2012_katalog_lublin_labirynt.pdf
2012_catalog_lublin_labirynth_gb.pdf

English below. Niżej zdjęcia z Katalogu w kolorzeZAPROSZENIE OD KWIEKA
IVITATION FROM PR. KWIEK

***
Przemysław Kwiek
Appearance 187 a), b)

a) Pomysły 1987-2012: wystawa 14.12.2012-06.01.2013, Galeria Labirynt, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin:


Wystawione zostały 104 tzw. Karty, na których autor zapisywał pomysły. Wszystkich Kart jest 584 (na dzień 14.11.2012). Pierwsza Karta nosi datę 02.09.1987 r. (Appearance – nadać taką formę naszym wystąpieniom, zamiast Performance). Pomysły zaczęły być numerowane (nie wszystkie) od Karty 185. z datą 21.02.1996. Ostatni, 510. Pomysł, jest na Karcie z datą 11.10.2012 (Falom uderzanie o brzeg surowo wzbronione). Część Pomysłów została wykonana, większość czeka na Realizację.
Z okazji wystawy wydana zostanie publikacja w formie papierowej i elektronicznej, z tekstami Pauliny Kempisty (kuratora), dr Małgorzaty Stępnik i dr Tomasza Załuskiego, z reprodukcjami wszystkich „Kart”, w językach: polskim i angielskim.

b) Pokaz filmów, piątek 04.01.2013, godz. 19.00, Galeria Labirynt, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin.

1. Appearance 6; Rozmowa z Bratem — rozmowa z Pawłem Kwiekiem do kamery Krymarysa; plener SASI (Stowarzyszenia Artystów Sztuk Innych) w Teofilowie, 09.1990.
Ok. 30 min.

2. App. 74; Awangarda bzami handluje w Łomiankach; akcja w przestrzeni publicznej Piotrkowa: przeniesienie z Łomiankowskiego bazaru realnej sceny sprzedawania obrazów; 10 11.05.2000. Podczas II Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji „Interakcje 2000”, Piotrków Trybunalski 08 12.05.2000.
Ok. 10 min. Kamera i montaż: Ryszard Piegza.

3. App. bez numeru (między App. bez numeru a App. 126); Działanie na truskawkach I /do kamery; filmowany przez Zofię Kulik udział w procesji Bożego Ciała (która co roku przechodzi koło domu) i Działanie ze Sznurem truskawkowym; powtórka: Działanie na truskawkach II oraz Działanie ze sznurem czereśniowym/; Dąbrowa 15.06.2006 i 18.06.2006.
Ok. 40 min. Kamera: Zofia Kulik i Przemysław Kwiek.

4. App. 127; Podlewanie kijów /podlewanie 5-ciu glinianych kijów, gdy inne 3 osoby jednocześnie podlewają nogi autora. Ustawienie i sprzątnięcie kijów pod ochroną „parasolarza” — na parasol, który ochrania autora, „rainman” pryska „deszczem” używając małego mopa przypominającego do złudzenia kropidło/; podczas: Rencontre internationale d’art performance zorganizowanego przez Centrum Sztuki Aktualnej LE LIEU, 21.09 – 01.10.2006; Galerie Rouje, Quebec 23.09.2006.
Ok. 20 min. Kamera: Przemysław Kwiek i LE LIEU.

***

English (trans. Pr.K):

***
Przemysław Kwiek
Appearance 187 a), b)

a) Ideas 1987-2012: exhibition 14.12.2012-06.01.2013, Galeria Labirynt, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin:

They were exhibit 104 so called Cards on which the author write dawn ideas. All Cards is 584 (per day 14.11.2012). The first Card dates 02.09.1987. ('Appearance' - to grant such form to our step out, instead of 'Performance'). Ideas began to be numbered (not all) from the Card 185. with the date 21.02.1996. Last, 510. idea, is on the Card with the date 11.10.2012 (Waves strike on the bank severely forbidden). The part of Ideas was executed, the most waits for the Realization.
On the occasion of the exhibition the electronic and paper publication will be given, with texts of Paulina Kempisty (curator), the doctor of Małgorzata Stepnik and the doctor of Thomas Załuski, with reproductions of all „Cards”, in languages: Polish and English.

b) The Movie show, Friday 04.01.2013, 19.00, Galeria Labirynt, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin.

1. Appearance 6; The Conversation with the Brother - the conversation with Pawel Kwiek to the Krymarys' camera; the open air SASI (Associations of Artists of Other Arts) in Teofilow, 09.1990.
Approx. 30 min.

2. App. 74; The Vanguard deals with lilacs in Łomianki; the action in the public space of Piotrków: the dislocation with Łomianki's bazaar of the real scene of selling of oil painting; 10-11.05.2000, during The II International Festival of the Action Art „Interactions 2000”, Piotrków Trybunalski 08-12.05.2000.
Approx. 10 min.,camera and montage: Richard Piegza.

3. App. without the number (between App. without the number and App. 126); Action on strawberries I /to the camera; filmed by Sophia Kulik the participation in the procession of Corpus Christi (which every year passes near the house) and the Action with Strawberry Cord; the repetition: The action on strawberries II and the Action with the cherry cord; Dabrowa 15.06.2006 and 18.06.2006.
Approx. 40 min., camera: Sophia Kulik and Przemyslaw Kwiek.

4. App. 127; Watering of sticks /watering of 5. clay-sticks, when other 3 persons simultaneously water legs of the author. The arrangement and clearing of sticks under protection of ‘the umbrella man’. On the umbrella which protects the author, ‘rainman’ spatters ‘with the rain’ using the small mop reminding to the illusion the aspergillum/; during: Rencontre internationale d'art performance, Centre of the Current Art LE LIEU, 21.09-01.10.2006; Galleries Rouje, Quebec 23.09.2006.
Approx. 20 min., camera: Przemysław Kwiek and LE LIEU.

***
Pr. Kwiek copyright.Niżej, zdjęcia z katalogu w kolorze (PL GB):

01. – Przemysław Kwiek, „Studium aktu nad horyzontem”, Dyplom (w pracowni prof. Oskara Hansena; przy kamerze Paweł Kwiek). Kolejny „krok” w procesie konstrukcji kilkuset układów materiałowo-przestrzennych. Fot. Zofia Kulik.

01. Przemysław Kwiek, A Study Of a Nude Above the Horizon, diploma project (in Prof. Oskar Hansen’s studio; by the camera - Paweł Kwiek. Another ‘step’ in the construction process of several hundred material and space systems). Photo by Zofia Kulik.

02. – p. 435, App. 186 a), b); /a) „Stany skupienia; Bozon Higgsa” (performance; premiera); b) Pokaz filmów (…)/; Galeria Sztuki Najnowszej Romualda Kutery (Active Space), Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski 08.09.2012. Fot. Sławek Sajkowski (zdj. 1-2); Piotr Merda (zdj. 3-4).

02. p. 435, Appearance 186 a), b); /a) States of Aggregation; Higgs Boson (performance; premiere);
b) a film show/; Romuald Kutera’s Gallery of Latest Art (Active Space), Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski 08.09.2012. Photo by Sławek Sajkowski (photos 1-2); Piotr Merda (photos 3-4).

       03. „Stany skupienia; Bozon Higgsa”: „Wyrzut pierza”. Fot. Sławek Sajkowski.

       03. States of Aggregation; Higgs Boson: Tossing Feathers. Photo by Sławek Sajkowski.

   04. „Stany skupienia; Bozon Higgsa”: „Śmierć autora”, finał. Fot. Sławek Sajkowski.

   04. States of Aggregation; Higgs Boson: The Death of the Author, finale. Photo by Sławek Sajkowski.

05. – p. 198, plener indywidualny. Działanie gliną na Orońskim „cmentarzysku” kamieni /uderzanie pecyną gliny kolejno w 12 kamieni i „zarzeźbianie” rezultatu w trzech podejściach („Krokach”); w czwartym, dokomponowanie do każdej „rzeźby” białego profilu. Pod powiększalnikiem w te pola można „wdrukowywać” coś z negatywów, naświetlając ponownie papier; można też „dopełniać” komputerowo/; do aparatu foto; Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 13, 14, 15.10.1992. Fot. Pr.K.

05. p. 198, individual plain-air workshop. Activity with clay at Orońsko’s ‘graveyard’ of stones /hitting 12 stones in turn with a lump of clay and ‘sculpting’ the result in three approaches (‘steps’); in the fourth – incorporating a white area into each ‘sculpture’. Using an enlarger, one can ‘imprint’ something onto these areas from negatives, exposing the paper for a second time; you can also 'complement' digitally/; for a photo camera; Centrum Rzeźby Polskiej (Centre of Polish Sculpture), Orońsko 13 – 15.10.1992. Photo by Pr. Kwiek.

06. – App. 99; „Awangarda bzy maluje II” (na zdj. „ściana” z 48 obrazów olejnych malowanych z natury), „Awangarda bzami handluje w Łomiankach”; (patrz A. 90); Gal. Nowy Wiek, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, 05.03.2004. Fot. i obróbka cyfr. Pr.K.

06. Appearance 99; The Avantgarde Is Painting Lilacs II (in the photo, a ‘wall’ made of 48 oil paintings painted from nature), The Avantgarde Is Selling Lilacs in Łomianki; Nowy Wiek Gallery, Muzeum Ziemi Lubuskiej (Lubuska Land Museum), Zielona Góra, 05.03.2004. Photo by Pr. Kwiek.

07. – „Awangarda bzy maluję jako plansze”, obraz olejny: „Czy do Pedigree Pal nie dodaje się mięsa z padłych psów? And kotów too”; hasło – 1998, kwiaty malowane z natury – 1999. Fot. Pr. K.

07. The Avantgarde Is Painting Lilacs As Charts, an oil painting: Do They Not Add Dead Dogs’ Meat to Pedigree Pal? And Cats’ Too; 75 slogan – 1998, flowers painted from nature – 1999. Photo by Pr. Kwiek.

08. – Pies „Szmatka” ogląda obrazy; malowane z natury, z cyklu „Awangarda bzy maluje” (wybór); Dąbrowa Leśna 1998-2000. Fot. Pr. K.

08. Szmatka the dog is looking at paintings; painted from nature, from The Avantgarde Is Painting Lilacs series (selection); Dąbrowa Leśna 1998 – 2000. Photo by Pr. Kwiek.

09. – p. 263, App. 82; „Super, hiper, piękno i miękkie przejście”, na fot. „Eto Krasata” – 6 Krasawic stoi w oponach /m.in. realizacja „na żywo” „wystawy chwilowej” (termin PK): 18 „wierszy” z cyklu „Super Hiper” sprejowanych przez szablony na 18 fotografii Mińska/; Trzeci Międzynarodowy Festiwal Performance „Navinki 2001”; Mińsk 09.2001. „Miękkie przejście” (termin Pr.K.) jest wtedy, kiedy koniec poprzedniego performace’u jest początkiem następnego (patrz zdj. nr 18, App. 79 c. "Wanna"). Fot. organizatorzy.

09. p. 263, Appearance 82; Super, Hyper, Beauty and Soft Transition, in the phot. Eto Krasata – 6 Krassavitsas are standing in tyres / among others, realizing ‘live’ ‘a temporary exhibition’ (a term by Pr. K.): 18 ‘poems’ from the Super Hyper series sprayed through stencils onto 18 photos of Minsk/; The Third International Festival of Performance ‘Navinki 2001’; Minsk 09.2001. ‘Soft transition’ (a term coined by Pr. K.) happens when the end of a previous performance is a beginning of the following one. Photo by Pr. Kwiek.

10. – p. 280, „Musztra Statuł Wolności” — Działanie Dokumentowane na 4. gipsowych Statuach (patrz App. 11) we własnym ogrodzie wśród kwitnących maków (dokamerowe, niepubliczne); Dąbrowa, druga połowa maja 2003. Fot. Pr. K.

10. p. 280, A Drill of Statues of Liberty – documented Activity on 4 plaster Statues in the author’s own garden among blooming poppies (for a camera, non – public); Dąbrowa, the second half of May, 2003. Photo by Pr. Kwiek.

11. – Obraz olejny o wym. 100x140 cm z cyklu "Awangarda bzy maluje jako plansze": "Żądamy spokoju między Arabami a Żydami!". Malowany w przestrzeni publicznej; malowanie jako "Działanie dokumentowane" (termin PK); malowane z natury: róże w lipcu 2003 r. (na zdjęciu), lilie w czerwcu 2005 r. Fot. Pr. K.

11. An oil painting, 100 x 140 cm, from The Avantgarde Is Painting Lilacs as Charts series: We Demand Peace Between the Arabs and the Jews! Painted in public space; painting as a documented Activity (a term by Pr. K.); painted from nature: roses in July 2003 (in the photo), lilies in June 2005. Photo by Pr. Kwiek.

12. – p. 312, App. 112; Malowanie (palcem) dokumentowane, publiczne; autor pokazuje język aparatowi fotograficznemu /z cyklu wynikłym z połączenia 2. innych cyklów: „Awangarda bzy maluje” i „Rozdzielenie farby od Anegdoty”; „na oczach” procesji Bożego Ciała, we własnym ogrodzie, wśród kwitnących maków/; Dąbrowa 26.05.2005. Fot. Pr. Kwiek.

12. p. 312, Appearance 112; Documented painting (with a finger), in public; the author sticks out his tongue at the camera /from the series created as a result of combining two other series: The Avantgarde Is Painting Lilacs and Separating Paint from Anecdote; ‘under the very eyes’ of a Corpus Christi procession, in the author’s own garden, among blooming poppies/; Dąbrowa 26.05.2005. Photo by Pr. Kwiek.

13. – p. 260, App. 79 c); akcja w przestrzeni publicznej Piotrkowa /w wannie w wodzie rzeźbienie w glinie-błocie leczniczym głowy polskiego typa, który zarabia powyżej 50 000 zł (12 000$) miesięcznie, „zdrowotna” kąpiel w błotnej wodzie z „rozpuszczonej” głowy/; przed Gal. BWA, Interakcje 12.05.2001. Fot. Anka Kowalska.

13. p. 260, Appearance 79 c); an action in the public space of Piotrków Trybunalski /in a bathtub filled with water, sculpting in clay – therapeutic mud a head of a Polish guy who earns over 50 000 PLN (12 000$) a month, a healthful bath in the muddy water from the ‘dissolved’ head/; in front of the gallery, ‘Interakcje’ 12.05.2001. Photo by Anka Kowalska.

14. – p. 322, App. 119; prezentacja krótkiego filmu Marzanny Grdeń dla TVP POLONIA (patrz p. 313). /(…) Różnorakie bicia głową w ścianę-ekran podczas projekcji (obok w oknie widoczny front podświetlonego Pałacu Prezydenckiego A. Kwaśniewskiego: w pewnym momencie obok na ekranie pojawia się Prz. Kwiek w wannie pełnej wody rzeźbiący w glinie-błocie leczniczym głowę polskiego typa, który zarabia powyżej 50 000 zł (12 000$) miesięcznie; patrz zdj. 18). (…)/; Klub Performance; Gal. Kordegarda, Warszawa 11.10.2005. Fot. Jan Piekarczyk.

14. p. 322, Appearance 119; presentation of Marzanna Grdeń’s short film made for TVP POLONIA. /Various forms of banging the head against the wall – a screen during a projection (the window nearby overlooks the lighted front of A. Kwaśniewski’s Presidential Palace; at some point Pr. Kwiek appears on the screen next to it, in a bathtub filled with water, sculpting in clay – therapeutic mud a head of a Polish guy who earns over 50 000 PLN (12 000$) a month/; Performance Club; Kordegarda Gallery, Warsaw 11.10.2005. Photo by Jan Piekarczyk.

15. – podczas App. 178 (p. 417): „Dialog ze zmarłym Janem Piekarczykiem”. Fot. Pr. K.; Jana Piekarczyka podczas „Interakcjii 2002” sfotografował „Marchewa”. Ośrodek Działań Artystycznych, Piotrków Trybunalski 09‑13.05.2011.

15. during Appearance 178 (p. 417): A Dialogue with Deceased Jan Piekarczyk. Jan Piekarczyk at International Art Festival ‘Interakcje’ 2002 was photographed by Mariusz ‘Marchewa’ Marchlewicz. Ośrodek Działań Artystycznych (Artistic Activities Centre), Piotrków Trybunalski 09-13.05.2011. Photo by Pr. Kwiek.

16. – p. 278, App. 93; „Gawno (!) w Ministerstwie Kultury i jego Komisjach”, na wystawę „Wolność” E. Cieślarowej /228-częściowa kompozycja naścienna o wym. 130 x 150 cm, z „podpisem” w postaci zdjęcia — przedstawiającego Jana Piekarczyka „wolnościową” formułę ukrytego „Utworu” Przemysława Kwieka objawianego poprzez kolejne Appearances, czyli sposobu w jaki odczuwa, postrzega, wyraża i rozwiązuje paradoks artysty, to znaczy w zasadzie paradoks wolności (twórczej): (U): ( [Wolność] = Appearance)  (Wolność  [Appearance]) – patrz App. 26. Zrealizowana wg zasad „Sztuki Zielonej” (termin PK, patrz App. 34). Do każdego z 4-rech boków ozdobnej ramy do obrazów o wew. wymiarach 65 x 85 cm, wzdłuż, przymocowana jest zielonkawa Statua Wolności z poderżniętym gardłem (kopie ze „szmate-mâché”, oryginały Statuł patrz App. 11).
Statuy przymocowane są do ramy kolorowymi sznurkami-ściągaczami parami, do przeciwległych boków. Na linii górnego ściągacza mocującego pionową parę statuł napis z jasno zielonych liter: „Rzeź niewiniątek”.
W ramie, pod przeźroczystym celofanem, kompozycja z 9-ciu rozkładówek będących częścią zgłoszenia udziału PK na Biennale w Wenecji 2003: kilkadziesiąt zdjęć dokumentującymi Dzieła i Działania PK, akwarele-projekty możliwych ekspozycji i wystąpień „na żywo” – odrzucone przez Komisję Min. Kultury bez rozpatrywania.
Do podstaw każdej Statuy przywiązane są „ściągaczami” „pęki” pism urzędowych, kartki A4 w „Oprawie Kwieka”, które, wbrew prawom ciążenia „zwisają” do góry, na boki i w dół, przypominając swastykę/; Teatr Akademia, Warszawa 06-12.05.2003. (Katalog). Fot. i obróbka cyfr. Pr.K.

16. p. 278, Appearance 93; Shit In the Ministry of Culture and Its Commissions; for E. Cieślarowa’s exhibition Freedom/ a wall composition in 228 parts, 130 x 150 cm, with a ‘caption’ in the form of a photograph showing Jan Piekarczyk’s ‘freedom’ formula of the hidden Artwork of Przemysław Kwiek, revealed through subsequent Appearances, or the way in which he feels, perceives, expresses and solves the paradox of an Artist, that is in fact the paradox of (artistic) freedom: (A): ( [Freedom] = Appearance) ≡ (Freedom ≡ [Appearance]).
Realised according to the rules of Green Art (a term by Pr. K.). Each of the 4 sides of the decorative picture frame, measuring 65 x 85 cm inside, has an attached greenish Statue of Liberty with a slashed throat (copies made of ‘schmatte – mâché’, for the originals of the Statues). The Statues are attached to the frame with colourful strings in pairs, to opposite sides. On the strings attaching the vertical pair of Statues there is an inscription in bright green lettering: The Massacre of the Innocents.
In the frame, under transparent cellophane, there is a collage made of 9 centrefolds which were a part of an application for Kwiek’s participation in Biennale in Venice in 2003: several dozen photographs documenting Works and Activities by Pr. K., watercolours – projects of possible expositions and ‘live’ performances – rejected by the Commission of the Ministry of Culture without being looked into.
The base of each Statue has ‘bunches’ of official letters attached to it with strings, A4 sheets 77 in ‘Kwiek’s frames – without glue’, which, defying the laws of gravitation, ‘hang’ upwards, to the sides and downwards, looking like a swastika/; Akademia Theatre, Warsaw 06 – 12.05.2003. Photo and digital by Pr. Kwiek.

17. – p. 293, App. 103; instalacja na wystawie „Zamiast Narodowego/ej”; „Gówno i Gawno” – „Agregat” (określenie KwieKulik). „Gówno w Rejonowym Urzędzie Pracy” połączone z „Gawnem w Ministerstwie Kultury i Jego Komisjach” (patrz zdj. 14). Komputerowy Slideshow w ramie do obrazów, do której są przymocowane 4 Statuy Wolności z poderżniętymi gardłami, do których przywiązane są pisma urzędowe – połączone – z instalacją z rzędu połączonych 5. „zamknięć” górnych i dolnych, w których, w dwóch zewnętrznych dolnych, skrajne pary słupów, ich górne części są wyłamane na zewnątrz pod kątem 90° i podtrzymywane, każda, przez 2 polne skrzyżowane kije; polskie flagi zwisają pionowo z poziomych, wyłamanych części; w „zamknięciu” środkowym stoi sedes z gliną imitującą g…; tekst z opisem poszukiwań sprawnej toalety w Rejonowym Urzędzie Pracy; plansze zdjęciowe z rzucania glinianymi pecynami w kamienie przeznaczone do rzeźbienia, leżące na „cmentarzysku” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (patrz zdj. 07). Po prawej stronie widać "parę" ("Farbę" i tekst)  –  "Dzieło" z cyklu "Rozdzielenie Farby od Anegdoty". Gal. XX1, Warszawa 24.06.2004. Fot. Pr. K.

17. p. 293, Appearance 103; an installation at the exhibition Instead of the National; Shit and Shet – Aggregate (an expression by KwieKulik). Shit in the Regional Employment Office connected with Shet in the Ministry of Culture and Its Commissions (see photo 16).
A computer slideshow in a painting frame, to which 4 Statues of Liberty with slashed throats are attached; to them, in turn, official letters are tied, connected with an installation made from a row of 5 linked upper and lower ‘gratings’; in two outer lower ‘gratings’ there are two poles whose upper parts are broken away to the outside at an angle of 90° and supported with two crossed tree branches each; Polish flags hang vertically from the horizontal broken off parts; in the middle ‘grating’ there is a toilet with clay imitating shit - a text describing the search for a working toilet in the Regional Employment Office; photo charts of throwing lumps of clay on stones intended for sculpting, located at the ‘graveyard’ in Centre of Polish Sculpture in Orońsko (see photo 05). XX1 Gallery, Warsaw 24.06.2004. Photo by Pr. Kwiek.

 

18. – p. 359, App. 143; „Appearance wśród gadżetów. Lustro, krata, obraz. Odbicie, równowaga, krew artysty” (patrz App. 4) /premierowa wystawa 25 obiektów; realizacja tego pomysłu w formie performance: patrz A. 4; patrz powiązane części: A. 141 i A. 142/; Galeria Art NEW media, Warszawa 27.09-20.10.2007. Fot. i preparacja cyfrowa Pr. K. Recenzja Jana Piekarczyka -

18. p. 359, Appearance 143; Appearance Among Gadgets. A Mirror, Bars, a Painting. A Reflection, Balance, Artist’s Blood /premiere exhibition of 25 objects/; Art NEW Media Gallery, Warsaw 27.09 – 20.10.2007. Photo and digital by Pr. Kwiek.

19. – zob. zdjęcie 18, detal (mały obrazek olejny, jeden z wielu namalowanych niedawno podczas           Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji-Performance’u „Malamut 07”, w ramach Międz. Biennale Industrialni Stopy 2007; Dul Hlubina, Ostrava 18-19.09.2007 /358. A. 142; „25 b. złych obrazów”. Widzowie zaproszeni zostali do malowania „jak najgorszych” obrazków. „Naprawione” potem przez Pr.K., za tydzień, każdy powiązany z obciążającym go pojemnikiem z krwią i z przeciwważącym lustrem, balansują w równowadze i symetrycznie w centrum stalowych krat. – Przed kratą obrazek i krew, za kratą lustro z odbiciem obrazu – będzie to kolejny 143. Appearance, tym razem będący wystawą obiektów w Warszawskiej Galerii Art NEW media – patrz zdjęcie 18./).

19. see photo 18, detail (a small oil painting, one of many recently painted during the International Performance Art Festival ‘Malamut 07’, part of Internat. Biennale Industrialni Rates 2007; Dul Hlubina, Ostrava 18-19.09.2007 /358. A. 142; ‘25 very bad pictures’. The viewers were invited to paint the worst’ pictures. ‘Repaired’ later by Pr.K., in a week, each associated with the container weighing him with blood and a counter-mirror, balance in balance and symmetrically in the center of steel bars. - Before the grill picture and blood, behind the grill mirror with a reflection of the image - it will be another 143. Appearance, this time being an exhibition of objects in the Warsaw Art NEW media gallery - see photo 18./).

20. – p. 417, A. 178 a), b), c); /(…) b) „Rój”: duża grupa osób w wydzielonym niewielkim polu publicznie „zachowuję się” (dowolnie, jak lubi) używając ok. 10-ciu rzeczy i stosując ok. 10-ciu „behawiorantów” – termin Pr.K. – (patrz App. 94, 110, 111, 138 a., b., 151 a., b., 166, 167); (…)/; Ośrodek Działań Artystycznych, Piotrków Trybunalski 09‑13.05.2011.

20. p. 417, Appearance 178 a), b), c); /b) Swarm: a large group of people in a designated small field publicly ‘behaves’ (freely, as they wish) using about 10 objects and about 10 ‘behaviorants’– a term coined by Pr. K. /; Ośrodek Działań Artystycznych (Artistic Activities Centre), Piotrków Trybunalski 09 – 13.05.2011. Photo by Pr. Kwiek.

21. – p. 431, App. 185 a), b); /a) „Nawiedzenie” (na tle „Chmury”, patrz App. 184 h); b) „Perfidia Perfearance III” (patrz App.175, 184), organizacja niezależnej Imprezy z osobnymi zaproszeniami w ramach swojego wystąpienia (Impreza w Imprezie) – odbyta natychmiast po „Nawiedzeniu”; 14. „Interakcje”, Ośrodek Działań Artystycznych, Piotrków Trybunalski 07-11.05.2012. Fot. Anka Fugazi.

21. p. 431, Appearance 185 a), b); /a) Bewitchment (against the background of ‘Cloud’; b) ‘Perfidia Perfearance III’, organizing an independent Event with separate invitations as a part of his performance (Event within Event) – held right after Bewitchment; 14. ‘Interakcje’, Ośrodek Działań Artystycznych (Artistic Activities 78 Centre), Piotrków Trybunalski 07 – 11.05.2012. Photo by Anka Fugazi.

22. – „Podniesienie I” (dawno, dawno temu): Pr. K. pokazuje synowi Maksymilianowi (Dobromierz X) pracę Tomka Sikorskiego, podczas wernisażu Jego wystawy „Listy, sałatki, obrazki, propozycje do atlasu”; Galeria Repassage, 15-28.IV.1976. Fot. Tomasz Sikorski.

22. Elevation I (a long, long time ago): Pr. K. shows his son Maksymilian (Dobromierz X) a work by Tomek Sikorski, at the vernissage of his exhibition Letters, Salads, Pictures, Suggestions for an Atlas; Repassage Gallery, 15 – 28.04.1976. Photo by Tomasz Sikorski.

23. – „Podniesienie II” (nie tak dawno): punkt 316; Appearance 115; „Rysowanie Bogacką” /pomysł i chęć, by PK rysował Bogacką: J. Truszkowski; zgoda fizycznej realizacji tego „dzikiego” pomysłu: PK; zgoda udziału: A. Bogacka. Unosząc Agatę Bogacką, która w ustach miała zielony pisak, autor „rysuje”, zakreśla nią fragmenty tekstu: „Obraz Edwarda Dwurnika w kancelarii prezydenta A. Kwaśniewskiego” — wygłoszonego podczas App. 70 „Co dwie głowy to nie jedna” na Pierwszym Międzyn. Festiwalu Performance „Navinki 99” w Nar. Gal. Sztuki w Mińsku.
Autor (…) chciał skorzystać z ostatniej okazji, tuż przed końcem jego kadencji, by zaprezentować publicznie urzędującemu naprzeciwko Panu Prezydentowi [Kwaśniewskiemu] swój sąd o publicznych przejawach jego (braku) Kultury/; Klub Performance; Gal. Kordegarda, Warszawa 14.06.2005. Fot. Tomasz Sikorski.

23. Elevation II (not so long ago): p. 316, Appearance 115; Drawing with Bogacka /idea and willingness for Pr. K. to draw with Bagacka: J. Truszkowski; the approval for the physical realization of this ‘wild’ idea: Pr. K.; the consent to take part in it: A. Bogacka.
Lifting Agata Bogacka, who is holding a Green marker in her mouth, the author is ‘drawing’, highlighting with her fragments of the text: Edward Dwurnik’s Painting In President A. Kwaśniewski’s Office – presented during Appearance 70 Two Heads Are Better Than One at the First International Festival of Performance ‘Navinki 99’ in the National Art Gallery in Minsk.
The Author wanted to take advantage of the last possible opportunity, right before the end of his term, to publicly present to Mr. President [Kwaśniewski], holding his office opposite the gallery, his opinion about public instances of the President’s (lack of) Culture /; Performance Club; Kordegarda Gallery, Warsaw 14.06.2005. Photo by Tomasz Sikorski.

24. – p. 297, App. 104; podczas finisażu wystawy „Zamiast Narodowego/ej”; na zdj.: Działanie truskawkami na „Popiersie Drugiej głowy”; w tle „Udekorowany obraz – model Pana Prezydenta (Kwaśniewskiego)” – obraz olejny Pr.K. z cyklu „Awangarda bzy maluje” „udekorowany” (zepsuty) flagami biało-czerwonymi (flagi pochodzą z „pełnej” Bydgoskiej instalacji „Gówno w Rejonowym Urzędzie Pracy”).
Rzeźba z papieru, drewna, marmuru, do której przywiązane są strony tekstu (surowego) na temat problemu: „obraz E. Dwurnika za Panem Prezydentem (Kwaśniewskim)”. Głowa z „koloratką nagłej śmierci” (symulacją poderżniętego gardła – patrz na zdj. 14. „poderżnięte gardła” Statuł Wolności); Gal. XX1, Warszawa 24.06.2004. Fot. Pr.K.

24. p. 297, Appearance 104; at the closing day of the exhibition Instead of the National; in the photo: Activity with strawberries on the Bust of the Second Head; in the background Decorated Painting – a Model of Mr. President (Kwaśniewski) – an oil painting by Pr. K. from the series The Avant – garde Is Painting Lilacs ‘decorated’ (spoilt) with white – red flags (the flags are from the ‘full’ installation in Bydgoszcz Shit in the Regional Employment Office).
A sculpture from paper, wood and marble, to which are bound pages of the (raw) text discussing the problem: E. Dwurnik’s Painting behind Mr. President (Kwaśniewski). A head with ‘a clerical collar of bad death’ (simulated slashed throat); XX1 Gallery, Warsaw 24.06.2004. Photo by Pr. Kwiek.

25. – p. 377, App. 154; „Love and sex should be seen from all sides” /„Miłość i sex powinno się oglądać ze wszystkich stron” — parafraza zdania Pr. K. „Rzeźbę powinno oglądać się ze wszystkich stron”.
W truskawkach na głowie (patrz zdj. 15), w białej „todze”, „zwijania” i formowania w „kule” kolejnych warstw krepiny (o wym. 2.5 m x 2.5 m) ze stosu: żółtej, niebieskiej, czerwonej, fioletowej, zielonej, granatowej, oranżowej, czarno-białej; kiedy ja obracam się w lewo, zaproszeni obserwatorzy wokół mnie w lewo i na odwrót; zrzucenie „togi”, odsłonięcie nagiego torsu w kolorowych kwadracikach (patrz p. 1, App. 60, 61, 153)/; „I Am” Polsko-Irlandzki Festiwal Sztuki Performance, klub „Black Box”, Belfast 21‑27.10.2008. Fot. Pr. K.

25. p. 377, Appearance 154; Love and Sex Should Be Seen from All Sides – a paraphrase of Pr. K.’ statement: A Sculpture Should Be Seen from All Sides.
With strawberries on my head (see photo 79 23), dressed in a white ‘toga’, ‘rolling up’ and forming ‘balls’ of subsequent layers of crepe paper (measuring 2.5 m x 2.5 m) from a pile: yellow, blue, red, purple, green, dark blue, orange, black – and – white; as I am turning around to the left, so are the invited observers around me, and the other way round; taking off the ‘toga’, revealing my bare chest covered with small colourful squares /;‘I Am’ Polish – Irish Performance Festival, ‘Black Box’ club, Belfast 21 – 27.10.2008. Photo by Pr. Kwiek.

26. – p. 333, App. 124; „»Teatr możliwy. Zdarzeniowość w sztuce Przemysława Kwieka« (parodia tytułu aktualnej wystawy znanych artystów młodszego pokolenia w Zachęcie)” /„Oszustwo” + „Niekulturalny Pan Prezydent (Kwaśniewski): »Wanna« (patrz A. 79 c) obok Pałacu Prezydenckiego” + „Rzeźbę (patrz App. 121) powinno się oglądać ze wszystkich stron”: unoszenie do góry własnego popiersia (wykonanego przez siebie) na uniesionym i obracanym przez 4 osoby stole-cokole/; VIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Interakcje 2006, Piotrków Trybunalski 09‑12.05.2006. /Jan Świdziński zapowiada publicznie swój performance, jako zatytułowany: „Appearance” oraz jako homage Przemysławowi Kwiekowi/. Fot. Marcin Kiełkiewicz.

26. – p. 333, Appearance 124; »Possible Theatre. Ocurringness in Przemysław Kwiek’s Art« (A Parody of the Title of a Current Exhibition of Famous Artists of the Young Generation at Zachęta)/ Fraud + Uncultured Mr. President (Kwaśniewski): »Bathtub« by the Presidential Palace + A Sculpture Should Be Seen from All Sides: the author raises his own bust (made by him) standing on a table – pedestal raised and turned around by 4 people/; VIII International Art Festival ‘Interakcje’ 2006, Piotrków Trybunalski 09 – 12.05.2006. /Jan Świdziński publicly announces his performance skating its title as Appearance and declaring it to be a homage to Przemysław Kwiek/. Photo by Marcin Kiełkiewicz.

27. – p. 337, App. 127; „Podlewanie kijów” /podlewanie 5-ciu glinianych kijów, gdy inne 3 osoby jednocześnie podlewają nogi autora; ustawienie i sprzątnięcie kijów pod ochroną „parasolarza” — na parasol, który ochrania autora, inny „rainman” pryska „deszczem”, używając małego mopa przypominającego do złudzenia kropidło/; podczas: „Rencontre internationale d’art performance [RIAP]”, Centrum Sztuki Aktualnej LE LIEU; Galerie Rouje, Quebec 23.09.2006. Fot. Jérôme Bourque.

27. – p. 337, Appearance 127; Watering Sticks /watering five clay sticks, while at the same time, three other people are watering the author’s legs; setting up and clearing away the sticks under the protection of an ‘umbrella man’ – the umbrella which protects the author is being sprayed with rain by another ‘rainman’ who is using a small mop that is deceptively similar to an aspergillum/; during: ‘Rencontre internationale d’art performance [RIAP]’, Centre for Art Actual LE LIEU; Galerie Rouje, Quebec 23.09.2006. Photo by Jérôme Bourque.

28. – p. 369, App. 150; „Książka BB. Podłączenie do 'Faraday’a' Pludry i Zalewskiego”. /część 1. teoretyczna, pojęciowa: zawiązane oczy, „mowa z wyobraźni”; część 2. wizualna, pokaz realnego „Czaso-skutku estetycznego”: „Krepina Kwieka”, „kucie” krepinowych kul, ogień, popiół, mokra ściana (patrz p. 26)/; Klub Performance podczas wernisażu malarstwa Jana Rylke /Kwiek, Pludra-Zalewski, Rylke, Piekarczyk, Ługowski/, Gal. XX1, Warszawa 08.05.2008. Fot. Jan Piekarczyk.

28. – p. 369, Appearance 150; BB Book. Connecting Pludra and Zalewski to »Faraday«. /Part 1. theoretical, notional: blindfolded, ‘speaking from the imagination’; part 2. visual, a display of a real ‘aesthetic time – effect’: ‘Kwiek’s Crepe Paper’, ‘forging’ balls of crepe paper, fire, ash, a wet wall/; Performance Club at the vernissage of Jan Rylke’s paintings /Kwiek, Pludra – Zalewski, Rylke, Piekarczyk, Ługowski/; XX1 Gallery, Warsaw 08.05.2008. Photo by Jan Piekarczyk.

29. – p. 382, Appearance 157; Still Life with a German Writer (Urlich Straeter). Project Die Lange Atem 6 by Boris Nieslony, as a part of ‘Das Performance Art und Intermedia Art Festival 6. Meister und Stars der Internationale Performance – Szene’ /in an arrangement of colourful fabrics laid on a table and two chairs, the German writer and the author are writing texts /; Europäische Performance Institut NRW, Maschinenhaus, Essen 15.11.2008. Photo by Pr. Kwiek.

29. – p. 382, Appearance 157; Still Life with a German Writer (Urlich Straeter). Project Die Lange Atem 6 by Boris Nieslony, as a part of ‘Das Performance Art und Intermedia Art Festival 6. Meister und Stars der Internationale Performance – Szene’ /in an arrangement of colourful fabrics laid on a table and two chairs, the German writer and the author are writing texts /; Europäische Performance Institut NRW, Maschinenhaus, Essen 15.11.2008. Photo by Pr. Kwiek.

30. – p. 413, App. 176; „Martwa natura z pisarzem Szkockim, Sardegnauno i pestka Ai Weiwei” (Donna Rutherford) /(patrz App. 152 próba, 152, 157, 158, 160, 162); szklana butelka po Coca Coli (patrz App. 175); „pestka” markowana –– zapomniałem wziąć oryginał (patrz App. 170, 172, 173, 175); „Kostium II” (patrz App. 175)/; „Polish Roots”, „New Territories 2011”, International Festival of Live Art, Scotland, Glasgow 05.03.2011. (Film HD, zdjęcia). Fot. Pr. K.

30. – p. 413, Appearance 176; Still Life with a Scottish Writer, Sardegnauno and Ai Weiwei’s Fruit Stone (Donna Rutherford); a glass Coke bottle; feigned ‘fruit stone’ – I forgot to bring the original one; Costume II; ‘Polish Roots’, ‘New Territories 2011’; International Festival of Live Art, Scotland, Glasgow 05.03.2011. Photo by Pr. Kwiek.

===


Niżej zdjęcia, które "wypadły" z Katalogu:

„Rysunek‑Wnętrze”: rysunek na ścianach jako „Współdziałanie”, „Gra” (Pr. Kwiek z Edwardem Dwurnikiem i Teresą Gierzyńską; terminy Pr.K. i ZK.); Galeria Klubu Medyka, Warszawa 31.03-04.1969. Odrąbane głowy narysował a vista Pr.K.; potem piki, ręce, twarz po prawej, itp. wrysował E. D.; potem małomiasteczkową architekturą wypełniła tło T. G. – itd. Fot. Teresa Gierzyńska.
Przemysław Kwiek, „Studium aktu nad horyzontem”, dyplom (wybór 8., z kilkuset „czaso-skutków estetycznych” realizowanych cały rok); Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa 1969-1970. Fot. Pr.K.
Rzeźba w płynie; Gra z samym sobą, Działanie materiałowo-przestrzenne, Fazy, Kroki, Uwarunkowania, Nominualizm... Proto Performance. (Kursywą terminy Pr.K.)
Wyszczególnienie działalności, punkt 75: „7 Young Poles — Environments and Activities” /kilkudniowe pokazy: film F. O.; film „Działania”; ponad 1.000 przeźroczy: 12 „tematów” o sobie i o innych; archiwum PSDDiU; rekonstrukcja spektaklu politycznego Proagit II; wystawa „Sztuka świadomie zła II”: rzeźba przestrzenna (instalacja) (…); wystawa fotografii „Sztuka komentarza II”; „Stół z X‑ami II”; w katalogu zestaw 2. prac z cyklu „Sztuki komentarza”: „Ptak z gipsu do brązu w Barakach Sztuk Plastycznych” i „Człowiek kutas” – to było później przyczyną wydania zakazu paszportów na kilka lat, w najbardziej kreatywnym okresie życia; Malmö Konsthall 05.09-12.10.1975. Patrz następne zdjęcie.
Reprodukcja tajnego pisma uzyskanego niedawno przez KwieKulik z IPN-u:
„URZĄD RADY MINISTRÓW, BIURO KONTROLI. Warszawa, dnia 5 lutego 1976. Nr BK 037-25/76. Poufne egz. nr 1. Towarzysz płk Wacław SZARSZEWSKI. Dyrektor Biura Paszportów MSW, ul. Koszykowa 16. Warszawa. (…). Ponieważ prezentowanie tego typu »dzieł« nie służy polityce kulturalnej popieranej przez Państwo i może spowodować za granicą niewłaściwe oceny kierunków rozwoju kultury polskiej, z polecenia Szefa Urzędu Rady Ministrów proszę o wstrzymanie jej autorom tj. Przemysławowi Kwiek i Zofii Kulik wydawania paszportów przez okres co najmniej 3 lat. Dyrektor biura: Mieczysław Jakubowski. Wyk. w 2 egz.” Pismo ubarwione jest licznymi uwagami i decyzjami urzędowymi naniesionymi ręcznie.

– p. 171, wystawa indywidualna KwieKulik: 1. „Obiekty” — wystawa /na zdj. pierwszym: „Encyklopedia Meyersa 75”, „Sztuka w majtkach 78”, „Skrótowce 84”, „Festiwal Inteligencji 85”, „Kraty 85”, „Torby 86”/; (…); 3. na zdj. 2.: „Appearance” (nr 0) – „On i Ona” z czarnymi maźnięciami na twarzach objaśniają, co to jest Appearance – „za darmo, mogę robić co chcę i jak chcę”; komentują premierową instalację z krat, zachęcają do kupna krat po przystępnych cenach; pierwsze publiczne ogłoszenie filozofii i terminu Appearance, pierwsze wystąpienie pod tą nazwą podaną na zaproszeniu  – improwizował Pr. Kwiek/; Gal. Grodzka, Lublin 23.03.1988. Fot. Andrzej Polakowski.
Jest to ostatni „występ” pary KwieKulik „na żywo”. Od tego momentu Przemysław Kwiek uprawia Appearance (to znaczy: pojawienie się, wygląd; pisane z dużej litery), uznając instalację z krat i ostatnie wystąpienie (z maźnięciami na twarzach) z Zofią Kulik za pierwszy Appearance o numerze „0” (zero); (…) Zofia Kulik zaczyna pracować indywidualnie.