna. Statyka: człowiek z maszyną = więc: powtórki ludzi nie są dynamiką (cechy linii ludzi są inne). (+++) Rysunek ekwiwalentu maszyna i człowiek innej nitki. Dynamika cech identycznych w pionie nieistniejąca. Problem: czy istnieje możliwość innej interpretacji z 28.XI używając tych samych ekwiwalentów?

10.XII.1968

Realizuję problem z 9.XII. Ciąg maszyn jako jedna czerwona plama, na tym jedna inna maszyna, dookoła ludzie: pewne niekonsekwencje w stosunku do 15.: postacie dookoła (co jest dynamiką), powinna zaś wyjść statyka jako kontrast maszyny i człowieka.

11.XII.1968

Rysunek 17. Jest to 16, tylko postacie mniejsze konsekwentnie. Rysuję ramkę, by podkreślić statyczność formy: ramka stwarza podział podstawy płaszczyzny na dwie: jedną taką jak poprzednia, tylko mniejszą, i drugą na zewnątrz. Może to być element skali: forma jest duża w stosunku do ramki, a mała do kartki. Zostało mi pole świadomie wyłączone z kompozycji. Forma pozbawiona możliwości rozwoju przez brak pól działania (kontur na maszynie i sam kontur człowieka [okrąg]) obu podform. Kontur na maszynie kasuje, staje w kontrowersji z potencjalnym rozwojem kresek maszyny, zaś kreska człowieka sama w sobie nie ma możliwości rozwoju, gdyż koniec jej trafia w początek tworząc zamknięty okres czaso-płaszczyzny jej przebiegu. Również możliwość powielenia się obok całej formy, co by stworzyło dynamikę w stosunku do kartki kasuje ramka. Istnieje za to dynamika w pionie – o co chodziło (w stosunku do 15) tym samym statyka na kartce. Problem stron. W 17. uwzględnione strony, a) możliwość rysunku tego samego na odwrocie, badanie psychologiczne. Realizuję (18) interpretację szkicu 3. na w/w zasadzie.

Piątek – 13.XII.1968

Wracam do (17). Problem interpretacji dynamiki w pionie – rozwiązuję. Dynamika w pionie skończona i nieskończony. Czerwony i czarny użyty do pokazania innego przeznaczenia określenia kresek. Maszyna: funkcje kresek w maszynie oznaczę tonami czerwieni.

Poniedziałek 16.XII.1968

Problem stron (17). W 15. jest rotacja. Przy rotacji problem stron nie istnieje. Zmienia się kierunek rotacji (rotacji – jako dynami kierunkowej) form po okręgu, przy formach symetrycznych problem stron nie istnieje przy osi jednakowej dla stron i formy. Problem, problem strony prawej i lewej a) formy, b) kartki. Rys. 17. na odwrocie. Wrażenia na świeżo: mocniej niż przedtem działa pole prawe = Układ koliduje.

10.I.1969

Po korekcie prof. = pojawiła się nowa forma pracy – rozmowa na osnowie streszczonego przebiegu pracy. Problem tzw. wizytówki przy pracach odbiegających od schematu. Problem wartości ogólnej i czynności koniecznych ze wzgl. na sytuację a niekoniecznie ze wzgl. na wartość. Problem dokumentacji fotograficznej, oraz problemy do pracy: problem determinacji Czasoroboty przez specjalne świadome angażowanie zdarzeń Czasoroboty sprawy y – co w sumie jest problemem prakseologii (sumą). Zaszła możliwość porównania dwóch części pracy.

15.I.1969

20.I.1969 Teoria

21.I.1969 Teoria

22.I.1969

Czasopłaszczyzna, problem rysunkowy 9. konstrukcja aparatu do badania rozwoju form na czasopłaszczyźnie (tj. płaszczyźnie odbieranej w czasie o określonej drodze oglądu). Dałoby to możliwość realizowania kompozycji w czasie, ale na 2 wymiarach. Np. książka (kompozycja płaszczyzny na zasadzie książki). Poznajemy treść w miarę przesuwania wzroku od prawej do lewej. Pozwoli to na płynne przechodzenie dynamiki w statykę i da odczuć względność tych spraw.

14.II.1969

Problem z 22.I. Odsuwam. Nowy problem – oglądu, tj. próba syntezy omawianych spraw, próba skonstruowania modelu, który by tłumaczył wielość zagadnień. Dynamika i statyka jest to stosunek 2 kolejnych wspomnień do siebie i jest dynamiką różnych rzeczy. Realizacja – przełożenie działania otoczenia na zmysł wzroku w czasie i próba przełożenia otrzymanego aktywnego wrażenia na ekwiwalent plastyczny. Lub stworzenia modelu opisowego, plastycznego bodźców na wzrok.

17.II.1969

28.II.1969

Fotografia rys. 14. (6,7). Eksponuję a) (8). Dodaję b. z boku (9). Ekspozycja b. (10). Ekspozycja c. – zasugerowanie drogi rozwoju od zewnątrz (11,12). Eksponuję tylko b. gliną (z 13). Statyka, piasek pośrodku. (3). To samo, dłuższy czas (4). Eksponuję b. (5): piasek do a., przesunięte (b. z c.) (6). To samo przesunięte z c. (7), to samo za papierem (8). To samo zapal. (9)

3.III.1969

1) kwadrat, uczytelnienie 2) kwadrat z górą 3) z rękami centrum 4) z kropeczką 5) z lewej linie 6) z przedmiotów 7) to samo bez lampy 8) to samo pod kalką 9) przedmioty na tle rysunku 10) boczna

18.III.1969

Eksponuję próbne fotki. Klasyfikuję teoretycznie fotki na a) cztery metody interpretacji rysunku 14. od góry: 1) kadrami, akcentami 2) piaskiem, bryłkami 3) przedmiotami 4) elementami żywymi, treściowymi; na b) – pod wzgl. interpretacji części składowych 14. 1) części a. 2) części b. 3) części c. 4) części a. b. c. 5) elementów składowych części a. b. c. 6) części a. b. c. i a. lub b. lub c. Wnioski = Koniec spontanicznego etapu pracy – specyficzne rezultaty, po analizie okazuje się masa różnych zagadnień do kontynuowania. Problemy: 1) Kontynuować spontaniczny etap lub zawęzić problem, tzn. kontynuować któryś z punktów klasyfikacji. 2) Możność kontynuowania interpretacji, ale na otrzymanych negatywach metodą fotograficzną (powiększenia). 3) Przejść na podstawie fotografii na interpretację rysunkową [punkt 1, 2, 3, zadanie na 14.]. 4) Zrobiłem ekspozycję A, czy robić B – to jest problem dalszej interpretacji 14. włączając inne środki plastyczne (integracja). 5) (albo) Problem statyki i dynamiki w tym wszystkim, to jest na bazie rezultatów pracy spontanicznej przejść do pr. statyki, dynamiki – patrz fabryka.

21.IV.1969

Eksponuję powiększenia ze spontanicznego etapu. 22.IV.1969

Fotografuję ekspozycję.

28.IV.1969

Robię B. Rysuję ołówkiem krawędzie zdjęć wg. A – jest to interpretacja rozmieszczenia. Rysuję odręcznie. W 2 miejscach zdjęcia stykają się krawędziami (rysuję od linii), w 4 miejscach są o 3 prostokąty po osiach pionowych, w poziomie nie ma. W pionie w 2 miejscach. W 4 miejscach odległości jednakowe itd. = zarysowuje się oś pozioma i pionowa układu, w miejscach największych odległości prostokątów na tych osiach. Na 24 prostokąty funkcje w pionie pełni 16 prostokątów, w poziomie 14 prostokątów. 10 prostokątów pełni funkcję podwójną (w pionie i w poziomie). Funkcją pojedynczą pełnią 2 prostokąty. Prostokątów nie robiących układów: 5. = dla uczytelnienia potrzebne 3 ekwiwalenty. A jest z 3 elementów zdjęć, szpilek, tła, znowu potrzebne 3 ekwiwalenty (inne), jednak nie są potrzebne W B, bo są cechą nierelacyjną w A (byłoby to kopią) (nie pokazywałyby się różnice).

29.IV.1969

Maluję żółty pion, niebieski pion. Wyszedł zielony na podw. funkcje. Czerwień, nie robiące układu.

5.V.1969

Robię odbitki zdjęć planszy formatu 18:24 (5), 18:13 (2), wycinam wszystkie układy. Robię dynamikę. Dynamizuję wycięte układy, to jest wycinam zdjęcia i układam je w formie A – wydłużam oś poziomą, skracam pionową oś (skracam). Dynamika składa się z 2 (18:13) zdynamizowanych A. Jest to 1. część pracy (dynamiki). Dynamizuję kartkę 5 układami A (18:24) i łączę z 1. częścią. Problemy sumujące.
Koniec.


 

Skróty:

nagr. – nagrane

film. – filmowane

zdj. – zdjęcia

A. – Appearance

App. – Appearance

p. – punkt

p.t. – pod tytułem

repro. – reprodukcja

cyt. – cytat

kat. – katalog

Pr.K. – Przemysław Kwiek

––––––

Punkt określony „Bez numeru” powinien mieć numer – jest tak samo „ważny”; został dodany potem do już istniejącej numeracji; to samo w wypadku Appearance.

––––––

PRZEMYSŁAW KWIEK: obiekty, Działania, Działania dokumentowane, Współdziałania, performance, instalacje, pokazy przezroczowe i multimedialne, podłączenia (termin Pr.K.) – z udziałem osobistym; wybór. Do roku 1988, gdzie nie jest wyszczególniony autor/ka, to wspólna działalność KwieKulik (Zofii Kulik i Przemysława Kwieka). Od roku 1988 działalność indywidualna wyszczególniana, jako kolejno numerowane Appearance (termin i genre Pr.K.).

Wyszczególnienie nie zawiera wzmianek o pracach „pocztowych”, pokazach audiowizualnych dla kilkudziesięciu gości zagranicznych i polskich w PSDDiU oraz o „Dziełach” z cyklu „Sztuka Ministerstwa Kultury i Sztuki I (z okresu KwieKulik) i II (z okresu Pr.K.)”.

––––––

▪ Bez numeru (przed p. 1.). Jako licealista uczęszcza na cotygodniowe spotkania wtorkowe w Sali Kameralnej FN, prowadzone przez legendarnego Jana Webera, jeszcze zanim zaczął on być szeroko znany z pracy w radiu („Reminiscencje muzyczne”). Regularnie uczęszcza także na cotygodniowe wtorkowe koncerty kameralne i na sobotnie koncerty abonamentowe.

1.       Rysowanie i rzeźbienie jako „Działanie dokumentowane materiałowo-przestrzenno-życiowe” (termin Pr.K. i potem KK); 1967‑1970; praca dyplomowa. (Pr. Kwiek)

▪ Bez numeru (między p. 1. a p. 2.). „Kupa”: 18. „faza” („krok”) studium aktu męskiego Ignaca, stojącego obok wieszaka, jako finalny „odlew” gipsowy (poprzednie 17 faz w glinie) – to ważąca ponad 100 kg „Kupa” utworzona z setek miętych i maczanych w gipsie grafik studenckich (sucha igła, akwaforta, akwatinta, miedzioryt itp.) z okresu socrealistycznego na ASP; 1968.

2.        „Rysunek‑Wnętrze”: rysunek na ścianach, współdziałanie, „gra” (Kwiek z Edwardem Dwurnikiem i Teresą Gierzyńską); Galeria Klubu Medyka, Warszawa 31.03-04.1969. (Pr. Kwiek)

▪ Bez numeru (między p. 2 a p. 3). „Kompozycja horyzontalna” /kostki razowego chleba cytatem warszawskiego bruku okresu okupacji/; wspólnie z Grzegorzem Kowalskim, ASP, prac. J. Jarnuszkiewicza; na wystawę: „Junge polnische Künstler”, Haus am Kleistpark, Berlin (NRD); Warszawa 23-24.01.1970 /proj. wyst.: Józef Mroszczak; m.inn.: Dobkowski, Fałat, Winiarski, Zieliński (Jurry), Aleksiun, Gaj, Krzywobłocki, Lutomski, Mianowski, Opałka, Pietsch, Kawiak, Szańkowski, K. i A. Jarnuszkiewicz, R. Wojciechowski/

3.       „Wyjście w przestrzeń publiczną” /Działanie dokumentowane z rzeźbą dyplomową na tle defilady Kompanii Honorowej Ludowego Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza (kamera Paweł Kwiek)/; aresztowanie braci, Warszawa 02.1970. (Pr. Kwiek)

▪ Bez numeru (między p. 3. a p. 4.). „Wartość”, zadanie klauzurowe /spalenie banknotu nad rzeźbami niedawno zmarłego tragicznie w r. 1968 asystenta, rzeźbiarza H. Morel. Stojąc tyłem w rozkroku na antresoli, nie zdejmując jesiennej zielonej drelichowej kurtki trzymałem palący się wartościowy 100 zł. papierek nad ceramicznymi rzeźbami w kolorze australijskiej gleby (patrz: „Anegdota, czwartek 15.10.2009”/; 1970.

4.       „Informacja‑wyobraźnia‑działanie” /vel „Antybiennale plakatu”; praca na rzecz niewidomych zamiast „normalnego” dzieła – ogłoszenie wywieszone w Galerii jako dzieło. Pomysł Prz. Kwieka, przy konwersacyjnym udziale J. S. Wojciechowskiego: „Przemysław Kwiek i Jan Wojciechowski nie chcąc dokładać eksponatów do gabinetu osobliwości, dla których bezpiecznym azylem jest galeria postanowili przepracować fizycznie 4 dni, a zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczyć dla dzieci niewidomych w Laskach pod Warszawą, 4 VI 70 r. Przemysław Kwiek, Jan Wojciechowski”; Galeria Współczesna Boguckich, Warszawa 4-28.06.1970.

5.       Rzeźbienie jako dokumentowane operowanie różnymi materiałami w różnych sytuacjach bytowych i przestrzennych; medialne environment – projekcja na trzy ekrany, 1970/71. (Kulik)

▪ Bez numeru (między p. 5 a p. 6). Zdjęcia Idy (kilkumiesięczne niemowlę; córka Pr.K. z Magdaleną Radziejowską) z fragmentami „tła” z dyplomu – dalsza część dokumentowanych Działań dyplomowych przeniesionych z akademickiej pracowni rzeźby do domu; 15.09.1970.

6.       „Wycieczka” – „Wyjście w plener z małym, białym, prostokątnym polem świadomości, czerwoną różą i Urszulą Kwiek” /Zofia Kulik, Przemysław Kwiek, Jan S. Wojciechowski, Bartłomiej Zdrojewski, Urszula Kwiek (siostra Pr.K.). Slajdy, film 8mm. „Działanie dokumentowane” z „Czerwoną różą” w sytuacji „blokowiska”, cmentarza, Pałacu Kultury i jego 30 piętra, rzeźb socrealistycznych pod PKiN-em, dekoracji propagandowych; zarekwirowanie niewywołanych diapozytywów przez SB/; Warszawa 22.11.1970.

▪ Bez numeru (między p. 6 a p. 7). Rękopis z dn. 16.01.1972 przeciw A. Osęce, zamieszczony w tekście „O Galerię Uniwersytecką”, patrz: „Bez numeru 2 (między p. 8 a p. 9)”

7.       Film „Forma Otwarta” (35 mm) /„Działania dokumentowane materiałowo‑przestrzenno‑życiowe” na kopii marmurowej Mojżesza Michała Anioła, twarzy aktorki (głowie) Ewy Lemańskiej, książkach i magazynach o sztuce klasycznej i najnowszej i w sytuacjach: pracowni rzeźbiarskiej, grupy uczniów szkoły średniej (pierwsza w Polsce wolna wypowiedź), biblioteki, studia telewizyjnego, pracowni brył i płaszczyzn O. Hansena, Pałacu Kultury (też ostatniego piętra), trybuny honorowej i pleneru; kamera: Paweł Kwiek, Jacek Zalewski, Tatiana Dębska/; Warszawa 08-14.02.1971.

▪ Bez numeru (między p. 7 a 8). „Aktorzy-plastycy” /stworzenie kręgu ze wszystkich obecnych: przyszłych plastyków, muzyków, aktorów. Za mną, moim „gestem”, miał gest powtórzyć cały krąg – do tego zbiorowego „ruchu” mieli ustosunkować się swoją reakcją aktorzy będący w jego środku (J. Hencz). Grający (aktorsko). A my, krąg, powielający moje ruchy, ustosunkować się do nich. Płynnie: my – oni, my – oni... w interakcji, w sprzężeniu zwrotnym; okazało się, że pojawiła się zupełnie nowa forma „Dzieła” zbiorowego o pełnych walorach „Dzieła” właśnie/; Zjazd KKSA (Komitet Koordynacyjny Szkół Artystycznych; m.in. Wojciechowski, Sosnowski, Hencz), Kazimierz n. Wisłą 13.04.1971. (Pr. Kwiek)

8.       „Działania na dokumentacji z Działań” /dokrętki do filmu FO: filmowane Działania Dokumentowane na przezroczach kolorowych (film 35 mm); min podpalony zapałką Pałac Kultury/; kamera Paweł Kwiek (Cinephon), PWSTTViF, Łódź 20.04.1971.

▪ Bez numeru 1 (między p. 8 a p. 9). Prywatny pokaz dyplomu (przeźroczy) Jadwidze Jarnuszkiewiczowej; Warszawa 16.07.1971. (Pr. Kwiek)

▪ Bez numeru 2 (między p. 8 a p. 9). Rękopis z dn. 21.09.1971: 1. propozycja ulepszenia ASP, 2. 22 projekty „utworu plastycznego do odtworzenia” – Działań materiałowo-przestrzennych, 3. opis „innych czynników przy Działaniu”; druk w kat.: „Galeria Kont 1992 – 1995” w tekście „O Galerię Uniwersytecką”, [wyd.:] Gal. Kont ACK UMCS, Lublin 04.1996, s. 5-6; przedruk p.t. „O sobie, Osęce, Eco i Galerii Uniwersyteckiej” [w:] „Magazyn Sztuki” 1999 nr 22 (2/99), [wyd.:] Ryszard Ziarkiewicz (Gdańsk), s. 74-77, 2 il. b.; przedruk w książce J. Truszkowskiego „Sztuka Krytyczna w Polsce…”, [wyd.:] Gal. Miejska „Arsenał”, Poznań 1999 na s. 171-177.

9.       „10 deka papierów Kwieka” /teczka z podaniem o stypendium, opiniami ZMS i ZSP, podaniem o zwolnienie z wojska w zw. z wystawą oraz pismami rekomendacyjnymi: napisane przez autora w zw. z wystawą w Galerii Współczesnej Boguckich, mimo że podpisane nie przez niego – jako dzieło (na jednym widnieje podpis ówczesnego szefa Wydziału Propagandy i Prasy Zarządu Głównego ZMS Piotra Nurowskiego, zginął w katastrofie pod Smoleńskiem); „Sztuka Ministerstwa Kultury i Sztuki”/; Galeria Współczesna Boguckich /także: Wodiczko, Zarębski, Warpechowski, Konieczny, Dłużniewski, Freisler, Lucci, Broniek, Różycki, Makowski, Mazurek/; Warszawa 15.06-18.07.1971. (Kwiek. Rec. wyst.: Wojciech Krauze, „Grafiki, obrazy… szmery”, w: „Życie Warszawy”?)

10.     „Projekcja przerywana” (przerywana na „Działania Dokumentowane” z publicznością, dokumentuje Polska Kronika Filmowa – celowy „zabieg” KK) /4 ekrany: film F.O. + przeźrocza Z. Kulik/; I Festiwal Studentów i Absolwentów Wyższych Szkół Artystycznych, Nowa Ruda 26.06.1971.

▪ Bez numeru (między p. 10 a p. 11). „Sprawozdanie z obozu KKSA w Giżycku 26.08-07.09.1971 r.” /jako dzieło/; patrz „Notatnik Robotnika Sztuki” Gerarda Kwiatkowskiego nr 1 (01.01-30.03.1972), s.nlb., [wyd.:] Galeria „El”, Elbląg 1972; Warszawa 09-10.1971. (Pr. Kwiek)

11.     „Sztuka pasożytnicza” /publiczne Dział. dok. na dziełach innych/; „Zjazd Marzycieli”: 4 Biennale Form Przestrzennych, Galeria El, Elbląg 08-12.09.1971.

▪ Bez numeru (między p. 11 a p. 12). Obejrzenie „Apocalipsis cum figuris” J. Grotowskiego w „Prochowni”, Warszawa 10.10.1971.

12.     Pokazy multimedialne /F.O. synchronicznie z przeźroczami, nagrania z Woodstok (pierwsze „puszczanie” w Polsce), dokumentacja przezroczową z Działań (aspekty teoretyczne J.S. Wojciechowski)/; Technikum Budowlane, dyplomy Pr.K., ZK i in. 06.11; Gal. „El”, przeźr. ze „Zjazdu Marzycieli” + „Woodstok” 07.11; Kino „Światowid” w Domu Kultury, film "FO" + przezrocza z dypl. ZK synchronicznie z filmem + „Woodstok” 08.11 – Elbląg; aula PWSSP – Gdańsk, akademik PWSSP – Sopot 09.11; Muzeum Pomorskie 10.11 – Gdańsk; 1971.

13.     Filmy 35mm, przeźrocza, Działania, teoria /4 dniowe pokazy ad hoc dla 4 różnych grup publiczności: licealistów 01.12; studentów 02.12; krytyków sztuki (z kartki z proj. programu na ten dzień widocznej na filmie 16 mm: „1. »Twarz« Pa. Kwieka, 2. wyjaśnienia Pawła do 123; 3. Teoria Jasia S. Wojciechowskiego) i Przemka; 4. Film [FO] »Szkoła« + przeźrocza, 5. »Mojżesz« [FO]; 6. »Twarz Ewy [FO]«”) 03.12; publiczności 04.12/ (udział: Paweł Kwiek, J. Łomnicki, J. S. Wojciechowski; w dniu trzecim: Anastazy W., L. Przyjemski); Galeria Współczesna Boguckich, Warszawa 30.11-04.12.1971.

14.     „Zbliżenia młodego warsztatu twórczego” /m.in. „Gra” lub lepiej: „dokumentowane wieloosobowe Działania naprzemienne” (termin Pr.K i KwieKulik) między 2. grupami na „Wzgórzu Morela”; pomysł zamiany sporu, kłótni ideologiczno-światopoglądowej na „Dokumentowane Działanie materiałowo-przestrzenne…” (termin i genre Pr. K. i KwieKulik; patrz: bez numeru między p. 7 a 8) – Pr. Kwiek; doprowadzenie do „realu” tego pomysłu, czyli podział na 2 grupy „Czarnych” i „Białych” i wyjście z rekwizytami w plener następnego dnia – O. Hansen. Pierwsze celowe powołanie profesjonalnej „grupy dokumentującej” przez KwieKulik (Niedbał, negatywy cz.b. 35 mm; Jacek Łomnicki, negatywy cz.b 6x6 cm; Paweł Kwiek, slajdy kolorowe; M. Rumin, opis). Dokumentacja na kolorowych slajdach i negatywach cz.b. akcji Anastazego Wiśniewskiego, Leonarda Przyjemskiego i Roksany Sokołowskiej z „Czerwonym workiem” i poza-cenzuralnymi drukami Galerii „Tak”– KK; współorganizacja: zaproszenie grupy Warszawskiej, m.in. studentów ASP Wydz. Rzeźby oraz G. Kowalskiego i O. Hansena – KK); inni uczestnicy „Warsztatu”: Anastazy Wiśniewski., Leonard Przyjemski., Roksana Sokołowska, Gerard Kwiatkowski, Warsztat Formy Filmowej i Wacław Antczak)/; EDK, Galeria EL, Elbląg 13-14.12.1971. Uwaga: KK nie byli wtedy studentami, a absolwentami ASP.

15.     „Odmiany czerwieni” (pomysł Pr.K.) i „Droga Edwarda Gierka” (pomysł ZK) /wybór i najpierw 3 ekranowa kompozycja przeźroczy z elementami czerwieni wybranych z całego posiadanego zbioru dokumentacji z Działań KK + potem czarno-białe zdjęcia E. Gierka z pierwszych stron codziennych gazet z jego pobytów w coraz to innych miejscach w Polsce; dla „Pomyśl Komunizm” – „Plakatu przestrzennego” Zygmunta Piotrowskiego i jego grupy „Proagit”; pokaz zamknięty/; sala kolaudacyjna MKiS, Warszawa 16.12.1971.

16.     Działania w Muzeum Narodowym /na salach wystawowych; udział: Pr. K., J. S. Wojciechowski, A. Bieżan, W. Gutt/; Warszawa 01.1972.

17.     „Klauzula Zosi” /objawić swój stosunek do materiału: wrogi, obojętny, przyjazny – wiedząc, że będzie to dokumentowane: a. zdjęcia cz/b., b. kolorowe przeźrocza, c. kamera filmowa, d. magnetofon, e. „żywa głowa” jako „głowa pamiętająca” (doznająca)/; pracownia rzeźby ASP, Warszawa 01.1972.

18.     Performance /wtedy ten termin nie był w użyciu; Działanie z siekierą, pocztówką z Anglii, nitką, czarnym tuszem, białym stołem Freislera, w sytuacji niedawnej śmierci bliskiej osoby („ciotki” Antoniny Halkader)/; klub UW Sigma, 27.01.1972. (Pr. Kwiek).

19.     Wernisaż mięsa i „głowy Osęki” – instalacja /artykuł‑donos A. Osęki o Biennale w Paryżu wycięty z oficjalnego tygodnika „Kultura”; ulotka EDK o naszych pokazach dla młodzieży robotniczej w Elblągu; cegła dla Zamku Warszawskiego, mającego właśnie zostać odbudowanym; jajko; włoszczyzna; żółta krepina; pokaz pod światło jednego przeźrocza przedstawiającego jajko ściśnięte w imadle (sfotografowane podczas „kręcenia” filmu FO)/; UW Sigma, Warszawa 10.02.1972. (Pr. Kwiek)

20.     Projekt Ośrodka im. M. Duchampa; min. /dla „Galerii” Pawła Freislera w byłym Salonie Debiutów na UW/; 17.03.1972.

21.     „Gra” na „Wzgórzu Morela” w Elblągu /patrz p. 14; projekcja dokumentacji przeźroczowej z „Działań naprzemiennych” na spotkaniu Sekcji Estetyki Towarzystwa Cybernetycznego (założyciele Sekcji: KwieKulik, J. S. Wojciechowski, Jan Świdziński); Krzysztof Wodiczko chwali dokumentację, jako nadzwyczajną!/; Gal. Współczesna Boguckich, Warszawa 22.03.1972.

22.     13. stronicowy projekt programu telewizyjnego o, i na bazie wszelkich form Działań, z datą 23.03.1972; zamieszczony w nr. 2. Notatnika Robotnika Sztuki, 01.04.1972-30.06.1972.

23.     V Przegląd Filmów o Sztuce /film F.O. zsynchronizowany z przeźroczami/; Zakopane 03.1972.

▪ Bez numeru (między p. 23 a p. 24). Udział w ćwiczeniu z cyklu „Przekazy” J. S. Wojciechowskiego /Kwiek, Malicki, Wojciechowski, Freisler, Gutt; publiczne; „Notatnik Robotnika Sztuki” nr 2/; „Galeria” UW, Warszawa 15.04.1972. (Pr. Kwiek)

24.     „Garaż”: akcja Pawła Kwieka /Działanie dokumentowane niepubliczne grupowe; dokamerowe Działania spontaniczne; dokumentacja film-foto: KK/; garaż domu ojca Pawła i Przemysława – Stanisława Kwieka (m.in.: Jacek Malicki, Jacek Łomnicki, Marek Konieczny); Warszawa 01.05.1972.

25.     „Czyszczenie sztuki” /„zabezpieczenie” materiałowe imprezy jako sztuka: „organizacja” szafy z narzędziami, zakup narzędzi (całość jako obiekt sztuki); „podłączenie projekcją do akcji innych” (termin ze słownika Pr.K. i KK) – projekcja dokumentacji w sytuacji akcji innych [projekcja Pr.K. z rzutnika trzymanego w rękach podczas spektaklu K. Zarębskiego]: „...Na suficie pojawia się obraz – ubrany w biały strój roboczy P. Freisler siedzi na białym krześle przy białym stole na ruchliwej ulicy. (...) Zarębski i Kowarski wnoszą na estradę bardzo dużą, złoconą, bogato zdobioną ramę, na której rozpięto tiul. Okazuje się, że to ekran. Przemysław Kwiek rzuca na tiul ten sam obraz – Freisler za stołem na ulicy. Obraz wędruje po ścianach sali, chwilami ogromny, wraca b. mały na tiul. Ramę wynoszą. Puste światło ekranu projektora na muzykach. (...) Kwiek usuwa suszarkę [Zarębskiego]...” (z zapisu A. Thierry, katalog „Repassage”, wyd.: „Zachęta” 1993, s. 66); postulat Pr.K. integracji sztuk: „...by niezależnie od specjalności zebranych poszukać stycznych punktów w Działaniu....” (tamże, s. 67); „...Zamalowanie na planszy od ulicy napisu „galeria” – pozostaje ostatnia litera „a” (...) Zamalował Freisler. (...) Postanowiono: zamalować literę „a”. Wykonał Kwiek....” (tamże, s. 67)/; współtwórstwo: członek „Komitetu” Imprezy (tamże, s. 62; wymienieni przez Marylę Sitkowską jako pomysłodawcy: Świdziński, Freisler, Borowski byli autorami tylko nazwy, zaś kształtu i zawartości Imprezy: „Komitet”); UW Sigma, Warszawa 05-06.05.1972.

26.     Performance /wtedy ten termin nie był w użyciu; „integracyjne publiczne dokumentowane Działania (Współdziałania) muzyczno-materiałowo-przestrzenno-medialne w konkretnych Uwarunkowaniach”, z użyciem banku zdokumentowanych czaso-skutków estetycznych w postaci „zjawisk ekranowych” (patrz p. 25): improwizowany wybór przez ZK przezroczy z dokumentacji KK warunkowany jej skojarzeniami powstającymi w procesie oglądu akcji Pr. Kwieka i ich projekcja na Działającego Pr.K., w sytuacji improwizującej muzykującej „Grupy w składzie”: Jacka Malickiego, Milo Kurtisa. Opisy zdjęć: Fot. 1: stoi Przemysław Kwiek, za nim we wnęce otwarta walizka z kilkuset kolorowymi slajdami – „bankiem” „czaso-skutków estetycznych” (termin KK) Zofii Kulik i Przemysława Kwieka; obok rzutnik slajdów; z przodu materiały i narzędzia do Działań. Fot. 2: Pr.K. na ziemi z głową na „czerwonej szarfie KK”. Fot. 3: ZK szuka w „banku” (walizce) odpowiedniego slajdu i „rzuca” go na tą „sytuację” – tu, swoje niezwykłe zdjęcie (1971) Ewy Lemańskiej na Trybunie Honorowej rozpościerającej „biały ekran ZK” (1970) na tle Pałacu Kultury. Uwidacznia widowni swoje skojarzenie między „sytuacją” zaimprowizowaną przez partnera (rozpostarte ręce), a zawartością zbioru obrazów dokumentacji – nakłada „zjawisko ekranowe” na rzeczywistość. Fot. 4: Jacek Malicki (gitara, smyczek), Emil Cieślar (na widowni), Milo Kurtis (flet, fagot) w „płaszczu” z „czerwonej szarfy KK”, z żółtą „kulą” z „krepiny Pr.K.” (1970) na plecach. Fot. 5: 3 „kule” „krepiny Pr.K.” na mokrej farbie ściany – żółta wzięta z „czerwonych pleców” Mila. Fot. 6: ZK wyszukuje i „rzuca” na to slajd: zdjęcie (1971) opakowanego papierem (Pr.K.) marmurowego posągu Mojżesza Michała Anioła z przyczepionymi „kulami” z „krepiny Pr.K.”/; Klub UW Sigma, „dolna” część „Galerii” przy Krak. Przedm., Warszawa 11.05.1972.

27.     Z. Kulik wyjeżdża na 4. miesięczne stypendium pobytowe we Włoszech /im. Stelli Sas‑Korczyńskiej Bottoni, przyznawane co 2 lata najzdolniejszej dyplomantce Wydz. Rzeźby; pokazy z odczytami: Akademia Sztuk Pięknych w Mediolanie; Działanie na walizce, do aparatu foto, z glinianym pochodem 1. majowym – postacie niosą transparenty z fragmentami intymnego listu do Kwieka; Działania na płaskorzeźbach drzwi katedry w Mediolanie/; 05‑08.1972.

28.     Spektakl dla działaczy politycznych „Proagit II” /nazwa „Proagit” – Z. Piotrowski; kolorowe „Odmiany czerwieni” zsynchronizowane z cz. b. „Drogą Edwarda Gierka” (patrz p. 15); wybór, kompozycja synchroniczna tylnego pokazu przeźroczy na dwa ekrany – Pr.K.; Gal. Współczesna Boguckich, Warszawa 25.05.1972. (Pr. Kwiek; ZK na stypendium im. Bottoniego we Włoszech 17.05-25.08.1972)

29.     „Plakat autorski” – wystawa /plakat „Targi”; zestaw zaproszenia do udziału w Targach Sztuki organizowanych przez ZPAP, z pismami ZPAP-u o wewnętrznych sporach o rację we władzach Związku/; Gal. Współ. Boguckich, Warszawa 06.1972. (Pr. Kwiek)

30.     Pokaz dla Xymeny Zaniewskiej, naczelnego scenografa TVP; PSDDiU, Warszawa 06.1972.

31.     „Bycie i Działanie” non stop /wielodniowe, niezapowiedziane, publiczne, integracyjne – m.in: odsłonięcie piersi dziewczynie podczas „Współdziałania spontanicznego” przez K. Zarębskiego; Działanie dok. na Malickim; „Współdziałanie Naprzemienne” (termin Pr.K.) z Zarębskim na wodzie, dokumentowane przez Tomka Sikorskiego; serce z siana przed Galerią; cd „Sztuki pasożytniczej” na rzeźbie Morela; projekcja slajdów na zewnętrzną architekturę Galerii (patrz długo potem K. Wodiczko); Galeria El, Elbląg 15-26.07.1972. (Kwiek; patrz opisy i zdjęcia Pr.K. w „Notatniku Robotnika Sztuki nr 3” 07, 08.1972)

32.     Pokaz o sobie i innych /240 kol. przeźroczy; dla członków Międzynarodowego Komitetu Muzeów i Zbiorów Sztuki Nowoczesnej ICOM; R. Stanisławski zainteresowany przezroczami KK/; Gal. Współcz. Boguckich, Warszawa 09.1972.

33.     „Współdziałania intuicyjne” /stworzenie określenia, organizacja; z okazji Warszawskiej Jesieni; mające pokazać czynną, artystyczną formę działającej materiałowo‑przestrzennie i muzycznie grupy/(współpraca K. Zarębski); UW Sigma, Warszawa 09.1972.

34.     „Działania” /realizacja filmu 16 mm Beaty Tomorowicz w Studio TV; kilkudniowe, integracyjne, dokamerowe, dokumentowane, materiałowo-przestrzenno-słowno-muzyczne Działania indywidualne i grupowe; Współdziałania; z dostępem do rekwizytorni; w sytuacji studia telewizyjnego; antycypacja realizacji zbiorowych Reindeer Werk; antycypacja akcji zespołu Black Market; antycypacja „Rytuałów” członków BBeyond; sytuacja „zamknięcia” (np. na noc) grupy jako antycypacja Big Brothera/; dzięki akceptacji Xymeny Zaniewskiej, głównego scenografa TVP; TV na Woronicza, Warszawa 09.1972. (współpraca J. S. Wojciechowski)

35.     „Teatr dnia i nocy” /autorzy: P. Bernacki i G. Kwiatkowski; trzy wielkie sceny i ekrany: „Jeść”, „Grać”, „Myśleć”; „Odmiany czerwieni” – projekcja slajdów/; Gal. EL, Elbląg 19-21.10.1972. (Pr. Kwiek)

36.     „Sztuka aktualna” /ogólnopolski pokaz nowej sytuacji sztuki: wystawa, pokazy; komisarstwo grupy W‑wskiej/(Pr. Kwiek); Gal. Sztuki Aktualnej (Sosnowski, Haka, Marcolla,…), Wrocław 19-21.10.1972.

37.     Pokaz dla młodzieży skupionej przy Zachęcie /fragm. dypl. Z. Kulik, przeźrocza z filmu F.O., Działania na Zjeździe Marzycieli, współdziałanie z Zarębskim nad kanałem w Elblągu na wodzie, „Działanie na Malickim” w Elblągu, akcje Anastazego w Elblągu/; Gal. Współ. Boguckich, Warszawa 10.1972.

38.     „Prezentacje Młodych” /„Grupa Kwieków” (określenie Wiesława Smużnego): KwieKuliWojDoGuRa, tzn.: Kwiek, Kulik, Wojciechowski, Doba, Gutt, Raniszewski; dalej w tym cyklu: Grupa „Wprost”, „Krąg Maitrei” (Urbanowicz, Waniek), „Robotnicy Sztuki” (krąg Gerarda Kwiatkowskiego), „Krąg Robakowskiego”. „Działania dokumentowane” KwieKulik; teoria: Jan Wojciechowski; „Rozmowy”: DoGuRa. „Gra” lub lepiej „Działania naprzemienne” (terminy Pr.K. i KK) między naszą „Grupą Kwieków” a publicznością/; Galeria Latająca Wiesława Smużnego, Miejski Klub Młodzieżowy ZMS „Iskra”, Toruń 12.11.1972. (Pr. Kwiek)

39.     „Osetnica 72” Anastazego W. /wystawa ogólnopolska i sympozjum: „Sztuka na wsi i w małych aglomeracjach miejskich”; pierwsza Wiejska Galeria Sztuki/; Złotoryja 11.1972.

▪ Bez numeru (między p. 39 a p. 40). Dokumentacja „Wykopu” vel „Zejścia pod ziemię” Jerzego Kaliny /patrz zdjęcia na s. 72 [w kat.:] „Sigma. Galeria, Repassage, Repassage, ReRepassage”, Gal. „Zachęta”, W‑wa 28.04-01.08.1993; z tej akcji KK zabrali użyte tam wstęgi płótna z napisem „Polski Len” (zabranego przez Kalinę z Festiwalu Kultury Studenckiej we Wrocławiu); Warszawa 15.11.1972. [dodane 2015: patrz App. 188]

40.     „Działania Anastazego Wiśniewskiego i twórców dzisiejszych przemilczanych przez krytykę” /pokaz przeźroczowy na wystawie R. K. Sokołowskiej i L. Przyjemskiego; przezrocza ze „Zjazdu Marzycieli” (patrz p. 11), cmentarza (z „odmian Czerwieni”), 1. maja [Anastazy z transparentem Galerii „Tak”], z Pałacem Kultury ZK (patrz p. 7), „Sercem” (patrz p. 31), rysunkiem [działanie z Legnicy ZK], „Warsztatem” [biały warsztat stolarski z polską flagą w EDK] i „Workiem” (patrz p. 14); pierwsze spotkanie z A. Mroczkiem, wtedy pracownikiem BWA/; Gal. BWA, Lublin 01.12.1972. (Pr. Kwiek)

41.     „Wigilia” J. Kaliny /podłączenie Działaniem do akcji: własne Działania Dokumentowane podczas dokumentowania akcji Innego/; „Galeria” UW, Warszawa 24.12.1972.

42.     „Działania z Dobromierzem” /nowonarodzonym synem, do aparatu foto., w sytuacji mieszkania i otoczenia/; Warszawa 12.1972‑1974.

43.     „Kwiekołom” /Paweł Kwiek i Jacek Łomnicki; dokument. foto‑audio: Kwiek/; Muzeum Sztuki, Łódź 13.02.1973.

44.     „Łomokwiek” /dokument. foto‑audio: Kulik/; Muzeum Sztuki, Łódź 25.02.1973.

▪ Bez numeru (między p. 44 a p. 45). KK nagrywają i robią zdjęcia na spotkaniu J. Glusberga, kier. Centr. Informacji i Sztuki CAIC w Buenos Aires, z artystami warszawskimi w Gal. Współcz. Boguckich, 02.03.1973; prezentują mu dokumenty z działalności swoich i innych młodych polskich artystów. Zapoznają go też z materiałami i specyfiką Galerii El w Elblągu (pokaz z walizki, bez projektora; druki, slajdy pod światło), „Biuro Poezji” A. Partuma, 03.03.1973.

45.     „O poprawę” /wystawa członków ruchu; „podłączenie czaso-skutkiem”: własny „ruch” materiałowo‑przestrzenny (czaso-skutek estetyczny) na kompozycji J. Kaliny podczas dokumentacji/; Gal. Studio PKiN, Warszawa 27.03.1973.

46.     „Niechcice” Pawła Kwieka /jednominutówki 35 mm, wg scenariuszy młodzieży wiejskiej; prowokacje kamerą w sytuacji Domu Kultury i PGR‑u; pokaz filmu F. O.; dokument. foto‑audio: Kulik/; Niechcice 14-15.04.1973. (Kulik)

47.     Pokaz dla młodzieży skupionej przy Zachęcie /pełny pokaz; F. O.; film 16 mm „Działania”, akcje Kaliny, nagrania z Woodstok/; Kino Elektronik, Warszawa 05.06.1973.

48.     Działania na „Główkach” J. S. Wojciechowskiego /nieprzerwane, naprzemienne, dwuosobowe Działania materiałowo‑przestrzenne elementami tego samego zbioru materiałów na dziele innego, podczas dokumentacji kolejnych części dzieła; uzysk: kilkadziesiąt czaso‑skutków estetycznych/; Prac. Rzeźby prof. J. Jarnuszkiewicza, ASP, Warszawa 11.06.1973.

49.     „Kino‑Laboratorium” – „V Biennale Form Przestrzennych” /„podłączenia projekcją do projekcji innych” (termin ze słownika Pr.K. i KK): projekcja własnych czaso‑skutków estetycznych, przeźroczy, na film innego lub obok na ekranie; własna jednominutówka jako suma dokamerowych kilku(nasto)sekundowych „podłączeń” (termin Pr.K. i KK) do jednominutówek innych (realizacja Paweł Kwiek); wystawa szmacianego „Mojżesza” Z. Kulik i papierowego aktu Przem. Kwieka „aresztowanego” przed Grobem Nieznanego Żołnierza w 1970 r.; F. O./; Gal. EL, Elbląg 06.1973.

50.     Nowa Ruda II /3 ulotki: „PSP poniża!”, „Do roboty, do roboty, wróg jest szybszy!”, „Jeśli jesteś młodym, zdolnym artystą, to nikt ci nie pomoże!”; załączniki praktyczne do dyskusji – czynność, jako uzupełnienie dyskusji/; 06.1973.

51.     VIII Paryskie Biennale Młodych /zestawy przeźroczy; Kwiek: studium aktu siedzącego nad horyzontem jako dokumentowane Działania materiałowo‑przestrzenne, do aparatu foto, w sytuacji pracowni rzeźby i studiujących tradycyjnie studentów; Kulik: Działania z modelką Panią Haliną, w sytuacji tworzenia duplikatu marmurowej kopii „Mojżesza” Michała Anioła z kolorowych szmat utwardzanych klejem/; 09-11.1973.

52.     Pokaz dla Juliusza Starzyńskiego, dyr. Instytutu Sztuki PAN; IS PAN, Warszawa 08.1973.

53.     „Osetnica 73” Anastazego W. /4 obrazy: „Wszyscy realizują uchwały VI Zjazdu PZPR: 1. Realista, 2. Abstrakcjonista, 3. Konceptualista, 4. Bebecharz”; dokumentacja pisana ZK: „Wyliczanie rodzajów przynależności uczestników Międzynarodowego Integracyjnego Spotkania Twórczego O. 73 – z komentarzem”: „Nowy Wyraz” 1975 nr 12 [nr il. pracami KK i tekst ZK]/; „Międzynarodowe Integracyjne Spotkania Twórcze”, wystawa, Złotoryja 09.1973.

54.     „Obrazy, grafiki, rzeźby. Nieobrazy, niegrafiki, nierzeźby” – wystawa /instalacja ad hoc „Okno logiczne” lub „Lampa logiczna”: we fragmencie okna wyjętego z własnego mieszkania umieszczone przeźrocza z Dobromierzem, ulotki z Nowej Rudy II, napisy na szybie: „Co robi Instytut Sztuki PAN?”, „Koło historii sztuki łamie artystę!”, „Prenumerujcie Żołnierza Sztuki!”; sympozjum: film „Działania”, „Dzieło z taśmy” mówione – „Idiota” (nie zaprezentowane wtedy ze wzgl. na brak czasu); komisarstwo części nietradycyjnej/; Gal. Studio, PKiN, Warszawa 29.10.1973.

55.     Spotkania z Dwurnikami /7 coniedzielnych spotkań w Międzylesiu na temat możliwych form współdziałań/; 10‑12.1973.

▪ Bez numeru (między p. 55 a p. 56). „Kontrola” Anastazego W. - Z. Kulik, Dobromierz, Anastazy W., Pr. Kwiek i Z. Makarewicz na przystanku autobusowym w drodze do E. Dwurnika i T. Gierzyńskiej, ul. Targowa w W-wie 1973.

56.     „Sztuka Działań, Dokumentacja i co dalej?” /pokaz dla pracowników Instytutu Sztuki PAN na życzenie dyr. J. Starzyńskiego/; IS PAN, Warszawa 01.1974.

57.     „Działania z Dobromierzem” /podłączenie Działaniem do pozostałości po akcji innego; dokumentowane, niepubliczne – do 3. wystąpienia J. Kaliny w cyklu „Hiperrealizm”/; Gal. Wsp. Bog., Warszawa 01.1974.

58.     „Jabłonna”, spotkanie zamknięte /wystąpienie krytyczno‑postulacyjne na spotkaniu młodych twórców i krytyków z władzami ZPAP‑u i PZPR‑u; pierwsza publiczna prezentacja nazwy: „Pracownia Działań, Dokumentacji i Upowszechniania”; obecni, m. in., A. Osęka, K. Piwocki, J. Kaczmarski, A. Trojanowska‑Kaczmarska, J. Eysmont, K. Robb‑Narbutt, M. Konieczny, L. Janicki, E. Cieślarowa, J. Kalina, K. Zarębski, J. Drabik, P. Kostyrko, Z. Grzywacz, E. Małkowski, J. Kasak (WK KC PZPR)/; Jabłonna 02.1974.

59.     5 kresek kolorową kredą na murze ZOO /początek Działania dokumentowanego z niewiedzą, czy i kiedy będzie kontynuacja/; Warszawa 02.1974.

60.     „Pracownia Sztuki Działań, Dokumentacji i Upowszechniania”– propozycja powołania jako Galerii Autorskiej /z finansów Funduszu Popierania Twórczości Plastycznej; złożone w MKiS‑ie/; Warszawa 03.1974.

61.     „Sztuka Ministerstwa Kultury i Sztuki I” /cykl; 4. z kolei podanie o 2 półroczne stypendia twórcze; 89. punktowy załącznik o naszej dotychczasowej działalności; fiasko poprzednich 3. podań/; 03.1974.

62.     „Płyta” /Dział. dokum. materiałowo‑przestrzenne, w sytuacji jednoczesnego wykonywania chałtury zarobkowej – z Dobromierzem i z niewiadomą X, z kolejno pojawiającymi się na płycie kamiennej wykuwanymi literami, wyrazami, zdaniami/; Pracownia PSP na Karmelickiej, Warszawa 23.03-06.04.1974.

63.     „Sztuka komentarza – Działanie na dokumentacji Działań” /patrz p. 8; wyst. ind. KwieKulik: pokaz; teoria; termin; druga publiczna, pierwsza na spotkaniu otwartym, prezentacja nazwy: „Pracownia Działań, Dokumentacji i Upowszechniania”; pierwsza prezentacja publiczna była podczas spotkania zamkniętego w Jabłonnie 02.1974/; Galeria Sztuki Współ. „Znak”, pawilon Białostockiego Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych, Białystok 13-22.05.1974. (pokaz 13.05.1974, pojechała ZK, patrz zdj. Janusza Szczuckiego). Katalog.

64.      Nowa Ruda III – „Kabareton artystyczny” /Działanie ludźmi i ich działaniami; montaż przed pokazem grupy występującej; kompozycja kolejności wystąpień w trakcie pokazu jako Działanie; dokumentacja pisana natychmiast po występie; udział m.in.: Pa. Kwiek, J. Świdziński, T. Osiński, J. S. Wojciechowski, J. W. Malik, W. Skwirut, P. Fleisler; „dyrygująca” Z. Kulik jako jedyna znająca „numery”/; kino NOK‑u, Nowa Ruda 06.1974.

65.     Działanie na płycie dla niewidomych /na chałturze, dokumentowane, niepubliczne/; PSDDiU, Warszawa 07.1974.

66.     „Osetnica 74” Anastazego W. /plener międzynarodowy; Działanie dokum. na głowie JSW; wydzielenie ogrodzeniem terytorium uprawiania sztuki przez KwieKulik – innym wstęp wzbroniony; komisarstwo I Ogólnopolskiej Sesji Młodego Pokolenia/; PGR Piotrowice 08,09.1974.

67.     „Stół z X‑ami” – wystawa „Nowa Generacja” /instalacja: wszystkie istniejące modele przestrzennych relacji niewiadomej X, symbolizowanej przez znak X z gliny, do abstrakcyjnych odnośników, symbolizowanych przez estrofolowe bryły i płaszczyzny; zadaniem widza w myśl instrukcji było: podstawić w wyobraźni pod X coś, co może zajść, coś, co może, ale zwykle nie zachodzi i coś, co nie może zajść w rzeczywistości, ale może w wyobraźni/; Muzeum Narodowe, Wrocław 10,11.1974.

68.     „Plener jesienny” L. Przyjemskiego w PSDDiU /podłączenie Działaniem z Dobromierzem do elementów akcji innego/; Warszawa, od 05.11.1974 przez ok. 1 mies., ost. zapis w kal. z 24.11.74.

▪ Bez numeru (między p. 68 a p. 69). Ukazał się haniebny artykuł „Pseudoawangarda” Wiesława Borowskiego w: „Kultura” nr 12, 23.03.1975, s.11. W artykule, w rzędzie inkryminowanych zjawisk wymienia (błędnie) „działalności” Prz. Kwieka. Chodzi tu o „Działania” Zofii Kulik i Przemysława Kwieka. Patrz p. 51 – na VIII Paryskim Biennale Gal. Foksal pokazała beznadziejną instalację z użyciem „żywych” członków przykantorowskiej „Drugiej Grupy” z Krakowa. Nie ma się co dziwić, że inni artyści, tacy jak Pr.K., robiący to grubo wcześniej (od 1967 r.), uprawiający instalację, wystąpienia „na żywo” i „Działania” do „oka” kamery, i, jak KK, dotykający rzeczywistych problemów ówczesnej rzeczywistości – nie uprawiających obojętnej społecznie, politycznie „bezpiecznej” pseudointelektualnej Foksalowskiej krypto-metafory – musieli wzbudzić lęk i poczucie tracenia gruntu pod nogami przez tego PRL-owskiego monopolistę od „prawdziwej” sztuki „nowoczesnej” (patrz opis wydarzeń Biennale komisarza „sekcji audiowizualnej” Olgierda Truszyńskiego pt. „VIII Biennale Młodych w Paryżu” w „Biuletynie” nr 2-3 (112-113), wyd. przez ZG Zw. Pol. Art. Plastyków, W-wa 1973, s. 53)

69.     „Działanie z rtęcią” /spontaniczne, dokum.; na gipsowym modelu płyty dla Sanatorium w Siewierzu – na płaskorzeźbie twarzy dr S. Gawlika/; PSDDiU, Warszawa miedzy 24 a 26.03.1975.

70.     Podłączenie pomarańczą – fruwającą /patrz p. 62; „podłączenie” jednym „czaso-skutkiem estetycznym” do rekonstrukcji dzieła innego (Richarda Longa); do aparatu foto/; Gal. Współ. CDN‑u, Warszawa 02.04.1975.

71.     „Całostka” z Malczewskim i czerwonym zawiniątkiem /dokumentacja obrazów J. Malczewskiego, jako część Działania; inne fragmenty zaanektowanego życia włączone do Całości uznanej za Działanie; dokumentacja wszystkich rodzajów/; Warszawa 04.1975.

72.     „Sztuka świadomie zła” – instalacja /stworzenie pojęcia; konstrukcja, której sposób realizacji, elementy są złe w stosunku do tego, co za dobre uważamy: w otwory pokrywy zastanej studzienki kanalizacyjnej wetknięte cztery patyki, a na nich świece – nieodzowny nastrojowy element wszelkich „posiedzeń artystycznych” tradycyjnych malarzy/; plener Galerii „Tak” za pieniądze Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Liksajny 01-15.06.1975.

▪ Bez numeru (między p. 72 a p. 73). Projekt: „W oczekiwaniu na start”; na grudniową wystawę w Zachęcie: „25 lat pracy pedagogicznej Jerzego Jarnuszkiewicza” /prośba do Komisarza wystawy o ustawieniu w Zachęcie szybowca; niestety potraktowano pomysł jako konceptualny, czyli urojony, a takim nie był, i nie zainstalowano szybowca/; PDDiU, Warszawa 13.07.1975. (Katalog)

73.     Pokaz dla dyr. Inst. Sztuki PAN A. Ryszkiewicza /1.5 godz./; PSDDiU, Warszawa 31.07.1975.

74.     „Działanie z Tubą” /chałtura; dzień przed oddaniem; do aparatu foto; rozpis, projektowanie planowanych czas-skutków elementem Działania trzyosobowej grupy Działającej; pierwszy raz gesty tematyczne (salutowanie, pokłony, mycie zębów) – elementem Działań materiałowo-przestrzennych i elementem czaso-skutków/; PSDDiU, Warszawa 19.08.1975.

75.     „7 Young Poles – Environments and Activities” /kilkudniowe pokazy: film F. O.; film „Działania”; ponad 1.000 przeźroczy: 12 „tematów” o sobie i o innych; archiwum PSDDiU; rekonstrukcja spektaklu politycznego Proagit II; wystawa „Sztuka świadomie zła II”: rzeźba przestrzenna (instalacja) z odwróconego do góry nogami stołu, z zatkniętymi na końcach jego nóg latarkami (patrz p. 72; bardziej nowoczesny kraj niż Polska, to i latarki zamiast świec); „Sztuka komentarza II”; „Stół z X‑ami II”; w katalogu zestaw 2. prac z cyklu „Sztuki komentarza”: „Ptak z gipsu do brązu w Barakach Sztuk Plastycznych” i „Człowiek kutas” (co było później przyczyną wydania zakazu paszportów)/; Malmö Konsthall 05.09-12.10.1975.

76.     Pokazy /w ramach Kongresu AICA; m.in. dla Kennetha Coutts-Smitha z Kanady i Ernesto de Sousy z Hiszpanii/; PSDDiU, Warszawa 15-16.09.1975.

77.     Giancarlo Politi z Włoch w PSDDiU /pokaz; wydawca „Flash Art”/; 10.1975.

78.     „Sztuka usługi” /coś od nas dla innego artysty za darmo; nakład fotograficzny tekstu A. Partuma – 280 szt./; 10.1975.

▪ Bez numeru (między p. 78 a p. 79). Z Partumem do Dwurnika; 10.1975

79.     I wystawa w PSDDiU /instalacja; obraz „Owoce ziemi” E. Dwurnika i „Sztuka z nerwów” KwieKulik: wielkoformatowy tekst o perypetiach z butelką po oleju napisany na płótnie „Polski Len” (patrz: „Bez numeru – między p. 39 a p. 40); połączenie dwóch obiektów Działaniem; „Sztuka Komentarza”/; 18-28.12.1975.

80.     Prezentacja w „Nowym Wyrazie” /miesięczniku literackim młodych, nr 12-43 [wyd.:] MAW; na zaproszenie Adama Myjaka; zdjęcia z Dokumentacji z komentarzem, patrz „Sztuka komentarza” p. 63; tekst Z. Kulik: odmiany przynależności uczestników „Osetnicy 73”, patrz p. 53/; grudzień 1975.

81.     Partum w PSDDiU – akcja z synem /akcja innego z użyciem elementu naszego: ze „Sztuką z nerwów” z I wystawy w PSDDiU/; Warszawa 04.02.1976.

82.     K. Węgrzyn informuje /dyr. Dep. Plastyki MKiS; otrzymujemy „zakaz reprezentowania Sztuki Polskiej przez kilka lat za ekscesy na godle polskim” podczas wystawy w Szwecji, w Malmö Konsthall/; MKiS, Warszawa 02.1976.

83.     Pisma i dokumentacja w „sprawie Orła” do MKiS‑u, władz PZPR, władz ZPAP‑u udawadniające bezpodstawność zarzutów; 02.1976.

84.     „Jak się czujesz Kwiek, jak się czujesz Kulik , jesteście polskimi artystami – czyż nie?” /wystąpienie: m.in. pisma „w sprawie Orła” odczytane przy świetle świecy; wystawka twardej, szwedzkiej pornografii; dzieło z taśmy: „Idiota”; tytuł na zaproszeniu w jęz. ang./; Galeria Mospan T. Sikorskiego, Warszawa 05.03.1976.

85.     Pokaz /tłumaczył Henryk Berezka/; Galeria /w mieszkaniu/ J. Schweinebradena, Berlin Wschodni 05.1976.

▪ Bez numeru (między p. 85. a p. 86.). „Całostka” z Zuzakiem /zapis w: „Pr.K. 72-77 Notes mały”, archiwum PDDiU/; Warszawa 06.1976.

86.      Święto Trybuny Ludu /wykonawstwo plansz reklamowych; „podłączenie abstrakcyjnymi gestami do własnej chałtury”/; Warszawa 05.1976.

87.     „Niech się nie stanie powszechne strzelanie” – wystawa /VI Festiwal Sztuk Pięknych; Hommage Xaweremu Dunikowskiemu w 100‑lecie urodzin; instalacja na bazie Działań na głowie – opis: połączenie „planszek konceptualnych” z 4. automatami Kałasznikowa/; Zachęta, Warszawa 09.1976

88.     „Koło KwieKulik” – praca foto‑tekstowa /zdjęcia z najbliższego otoczenia naszego mieszkania na Pradze: zasikanej bramy, gwiżdżącej wentylacji, hałasującej restauracji, sklepu z wódką, zatłoczonej i śmierdzącej ul. Targowej; opisy zdjęć; na: odczyt B. Bottinelego i K. Groha w Kassel: „Wschodnioeuropejska awangarda dzisiaj”/; 10.1976.

89.     „Niech żyje twórczość na wolnym powietrzu” – czerwony transparent nad chałturą /podczas kucia napisu w kamieniu: „Pamięci Prof.…krzewiciela polskiej myśli owczarskiej, twórcy owcy Żelaźnieńskiej”/; Żelazna 11,12.1976.

▪ Bez numeru (między p. 89. a p. 90.). „Wieczorynka” – wieczór otwarty dla indywidualnych wystąpień i prezentacji /pokaz przeźroczy z „Trybuny Ludu” (patrz p. 86)/; (wdg. TS wystąpili: Z. Kulik & Prz. Kwiek – Działanie, J. Malicki – działanie, H. Zawadzka, T. Sikorski – działanie z telewizorem); Galeria Mospan, Warszawa 20.12.1976

90.     II wystawa w PSDDiU: „Encyklopedia Meyersa” /instalacja; „kolaż treści”; także wkomponowane „Koło KwieKulik” i „Szczęśliwego Nowego Roku na miesiąc przed terminem życzy Anastazy W.”/; 23-29.12.1976 i 02-06.01.1977.

91.     Zaginięcie /w Dep. Plastyki MKiS naszej teczki-propozycji do Rady Funduszu RTP o powołanie PSDDiU z oryg. poparć, wyszczególnieniem/; 02.1977.

92.     „Międzynarodowy dzień kongresu tekstu wizualnego” /praca „Wenus z kilo” – portret sprzedawczyni ze sklepu spożywczego „Prażanka”; dokumentacja rozebranego Beresia i rozebranej Cieślarowej/; Bureau de la Poesie i Galeria Remont, Warszawa 02.1977.

93.     Dokumentacja dwupiętrowa Działania Malickiego /dokumentowanie przez drugą osobę abstrakcyjnych póz, robionych przez osobę pierwszą podczas dokumentowania przez nią odtwarzanego Działania innego, gdy ten o tym nie wie/; mieszkanie na Ursynowie, Warszawa 03.1977.

94.     Bruno Milczewski w PSDDiU; 03.1977.

95.     Odcięcie Dwurnika od Ruchu o Poprawę /„Sztuka usługi”; „Rozsyłka”: tekst, projekt, nakład fotograficzny, wysyłka – kilkaset sztuk/; PSDDiU, 04.1977.

96.     „Każdy siebie i tło wokół malował jak chciał, ale wszyscy wspólnie starali się by całość była dobra”, „Każda para chciała jak najlepiej, ale wszystkie pary wspólnie starały się by całość była dobra” – propozycja ustrojowa /wg nierozesłanej rozsyłki PSDDiU z 11.1977: za pomocą przedsięwzięcia realizowanego wdg powyższych postulatów – wspólnego malowania dużego obrazu olejnego przedstawiającego autorów biegnących do przodu: M. Kwieka, Z. Kulik, Pr. Kwieka, T. Gierzyńską, E. Dwurnika, D. Wnuka, D. Gierzyńską/; pracownia M. Wnuka (nieżyjącego rektora ASP, ojca Daniela), Warszawa 04,08.1977.

97.     „Działanie na ramie” /„Activity with a Frame”, [w] „Reaktion 5”, [wyd.:] „Verlaggalerie Leaman”, Alsbach, Niemcy 1980, nakł. 1000 egz., [jako „Sztuka komentarza”: zdj. 05.1977, tekst-komentarz 23-29.02.1980; w otoczeniu 2. wyst. w PDDiU „Encyklopedia Meyersa” 1976/77; rama: depozyt Edwarda Dwurnika; prace m.in. E. Williamsa, T. Saito, Ch. Boltanskiego, J. Armledera; reakcja: R. Filliou; cyt.: 1 para komentarzy – „She and he are standing enclosed with a Frame. They are a composition on their floor; There are people on a field demarcated by a rectangle from a bigger surface.” 2 para – „She and he are entering together the same space that they are leaving and that is divided by the frame. They are happy; People are crossing a field of a rectangle.” 3 para – „She and he are thinking about themselves. She about him, and he about her. They know surely what they are allowed and what they are not allowed. Hi is allowed to be able to want to go in the frame. She is allowed to be able to want to straddle the frame and to show a piece of her backside; People are doing something with a rectangular object.” 4 para – She and he have been living and art-ing together for many years. They defend themselves. When others become unemployed then they will stop being them; Stiffness, shapes and dimensions serve people.”]/; PSDDiU, 05 1977.

98.     „Inna książka” /na wystawę kolekcji „Other Books and So” Ulissesa Carriona: album z X‑ami i boks z „Rozsyłkami”/; Galeria Remont, Warszawa 05.1977.

99.     III wystawa w PSDDiU: „Niech się nie stanie powszechne głodowanie” /instalacja; „składowisko dzieł zaangażowanych”; w otoczeniu przesłoniętej półprzezroczystą kalką Encyklopedii Meyersa wersja stołu z X‑ami: zamiast X‑ów głodujący, zamiast brył i płaszczyzn talerze; wernisaż o tej samej godzinie, co wernisaż państwowej wystawy „CDN Sztuka Młodych” Z. Sosnowskiego, JS Wojciechowskiego, Drabika…/; PSDDiU, 25-28.06 i 07.1977.

▪ Bez numeru (między p. 99 a 100). Plener Miry Żelechower-Aleksiun /film z toczącym się po szosie jajkiem, zdjęcie zgromadzonych różnych materiałów możliwych do użycia: „nasz tegoroczny zbiór”, .../; Sobótka 20.08‑11.09.1977.

▪ Bez numeru (między p. 99 a 100). Wystawa poplenerowa /na wystawę realizacja pracy z wmontowanym negatywem i przedstawieniem farb, kamieni, gliny, drewna, brązu/; Gal. BWA, Wrocław 24.09.1977.

100. IV wystawa w PSDDiU: „Wystawa Maksia (Dobromierza)”. Tytuł na zaproszeniu: „Użycie swojego dziecka w swojej sztuce” /instalacja; na przesłoniętej „Encyklopedii Meyersa” „wiszą” rysunki i malunki Maksia; „obrus głodu”, „obraz głodu”, „rożen bolączek”; Maksio już jako podmiot, a nie jako przedmiot jak przedtem; wystawa jako odtrutka chałtury – wystawy „Rewolucja Październikowa a Polska”; drugie „Zarabianie i tworzenie”/; 03‑08.10 i 17.10‑07.11.1977.

101. „Projects, Performances – Czechoslovakia, Poland” /wystawa; „Działania z Dobromierzem”: xero zdjęć nalepione na plakat propagandowy i pocięty – do układania z powrotem w całość jak puzzle/; Kurator Charlotta Kotik, Knox Gallery, Buffalo. Wysłane 26.10.1977.

102.  „Przygody Alicji w pierdolonej krainie czarów” i „Moje dwa projekty odrzucone przez wszystkich” /na przysłanych przez A. Ferro pustych kartach; w ramach „La Post‑Avanguardia”; wystawy w Galerii Numerosette w Neapolu i w Museo del Sannio w Benevento; udział m.inn.: P. Woodrow, B. Vautier, D. Spoerri, I. Kolar, L. Beke, M. Shiomi, P. Restany, De Sousa/; 11.12.1977.

103. „Pozy” – komentarz wielopiętrowy /performance; Działanie dokumentowane; zestawianie wygłaszanych opisów wystawionych prac uczestników, w ich obecności, z: pozami tworzonymi podczas dokumentowania na kol. slajdach odtwarzanego Działania Malickiego i powtórzonymi później z negatywów cz.b. robionych wtedy przez Zosię przed planszami wystawy dla Muzeum Lenina „Rewolucja Październikowa a Polska” – z wygłaszanymi opisami tematyki tych plansz/; Oferta 77 /Antosz & Andzia, Bagiński, Bernacki, Bolcewicz, Bruszewski, U. & M. Erlhoff, Haka, KK, A. &. R. Kuterowie, Kutyna, Pa. Kwiek, Mrożek, Partum, Robak., Sosnowski, Świdz., Warp., Waśko/, Gal. Labirynt, Lublin 15.12.1977. (Pr. Kwiek).

▪ Bez numeru (między p. 103 a p. 104). „fremd ist der fremde nur in der fremde” /Na zaproszenie Uty i Michaela Erlhoffów, redaktorów magazynu o sztuce „Zweitschrift”; praca o wym. A4 na wiodący jw. temat numeru (4/5 spring 1979): „obcy tylko na obczyźnie jest obcym”. Obok zarysów podzielonych Niemiec zarys Polski, a w jej granicach duży stempel KwieKulik i stempel „New Red-Art”, pod spodem napis: „der fremde ist nicht nur in der fremde der fremde”; tę całość z kolei wskazuje strzałką stempel „New Red-Art Poland”; pod całością napis: „till the end of the word »art« – art” i data: 27 I – 4 II 78. Innymi słowy: obcy może być obcym i w ojczyźnie i taką „manifestację” w formie wizualnej autorzy uznają za „Sztuką Nowej Czerwieni”. M.in.: Low, Wodiczko, On Kawara, Beke, Muntadas, Export, Spoerri, Knowles, Hell, Oliveros, Möbus, Rühm, Graham, Dimitrijevic, Weiner, Rosenbach, Urlichs, Corner, Stembera, Polke, Partum, Carrion, Themerson, Borowski-Turowski, Buren, Ujvary, Lieke, Czurda, Weber, Miot…/

104. „PDDiU KwieKulik” – pokaz /„Prezentacja problemów, uwarunkowań i wystaw PDDiU”; org. Romuald i Anna Kuterowie, Lech Mrożek/; Gal. Sztuki Najnowszej, ACK Pałacyk, Wrocław 21.02.1978.

▪ Bez numeru (między p. 104 a p. 105). „Videodekoracja”; 02.1978.

105. „Paczka dla więźnia sztuki” /„Sztuka usługi”: paczka żywnościowa dla J. Malickiego; początek w PSDDiU, koniec w Gal. Dziekanka; reakcja J. Malickiego/; Warszawa 03.1978.

106. „Działanie na głowę” /„Sztuka jaka chcą żeby by była” – „Działanie na sztuczną głowę” malowanymi mediami: wystawa; „Działanie na głowę” każdego z widzów jednocześnie pracującymi mediami – radiem, TV, projektorem filmowym, rzutnikiem, magnetofonem itp./; Gal. Labirynt, Lublin 03.1978.

107. Alison Knowles w PSDDiU /Slideshow: 4 wystawy PDDiU, 2 dyplomy, sygnały. Pokazywaliśmy przedmioty zużyte, wzięła parę rzeczy m.in. szczotkę ryżową, daliśmy 1 tom Encyklopedii Meyersa (Piotr Rypson jako tłumacz)/; 08.04.1978.

108. 1. „PDDiU KwieKulik” – pokaz przezroczowy wystaw w PDDiU; 2. „Puenta” /na pobielony (odbijający światło jak ekran) kineskop cz.b. telewizora rzucony kolorowy slajd: nad kamieniem z ołowianym napisem, naszą chałturą ku pamięci Twórcy Owcy Żelaźnieńskiej – transparent z „czerwonej szarfy KwieKulik” z napisem „Niech żyje twórczość na wolnym powietrzu!”, obok my w waciakach (patrz p. 89); następnie Pr.K. rysuje palcem na ekranie sylwetkę spikera czytającego wiadomości dziennika TV, slajd gaśnie; 25 wystąpień, 32 artystów, ok. 50 uczestników, 10 komisarzy/; I część międzynar. sympozjum: „Nowa sztuka w poszukiwaniu wartości”, Galeria Maximal Art G. Dziamskiego, Jankowice 23-25.04.1978.

109. „Ciężkie bolączki zabijają życie” /performance w wystąpieniu; podział odbiorców na zaproszonych i niezaproszonych; ujawnienie podziału, jak i treści wystąpienia w zaproszeniach dla niezaproszonych; osobne zaproszenia dla zaproszonych; założony współudział zaproszonych; performance jednego z pary robiącej wystąpienie jako składowa część całości: błaganie o przebaczenie Z. Kulik/; Dziekanka, Warszawa 06.1978.

110. „Sztuka w biegu” /stała projekcja przezrocza stempla z tym napisem i wystawa tekstu: „Nasza działalność – cele, zasady, praktyka, korzyści”; „Stempelplaats” w Amsterdamie w osobie Aarta Van Barnevelda zaprosił KK do zaprojektowania stempla na wystawę odbitek, która odbyła się tamże w dn. 15.07-31.08.1978 r., udział m.in.: Armleder, Banana, Bruscky, Carrion, Filliou, Gerritsen, Crozier, Groh, Higgins, Jonge, Kocman, Kroon, Maurer, Ockerse, Parneczky, Petasz, Saito, Schill, Schmidt, Schraenen, Splettstösser, Szombathy, Toth, Valoch, Vautier, Vigo, Zack/; VII Festiwal Sztuk Pięknych, Galeria DAP, Warszawa 01-20.09.1978.

111. Odmowy paszportów, na „Warsztat Zachowań” w ramach Festiwalu w Arnhem w Holandii (patrz p. 113); 09.1978.

112. Ewa Kuryluk w PSDDiU, 09.1978.

113. Realizacja ponad żelazną kurtyną – występ korespondencyjny /odbycie w przewidzianym miejscu i czasie naszego wystąpienia, wg nadesłanego scenariusza: czas występu równy zagotowaniu czajnika wody i jej wystygnięcia, odczytanie naszego pisma o kulisach odmowy paszportów i sprawie „orła”; pisanie przez uczestników kartek pocztowych do nas z wyrazami solidarności; w katalogu premiera tekstu o Całostce; uczestnicy m.in.: M. Abramovic, Ulay, J. Beuys, Reindeer Werk/; Theater a/d Rijn, Arnhem 28.09-10.30.1978.

114. „Pomnik bez paszportu w Salonach Sztuk Plastycznych” /„Całostka”; performance w 3 odsłonach, żywa rzeźba; podział publiki na normalnych i znajomych; na bazie Działań na głowę: głowa czytająca po angielsku pismo odczytane w Arnhem; rzutowanie na głowę śmieci przezroczowych z pobytu ZK na plenerze w Legnicy; lekcja angielskiego z magnetofonu; „podwójne uwiązanie”: głowa w stole, nogi w stwardniałym gipsie/; Ogólnopolskie Biennale Sztuki Młodych 78, BWA, Sopot 10.1978.

115. „Usiądźcie nam na głowach” – „Powiedz coś k…” – „Ludzie kubły na śmiecie” /na bazie Działań na głowę: głowy jako siedziska krzeseł, głowa w misce z brudną wodą, głowy w kubłach razem z autentycznymi śmieciami; „New Red‑Art”/; międzynarodowe spotkanie „Performance and Body” /KK, „Action Space”, Bereś, Carter, Flatz, Hajas, Konieczny, H. de Kroon, Korus, R. Miller, Mol, T. Rasa, Schuetz, Warpech., A. van der Weide, Zarębski/, Gal. Labirynt, Lublin 10.1978.

116. „Profile sztuki” – wystawa; „Nowa sztuka w poszukiwaniu wartości” – II cz. sympozjum /polska premiera tekstu o „Całostce”; powołanie W‑wskiego Towarzystwa Artystycznego, zaproszenia PSDDiU KwieKulik/; Gal. Maximal Art G. Dziamskiego, Poznań 26-27.10.1978.

117. „Pokaz minimum” /klasyczny wernisaż: „Moje dwa projekty odrzucone przez wszystkich” i „Przygody Alicji w pierdolonej krainie czarów” + rekwizyty na głowach: Kulik – nabój pociskiem skierowany w skroń, Kwiek – przepaska na oku z rysunkiem aparatu foto + warunek dla ewentualnych chętnych do dyskusji – kamień w ustach: aby wkładali sobie kamień do ust przed zabraniem głosu; zielone kamienie zebrane podczas pleneru Miry Żelechower-Aleksiun w Sobótce w 1977 r./; Gal. Mospan, Warszawa 11.12.1978.dwie prace La Postavanguardia

118. „Każdemu wg potrzeb” – wystąpienie /pierwsza impreza W‑wskiego Towarzystwa Artystycznego; warianty hasła – przekazane różnymi środkami: „Każdemu wdg potrzeb” – transparent, „Wdg potrzeb tych co mają władzę” – głos, „Każdemu co chce” – przedstawiciel, „Wszyscy chcą” – maszynopis, „Wszyscy tak samo” – tablica, „Wszyscy to samo, żaden coś więcej” – magnetofon, „Każdemu minimum” – plotka, na ucho, „Każdy minimum” – przeźrocza, „Każdy sobie to co ma i może” – chór/; UW Sigma, Warszawa 01.1979.

119. Odmowa rejestracji Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego; 01.1979.

120. Samookreślający się zespół. „Grupa sama określi swój status, cel i metody działania” – przedsięwzięcie Pawła Kwieka /udział; „Bezprecedensowe w historii sztuki polskiej trzydniowe spotkanie w dn. od 25 do 28.01.1979 r., po niemal roku przygotowań, w którym uczestniczyło około 70 osób (prezentujących środowiska artystyczne z całej Polski), było jak to określił jeden z jego uczestników, Marek Subociński, spotkaniem, na które »my, jak i polska sztuka, czekaliśmy 35 lat«”, cyt. z podpisu na wyst. retrosp. Pawła Kwieka w CSW 2010 r./; Dziekanka, Warszawa 26-28.01.1979.

121. Czteropiętrowa dokumentacja /4 ekrany; równoległy pokaz: dokumentacji dwupiętrowej z dokumentowanego dokumentowania odtwarzania Działania Malickiego, „póz” przed planszami „Rewolucja Październikowa a Polska”, „póz” z „Oferty 77”/; ogólnopolskie sympozjum „Dokumentacja i autodokumentacja”, org. Gal. P.O.Box 17 t. Sikorskiego, Dziekanka, Warszawa 05-06.03.1979.

122. „Cóś” – „Posąg KULtuchałTURY” – „Sztuka z góry” /performance, instalacja, dokumentacja, Działanie; klasyczna rzeźba częścią instalacji; robienie niepubliczne rzeźby częścią całości; dokumentacja z części niepublicznej częścią instalacji; robienie dokumentacji częścią całości; instalacja tłem dla performance; na bazie „Działań na głowie”: „sztuczna głowa”, dwie „żywe głowy”; brylanciki na nosach naszych i „sztucznej głowy”; mówione teksty Norwida i Grochowiaka; projekcja chałtur na „sztuczną głowę” – klasyczną rzeźbę; katalog chałtur na „sztucznej głowie”; projekcja „kolorowych chałtur”, przeźroczy, na „czarnobiałe chałtury” – zdjęcia w katalogu/; Galeria Repassage 2 (po emigracji Cieślarów), Warszawa 29.03‑10.04.1979.

123. Odmowa cenzury na druk zaproszenia na „Działanie na głowę”; 04.1979.

124. „Działanie na głowę” – „Pomnik doznający” /prostopadłościan z otworem na głowę na Krakowskim Przedmieściu; każdy może być „głową”, każdy może „Działać na głowę”, my możemy „Działać na głowę” i interweniować w Działania innych/; Galeria Repassage 2 (po emigracji Cieślarów) w akcji „Miasto” w ramach „Studenckiej Wiosny Kulturalnej”, Warszawa 04-06.05.1979. (patrz „Kalejdoskop” nr 4-5/79, s. 1)

125. Pokaz multimedialny /spotkanie: „Sztuka awangardowa a powszechne wzory Kultury”; Interdyscyplinarna placówka twórczo badawcza „Pracownia” (powstała w r. 1977) Krzysztofa Giedroycia/, Olsztyn 06.1979.

126. Druga odmowa paszportów /odwołanie z pozytywnym rezultatem/; 08.1979.

127. „Światło zgasłej gwiazdy” /rzeźba „Złota głowa” i katalog ze zdjęciami chałtur KK „Cóś”; kilkaset zdjęć dokumentacyjnych z lat 1968‑1979, chronologicznie, teksty, „pracki” jako wielka kompozycja ścienna; brylanciki na nosach (patrz p. 122), nabój pociskiem skierowany w skroń, rysunek aparatu foto na przepasce zasłaniającej oko (patrz p. 117), mówione teksty Apollinaira i Homera; „Sztuka jaka chcą żeby by była”, media na widza (patrz p. 106)/; slide lecture: Kapel Huis van Bewaring; film „Działania”: Stedelijk Museum; International Art Manifestation „Works and Words”, De Appel, Amsterdam 09.1979.

128. Pokaz przeźroczy, „gra” ze studentami /zaczęta „kreską Hansenowską”/; Akademia Sztuk Pięknych, Arnhem, Enschede 10.1979.

129. Pokaz przeźroczowy – autoprezentacja; ogólnopolskie sympozjum „Poezja konkretna”, Miejska Poradnia Instr.‑Metod. przy Wydz. Kult. i Szt. U.M. i Gal. Autorska J. Kaji i J. Solińskiego, Bydgoszcz 10.1979.

130. 2. rozsyłki i 2 stemple autorskie; wystawa: „VI Ogólnop. Wyst. Poezji Konkretnej i Wizualnej”, BWA, Łomża 12.1979.

131. „12 lat sztuki Działań” /samo przyznanie sobie nagrody: „I nagroda: za dzieł podejmujące i poddające pod dyskusję najbardziej ważki problem w dziedzinie problemów artystyczno‑ideowo‑społecznych, podczas prezentacji na »Książka, Sztuka, Dokumentacja«”/; wystawa, ogólnopolskie spotkanie „Książka, sztuka, dokumentacja”, Gal. Labirynt, Lublin 29.05.1980.

132. Wystąpienie w plenerze na tle plansz propagandowych; „Miastko 80” A. Kostołowskiego (zaprezentowany tekst z rękopisu z dn. 11.06.1980, patrz „Księga KwieKulik”), Świeszyno 09.80. (Pr. Kwiek)

133. C. d. „Sztuki MKiS I” – odczyt /skarga z komentarzem i wymyślaniem – 4. stronicowa z dn. 15.06.1980 do dyr. Dep. Plastyki, Viceprzew. Rady Funduszu Rozwoju Twórczości Plastycznej J. Przewoźnego, na niezrozumiale nieudolne załatwiania przez niego „sprawy PSDDiU” ciągnącej się już 7. rok, a nawet i dłużej/; ogólopolskie sympozjum „Sztuka lat 70-tych”, Gal. Labirynt, Lublin 12.12.1980.